Nová cyklotrasa na Košickej ulici

Aké cyklotrasy plánujú realizovať mestské časti do roku 2026? Opýtali sme sa starostov a starostiek Bratislavy

Nedostatočná sieť cyklotrás v Bratislave je dlhotrvajúcim problémom. V poslednom období to magistrát rieši značením nových úsekov, pričom asi najdiskutovanejším sa stala cyklotrasa na Vajanského nábreží. Odvážny krok mesta sa stretol s rôznymi reakciami laickej i odbornej verejnosti. Budovanie cyklotrás je však potrebné aj v ďalších častiach metropoly, na čo sme sa opýtali starostov a starostiek jednotlivých mestských častí.

Dopyt po bezpečnej a pohodlnej sieti cyklotrás rezonuje v mnohých európskych metropolách a nevynecháva ani Bratislavu. Mesto sa v rámci strategického dokumentu Bratislava 2030 zaviazalo, že do roku 2030 bude v hlavnom meste 180 kilometrov segregovaných cyklistických komunikácií. Aktuálny stav je približne 118 kilometrov, avšak magistrát za týmto cieľom postupuje pomalým tempom, na čo sme poukázali napríklad v článku o novom manuáli pre budovanie cyklotrás.

Situácia sa postupne začala meniť v tomto roku, keď na viacerých miestach boli vyznačené cyklopruhy s výrazným červeným sfarbením. Stalo sa tak napríklad na Mýtnej ulici pri Slovenskom rozhlase, frekventovanej Vajnorskej ulici alebo na Košickej, kde vznikla nová cyklotrasa po rozsiahlej revitalizácii ulice. Bezpečnejšia doprava pre cyklistov je aj na Dunajskej v historickom centre. 

Nová cyklotrasa na Vajanského nábreží v Bratislave
Nová cyklotrasa na Vajanského nábreží v Bratislave | Zdroj: Miro Pochyba

Asi najvýraznejším zásahom však bolo vybudovanie oddelenej cyklotrasy na Vajanského nábreží, ktorá bola viackrát medializovaná a preberaná laickou i odbornou verejnosťou. Koniec koncov, na názory tohto projektu sme sa nedávno pýtali starostov a starostiek jednotlivých mestských častí. 

Bratislava však nie je len Staré Mesto. Rozširovanie cyklistickej infraštruktúry je dôležité vo všetkých lokalitách Bratislavy. V dnešnej ankete sme sa preto bližšie pozreli na budovanie cyklotrás v ostatných mestských častiach počas aktuálneho volebného obdobia, teda do roku 2026.

Otázka:

  • Aké realizácie cyklotrás môžeme očakávať vo Vašej mestskej časti v tomto volebnom období?

Odpovedajú: 

  • Jana Jakubkovič, starostka mestskej časti Bratislava – Devín
  • Dárius Krajčí – starosta mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves
  • Martin Zaťovič, starosta mestskej časti Bratislava – Dúbravka
  • Igor Polakovič, starosta mestskej časti Bratislava – Lamač
  • Matúš Čupka, starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
  • Ján Hrčka, starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka
  • Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava – Rača
  • Martin Chren – starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov
  • Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Oslovení boli aj starostovia a starostky mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, Jarovce, Rusovce a Čuňovo. Na otázku neodpovedali.

Nová cyklotrasa na Košickej ulici
Nová cyklotrasa na Košickej ulici | Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Jana Jakubkovič – Devín: Vzhľadom na to, že je pre nás najvýznamnejšie vybudovanie riadnej cyklotrasy v úseku Devínskej cesty, ktorá patrí hlavnému mestu, sme v tomto prípade plne odkázaný na mesto. Opakovane žiadame o rekonštrukciu samotnej cesty so zreteľom na potrebu vybudovania aj riadnej cyklotrasy s ohľadom na jej význam v rámci úseku eurovelo 13. 

Rovnako sa dožadujeme aspoň vyznačenia priechodu pre cyklistov, aby sa vedeli pohodlne napojiť na hrádzu, na ktorej je riadny cyklochodník vyznačený – nateraz sme v týchto žiadostiach neúspešní, aj napriek tomu, že upozorňujeme na nebezpečnosť vznikajúcich situácií.

Dárius Krajčí – Devínska Nová Ves: V našej mestskej časti máme približne 10 kilometrov cyklistických chodníkov, ako samostatne zriadených účelových komunikácií, vedených v západnom dotyku s obytnou zónou. Ide teda predovšetkým o spojenie Devína s Vysokou pri Morave. Územím mestskej časti prechádza aj cyklotrasa R11 pri Boroch. Takmer 2 km dlhá trasa, ktorá je spoločná pre chodcov a cyklistov s oddeleným pohybom, má výhodu malého počtu priečnych križovaní cyklotrasy s inými cestami, čím je jazda po nej plynulá a s minimálnym rizikom kolízií.

Mestská časť Devínska Nová Ves plánuje cyklotrasy rozvíjať aj naďalej. Revitalizovaná bola cyklotrasa vedúca do Devína na úseku, ktorý spadá do katastrálneho územia Devínskej Novej Vsi. Počíta sa ďalej s realizáciou cyklotrás Devínska Nová Ves – Dúbravka aj Devínska Nová Ves – Záhorská Bystrica. Projektová dokumentácia k cyklotrase z Devínskej Novej Vsi do Dúbravky sa pripravuje a čakáme na stanovisko Železníc SR, keďže úsek, ktorým má cyklotrasa viesť je v ochrannom pásme a na pozemkoch železníc. 

Martin Zaťovič – Dúbravka: Verím, že sa nám v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavským samosprávnym krajom podarí zrealizovať cyklomost Dúbravka – Lamač a napojenie cyklotrás na tento most. V rámci rekonštrukcie Harmincovej ulice je hlavným mestom plánovaná cyklotrasa, a to po ľavej strane smerom z Dúbravky od križovatky Schneidera Trnavského cez parkovisko pri Zimnom štadióne a napojenie na Polianky. Vedená bude mimo komunikácie Harmincova.

Igor Polakovič – Lamač: Ide o postupné sceľovanie cyklotrasy R12 – Lamačská radiála, konkrétne cyklotrasu Ostružinový chodník – Zidiny, ochranný cyklopruh na uliciach Segnáre a Pod násypom a pokračovanie cyklotrasy po Hodonínskej ceste do Záhorskej Bystrice. Roky sa avizuje cyklotrasa na ulici Podháj a samozrejme prepojenie Lamača s Dúbravkou cyklomostom v gescii Bratislavského samosprávneho kraja.

Nová cyklotrasa na Vlárskej ulici v časti Kramáre
Nová cyklotrasa na Vlárskej ulici v časti Kramáre | Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Matúš Čupka – Nové Mesto: Najvyšší dopyt po rozvoji cyklodopravy sa týka najmä hlavných komunikačných tepien v správe Hlavného mesta a to ulíc Vajnorská, Račianska, Bajkalská či Trnavskej cesty. Za mestskú časť sme pripravení diskutovať s kolegami na magistráte o vhodných riešeniach, ktoré by sa tu mohli realizovať. 

Pokiaľ ide o komunikácie mestskej časti, tak zlepšenia pripravujeme najmä v rámci rozširovania parkovacej politiky. Pre cyklistov v týchto lokalitách pribudnú cykloobojsmerky, posilní sa sieť cyklostojanov a dôjde k spomaleniu dopravy. Zároveň v duchu už schválenej cyklostratégie pripravujeme viaceré zlepšenia cyklodopravy, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.

Ján Hrčka – Petržalka: Myslím si, že magistrát bude pokračovať v budovaní cyklotrás tak, ako na Mamateyovej a Jiráskovej, teda na úkor statickej alebo dynamickej dopravy v lokalitách Bratská, Budatínska, Romanova, Rovniankova. 

Roman Lamoš – Podunajské Biskupice: Téme cyklotrás venujeme veľkú pozornosť, a to preto, lebo bývalé vedenie mestskej časti nám v tejto oblasti nezanechalo žiadne projekty a chceme tento dlh voči cyklodoprave dobehnúť. Máme generel cyklotrás v Podunajských Biskupiciach, budúci rok by sme mali radi naprojektované aspoň dve. Ich realizácia bude závislá aj od možností získania externých zdrojov. Novými cyklotrasami chceme prepojiť našu mestskú časť s okolitými obcami.

Michal Drotován – Rača: Aktuálne majetkovo riešime a pripravujeme projekt pešej zóny vrátane cyklotrasy a vodozádržných opatrení nad Račianskou ulicou (od Kivikko po Nový Záhon), chceme tiež posunúť projekt Hlavného mesta SR Bratislava cyklotrasy Alstrova-Horská. Už dlhšiu dobu riešime spoločne s mestskou časťou Vajnory projekt cyklotrasy od Šajb na Juravu popri Račianskom potoku – tam to ale narazilo na nesúhlas Ministerstva obrany SR, takže vznik projektu záleží od toho, či nové vedenie ministerstva zmení názor. Bez ich pozemkov popri kasárňach ide o nerealizovateľnú iniciatívu. Z eurofondov už otiž nie je možné financovať projekt cyklotrás, ktoré „končia v poli”.

Martin Chren – Ružinov: Za najdôležitejšie považujeme budovanie kostrových nosných cyklotrás, ktoré budú plynulo prepájať jednotlivé časti mesta s centrom, čo je ale úloha magistrátu.

Jozef Krúpa – Záhorská Bystrica: V spolupráci s mestskou spoločnosťou METRO intenzívne pracujeme na príprave projektu cyklotrasy na Hodonínskej ulici zo Záhorskej Bystrice smerom do Lamača. Tento projekt počíta s cyklochodníkom v šírke 2×1,5 metra s asfaltobetónovým, čiernym povrchom, ohraničený betónovým obrubníkom a verejným osvetlením.

Pracovná skupina, ktorá má na starosti dokumentáciu na územné rozhodnutie sa pravidelne stretáva, aktuálne rieši dendrologický prieskum a získava nutné povolenia od dotknutých inštitúcií. Vysúťažený je projektant prác, harmonogram ich ukončenia je v roku 2025. Tiež finišujeme s obsiahlou administratívou projektu cyklotrasy zo Záhorskej Bystrice na Marianku. Máme hotové podklady na stavebné povolenie a čakáme na určenie stavebného úradu, ktorý bude túto stavbu povoľovať.