ASB Články na tému

inžinierske siete

Cieľom projektu je zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Chrenovec-Brusno v Handlovskej doline v okrese Prievidza, ktorú tvoria obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník a Veľká Čausa (obr. 1). V obciach sa vybuduje splašková kanalizácia, odpadové vody sa odvedú spoločným výtlačným potrubím z obcí Veľká Čausa a Lipník do ČOV Prievidza. Zároveň sa zrealizuje kompletná stavebná a technologická časť 12 čerpacích staníc.

Príspevok sa venuje výsledkom geotechnického a hydrogeologického monitoringu počas projektovej prípravy a realizácie tunela Milochov. Je zameraný na technické riešenie zabezpečenia svahov východného portálu a ich interakciu s okolitým horninovým prostredím.

Bratislavská štvrť Ružinov sa postupne rozrastá o novú, modernú zónu Nový Ružinov, ktorej objekty budú napojené na centrálny zdroj tepla. Pre pripojenie k sústave bratislavského rozvodu tepla sú navrhnuté predizolované oceľové potrubia NRG RADPOL s difúznou bariérou a alarm systémom.

Ak sa na veternú energetiku pozrieme z pohľadu fyziky a geografie, Slovensko má slušný potenciál na to, aby sme časť energie z obnoviteľných zdrojov pokrývali vetrom. Prečo potom veterné turbíny nepribúdajú, kým fotovotické panely už vidíme na mnohých domoch?

Spoločnosť Ostendorf – OSMA, s. r. o., výrobca kanalizačných systémov z plastu, predstavuje novinku. Novinku, ktorá je predurčená na použitie v miestach s vyššími vrcholovými tlakmi (napríklad diaľničné cesty) alebo, naopak, v miestach s vysokou hladinou podzemnej vody a v extrémnych hĺbkach.

Energeticky úsporné opatrenia sú súčasťou štandardnej výbavy všetkých moderných budov, najmä nízkoenergetických a pasívnych. Jedno miesto ale stále zostávalo mimo centra pozornosti: otvorený koniec vetracieho potrubia kanalizácie ústiaceho nad strechu. Tento otvor bráni vzniku podtlaku v kanalizačnom potrubí, ktorý by mohol pri spláchnutí toalety vysať vodu zo zápachových uzávierok. Zároveň ale týmto miestom uniká značné množstvo tepla.

V období 09/2014 – 04/2016 bola realizovaná intenzifikácia ČOV Divín. Dodávateľom strojnotechnologickej a elektrotechnickej časti diela bola spoločnosť ČOVSPOL, a.s. Bratislava.

Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete SR a zabezpečuje dopravné napojenie v smere západ – východ. Trasa sa začína v Spišskej Belej, prechádza mestami Stará Ľubovňa a Bardejov a končí sa v križovatke s cestou I/73 vo Svidníku. Cesta I/77 tvorí v danom území základný komunikačný systém, spája okresné mestá a obce severovýchodného Slovenska.

Znečistenú dažďovú vodu je nutné rýchlo a bezpečne zachytiť a zviezť z vozovky, parkovísk, chodníkov, námestí a iných spevnených plôch do kanalizačného systému. Pre projektanta už nie je kritériom len funkčnosť riešenia, ale aj trvanlivosť, nároky na údržbu a, samozrejme, aj estetické hľadisko systému odvodnenia.

Súčasťou sortimentu popredného medzinárodného výrobcu stavebných materiálov LEIER je kompletný systém betónových prvkov pre inžinierske siete. Sú vhodné na výstavbu beztlakovej kanalizácie, na odvádzanie dažďovej, splaškovej a priemyselnej odpadovej vody, je možné ich použiť aj ako priepusty popod cesty a železnice.

Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o., je najväčším výrobcom plastových potrubných systémov v Českej republike. Dodáva na trh komplexný systém kvalitnej kanalizácie a potrubí z plastu a v rámci svojej značky symbolizuje výbornú symbiózu výroby, kontroly kvality, obchodu, logistiky, marketingu a poradenstva. Zázemie nadnárodnej spoločnosti umožňuje firme poskytovať klientom špičkové technológie a produkty spojené s vysokou kvalitou nadväzujúcich služieb.