Lindab Fire and Smoke

Lindab Fire and Smoke- ucelený systém požiarnej vzduchotechniky

Škody spôsobené požiarom možno posudzovať podľa rôznych kritérií: od ekonomických strát cez zranenia až k tým najväčším – strát na životoch. Vďaka technologickému pokroku však dnes môže požiarna ochrana smerovať od pasívnej k aktívnej, ktorá je oveľa účinnejšia. Taktiež finančný dopad v dôsledku požiaru, ktorý ohrozuje majiteľov budov je podstatné vyšší, ako investícia do bezpečného a spoľahlivého protipožiarneho systému.

Budova 2 po obnove

Obnova bytových domov na základe analýzy životného cyklu

Obnova existujúcich budov na bývanie je jedným z najdôležitejších riešení z hľadiska úspor energie. Predmetná štúdia sa venuje posúdeniu vybraných referenčných bytových domov, ktoré reprezentujú väčšinu existujúceho bytového fondu, a to z hľadiska energetickej a ekonomickej efektívnosti a nákladov potrebných na obnovu. Jednotlivé návrhy energeticky úsporných opatrení, ako aj ich ideálna kombinácia, sa posudzujú metódou hodnotenia nákladov počas životného cyklu budovy. Čiastočná obnova jednotlivých vonkajších konštrukcií môže priniesť úsporu energie okolo 20 %, zatiaľ čo celková obnova môže priniesť úsporu až do výšky 60 %. Nákladové optimum obnovy bytových domov závisí od typu budovy a roku výstavby, no správnou obnovou možno dosiahnuť želané požiadavky na energetickú efektívnosť nových bytových domov a nízkoenergetických budov.

3 2

Schneider Electric otvára novú éru nízkonapäťových ističov

S meniacou sa distribúciou elektrickej energie rastú očakávania a taktiež nutnosť nájsť riešenia, ktoré by zvýšili bezpečnosť, ponúkli by vyššiu kybernetickú bezpečnosť a boli by spoľahlivejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie. V dnešnej ére internetu vecí budete potrebovať perspektívny istič, ktorý zvyšuje účinnosť, dokáže sa prispôsobiť vašim meniacim sa potrebám.

Ak by sme zmenili naše stravovacie návyky, využívali lokálne zdroje a míňali len energiu, ktorú skutočne potrebujeme míňať, potrebovali by sme približne len 5 % zdrojov, ktoré míňame dnes.

Kedy nám budú v domoch padať pečené holuby do úst?

Následky maximalizácie ziskov a neúmernej snahy o zvyšovanie životného komfortu ako kréda a zmyslu ľudskej existencie budú nevypočítateľné a náhle. Ak nedokážeme regulovať svoj počet, apetít a rozlohu, ktorú okupujeme, príroda to spraví za nás pomocou hladu, erózie, biedy a chorôb. Vďaka nám každý deň v prírode vymierajú rôzne druhy rastlín, hmyzu či zvierat. Ak nezačneme žiť a bývať vedome (udržateľne), bude len otázkou času, kedy príde rad na nás.