Súčasný stav mnohých úsekov ciest II. triedy na Slovensku, prepadnuté krajnice a degradované vrstvy vozoviek

Zvýšenie kvality a bezpečnosti dopravy na cestách I., II. a III. triedy na Slovensku

V posledných niekoľkých rokoch sa výrazne medializovali veľké dopravné projekty, medzi ktoré patrí hlavne dobudovanie diaľničnej siete, siete rýchlostných ciest a modernizácia železničných tratí na Slovensku. Ich význam je samozrejme nepopierateľný. Avšak, je nutné popri spomínaných dôležitých projektoch upriamiť trochu pozornosť aj na dopravné stavby menšieho významu, ako sú napríklad preložky a rekonštrukcie ciest I., II. a III. triedy, ako aj mostných objektov na týchto komunikáciách.

Obr. 2: Vo vzduchotechnických jednotkách možno použiť radiálne i axiálne ventilátory.

Vysokoúčinné ventilátory pre vzduchotechnické jednotky (AHU)

Energetická účinnosť podľa svojej definície vyjadruje vzťah medzi prijatou a vytvorenou energiou. Rovnaké pravidlo, samozrejme, platí i pre ventilátory. Stanoviť, ktorý ventilátor je najúčinnejší, však nie je také jednoduché. Ventilátory sú zariadenia, ktoré reagujú na každú zmenu vrátane podmienok inštalácie, zmien otáčok alebo zmien tlakového pomeru v dôsledku znečistenia filtra. Výsledkom je, že žiadny ventilátor nefunguje vždy a na všetkých miestach s tou „najlepšou účinnosťou“. Najlepšou voľbou sú pre väčšinu vzduchotechnických jednotiek radiálne ventilátory.

Nástupište v Michalovciach.

Premyslená funkčnosť, dlhá životnosť a k tomu niekoľko nápadov. To sú protihlukové steny od firmy mmcité+

Modulárne vyhotovenie prináša rýchlu inštaláciu, premyslená konštrukcia a voľba materiálov zasa stoja za akustickými parametrami či dlhou životnosťou. Na výrobu protihlukových stien systémového radu noba sa používa recyklovaný materiál. Ten môže mať niekoľko reliéfov a pestrú paletu farieb, vďaka čomu ponúka možnosť prispôsobiť sa miestu inštalácie.

Obr. 8 Krismer 3D vyplnený kamenivom

Netradičné sanačné a stabilizačné konštrukcie pri sanáciách zosuvov

V súčasnosti prebieha vo významnom rozsahu program sanácie zosuvných území na Slovensku. Takisto pri aktuálnom rozširovaní a budovaní cestnej a železničnej siete prechádzajú tieto stavby zložitými územiami v náročných inžinierskogeologických pomeroch, kde sa uplatnia postupy sanácie a stabilizácie. Popri štandardných technológiách na sanáciu a stabilizáciu zosuvných území sa pritom pomaly pristupuje aj k menej tradičným metódam. Článok sa zaoberá použitím vybraných alternatívnych metód sanácie zosuvov.

zelená energia

Úloha stavebníctva v oblasti znižovanie uhlíkovej stopy

Výstavba a prevádzka budov v súčasnosti dosahuje až 39% podiel z celkovej produkcie emisií CO2. Stavebný segment je preto tak súčasťou globálneho problému znečisťovania životného prostredia, ako aj kľúčovým nástrojom zmeny. Potenciálu boja proti klimatickej zmeny prijatím účinných riešení znižovania uhlíkovej stopy budov sa venovala odborná diskusia v rámci aktuálne prebiehajúceho Týždňa zelených budov pod záštitou Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).

PR Foto 2

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

Už vyše sedemnásť rokov sa spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta. Hoci švajčiarska skupina Amberg, ktorej sme súčasťou sa počtom zamestnancov radí z celosvetového hľadiska skôr medzi skupiny menšie, svojou vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a viac ako 50-ročnou tradíciou, patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúce inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti.

Logamatic 5311 5313

Modulárny digitálny regulátor pre stredné a veľké kotlové systémy – Buderus Logamatic 5311

Čím by bol ten najlepší kotol bez optimalizovaného systému riadenia? Stredné a veľké kotlové zariadenia si vyžadujú efektívne funkcie a flexibilné prispôsobenie vykurovacieho systému vašim potrebám. Regulačný systém Logamatic zodpovedá týmto nárokom a presvedčí vás intuitívnym ovládaním – aj prostredníctvom internetu.

Obr. 4 Realizácia presiometrických meraní

Inžinierskogeologická a geotechnická charakteristika podložia mostných objektov rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany s dĺžkou 24 km je rozdelená na dve etapy, resp. na dva úseky, a to I. úsek Šaca – Haniska a II. úsek Košice, juh – Košické Oľšany. Celková dĺžka I. úseku rýchlostnej cesty Šaca – Haniska je 6,8 km, rýchlostná cesta sa navrhuje ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie R 24,5 s návrhovou rýchlosťou 100 km/h.