Výsuvná skruž Strukturas

Železničná estakáda nad Nosickou priehradou

Výstavba najväčšieho mostného objektu stavby Modernizácia ŽSR Púchov – Žilina, 1. etapa, ktorý prevádza železničnú trať z pravého brehu vodnej nádrže Nosice na ľavý breh, pričom preklenuje vodnú nádrž a dve štátne cesty II. a III. triedy, sa chýli ku koncu. V článku predstavíme estakádu nad priehradou Nosice a ukážeme, aké náročné boli jej projektovanie a výstavba.

Obr. 1 Vypočítané hodnoty entalpie (kJ/kgSV)

Optimalizácia nastavení klimatizácie po spustení

Cieľom článku je poukázať na rýchle možnosti vyhodnotenia psychrometrických meraní a na ich štatistické spracovanie v aplikácii MS EXCEL. Na základe reálnych meraní teploty a relatívnej vlhkosti prostredia sa následne vykonal prepočet na entalpiu. Výsledné hodnoty sa vyhodnotili pomocou štatistickej metodiky Kuder Richardson KR20 [1] a výsledky sa spracovali vo forme grafov.

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne 01

Škola s takmer nulovou potrebou energie

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne je dôkazom toho, že pri verejných budovách obnovených s podporou z európskych fondov sa popri významných úsporách energie a znížení emisií CO2 dá zásadne zlepšiť aj kvalita vnútorného prostredia a zároveň dodržať citlivý architektonický prístup.