HP = High Performance = vysoký výkon

Mageba, spoločnosť so sídlom vo švajčiarskom Bulachu, je jedným z popredných svetových dodávateľov konštrukčných ložísk, mostných záverov a iných vysokokvalitných výrobkov a služieb pre dopravnú infraštruktúru a stavebníctvo.

Prvý rok výstavby kanalizácie v aglomerácii Chrenovec-Brusno

Cieľom projektu je zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Chrenovec-Brusno v Handlovskej doline v okrese Prievidza, ktorú tvoria obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník a Veľká Čausa (obr. 1). V obciach sa vybuduje splašková kanalizácia, odpadové vody sa odvedú spoločným výtlačným potrubím z obcí Veľká Čausa a Lipník do ČOV Prievidza. Zároveň sa zrealizuje kompletná stavebná a technologická časť 12 čerpacích staníc.

Mosty na diaľnici D3 Hodějovice – Třebonín

Dĺžka diaľničného úseku je 12,536 km, súčasťou trasy je aj 25 mostov (z toho 17 je na diaľnici, tri sú nadjazdy, dva mosty sú železničné, jeden most je provizórny a buduje sa nadchod pre zver). V článku približujeme dva z nich vrátane najdlhšieho diaľničného mosta na danom úseku.

Ochrana brehov, zemných hrádzí a násypov proti poškodeniu hlodavcami použitím ochrannej georohože RENOMESH

Bobry, nutrie vodné a iné hrabavé hlodavce môžu spôsobovať na brehoch riek, hrádzach, ako aj na cestných a železničných násypoch v blízkosti vodných tokov značné škody. V určitých prípadoch môže ich činnosťou dôjsť až k zvýšenému riziku svahových porúch s vážnymi následkami spojenými so záplavami alebo s narušením prevádzky dopravnej infraštruktúry. Ide pritom o komplikovanú problematiku, keďže mnohé druhy týchto hlodavcov patria medzi zákonom chránené živočíchy.