Súčasný stav mnohých úsekov ciest II. triedy na Slovensku, prepadnuté krajnice a degradované vrstvy vozoviek

Zvýšenie kvality a bezpečnosti dopravy na cestách I., II. a III. triedy na Slovensku

V posledných niekoľkých rokoch sa výrazne medializovali veľké dopravné projekty, medzi ktoré patrí hlavne dobudovanie diaľničnej siete, siete rýchlostných ciest a modernizácia železničných tratí na Slovensku. Ich význam je samozrejme nepopierateľný. Avšak, je nutné popri spomínaných dôležitých projektoch upriamiť trochu pozornosť aj na dopravné stavby menšieho významu, ako sú napríklad preložky a rekonštrukcie ciest I., II. a III. triedy, ako aj mostných objektov na týchto komunikáciách.

Nástupište v Michalovciach.

Premyslená funkčnosť, dlhá životnosť a k tomu niekoľko nápadov. To sú protihlukové steny od firmy mmcité+

Modulárne vyhotovenie prináša rýchlu inštaláciu, premyslená konštrukcia a voľba materiálov zasa stoja za akustickými parametrami či dlhou životnosťou. Na výrobu protihlukových stien systémového radu noba sa používa recyklovaný materiál. Ten môže mať niekoľko reliéfov a pestrú paletu farieb, vďaka čomu ponúka možnosť prispôsobiť sa miestu inštalácie.

Obr. 8 Krismer 3D vyplnený kamenivom

Netradičné sanačné a stabilizačné konštrukcie pri sanáciách zosuvov

V súčasnosti prebieha vo významnom rozsahu program sanácie zosuvných území na Slovensku. Takisto pri aktuálnom rozširovaní a budovaní cestnej a železničnej siete prechádzajú tieto stavby zložitými územiami v náročných inžinierskogeologických pomeroch, kde sa uplatnia postupy sanácie a stabilizácie. Popri štandardných technológiách na sanáciu a stabilizáciu zosuvných území sa pritom pomaly pristupuje aj k menej tradičným metódam. Článok sa zaoberá použitím vybraných alternatívnych metód sanácie zosuvov.

PR Foto 2

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

Už vyše sedemnásť rokov sa spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta. Hoci švajčiarska skupina Amberg, ktorej sme súčasťou sa počtom zamestnancov radí z celosvetového hľadiska skôr medzi skupiny menšie, svojou vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a viac ako 50-ročnou tradíciou, patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúce inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti.

Obr. 4 Realizácia presiometrických meraní

Inžinierskogeologická a geotechnická charakteristika podložia mostných objektov rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany s dĺžkou 24 km je rozdelená na dve etapy, resp. na dva úseky, a to I. úsek Šaca – Haniska a II. úsek Košice, juh – Košické Oľšany. Celková dĺžka I. úseku rýchlostnej cesty Šaca – Haniska je 6,8 km, rýchlostná cesta sa navrhuje ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie R 24,5 s návrhovou rýchlosťou 100 km/h.

Jaroslav Kmeť

Kmeť: Stav ciest prvej triedy je kritický, riešiť musíme aj mosty

Pod agendu štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa patrí na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky železničná a cestná doprava, elektronické a poštové služby a civilné letectvo. Výstavba sa na Slovensku bude nasledujúce štyri roky riadiť Plánom investičných priorít, ktorý má podľa Jaroslava Kmeťa zabezpečiť transparentnosť a dodržiavanie vopred stanovených princípov, ako sú spoločenský prínos stavby, ale aj zdroje financovania.

Obr. 8 Pohľad na mostný objekt 208-00

Mosty v križovatke Prešov, západ

Križovatka Prešov, západ zabezpečuje mimoúrovňové kríženie a vzájomné prepojenie diaľnice D1, rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, cesty I/18, cesty II/546 a komunikačného systému mesta Prešov. Prvá časť križovatky sa realizovala v rámci stavby D1 Prešov – Svinia, postavili sa tri mostné objekty. V súčasnosti sa v rámci stavby D1 Prešov, západ – Prešov, juh buduje ďalších osem mostov.

tunel Považský Chlmec

Vláda schválila dôležitý dokument. Určuje budúcnosť ciest na ďalšiu dekádu

Vláda na svojom rokovaní schválila pre rezort dopravy zásadný dokument – Zoznam investičných priorít. Na jeho základe sa bude riadiť príprava, výstavba aj údržba cestnej infraštruktúry nasledujúce desaťročie. Cieľom je, aby cestné projekty robili na základe reálnych dopravných potrieb Slovenska, nie na základe politických sľubov a lobingu.