Zemné práce na SO.04 – V1

Považany – kanalizácia

Spoločnosť SMS a. s. uzatvorila v novembri 2019 zmluvu z Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a. s., na realizáciu diela líniovej stavby Považany – kanalizácia. Obec Považany je bez verejnej splaškovej kanalizácie a ČOV. Predmetom stavby je preto návrh splaškovej kanalizácie a prečerpávania na ČOV Nové Mesto nad Váhom

Obr. 4 Nosníky typu M30 pri realizácii rekonštrukcie mosta cez rieku Laborec za obcou Krivošťany

Mostné predpäté tyčové prefabrikáty – realizovaná novostavba a rekonštrukcie mostov

Prefabrikácia sa v stavebníctve využíva už pomerne dlhé obdobie a aj v súčasnosti predstavuje obľúbený spôsob výroby konštrukčných prvkov a dielcov. Za najvýraznejšie benefity prefabrikácie možno považovať ihneď zabudovateľný samonosný prvok, vysokú obrátkovosť foriem, kontrolu výrobného procesu a kvality vyhotovenia prefabrikátu a architektonické hľadisko. Prefabrikované prvky môžu byť zabudované v stavbách pozemného aj inžinierskeho staviteľstva.

SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/6

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je súčasťou trasy Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Zároveň je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50, na ktorú je napojená medzinárodná cesta E371, smerujúca z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky.