ASB Články na tému

vodohospodárske stavby

Jeden z najväčších riečnych dopravných projektov v Európskej únii – modernizácia vodného diela Gabčíkovo – prebieha už piaty rok. Divízia 8 spoločnosti Metrostav aktuálne pracuje na odstránení závažnej statickej poruchy, ktorá bola zistená dodatočne, počas modernizácie a inovácie ľavej komory. K odovzdaniu diela sa pristúpi až po ukončení prvých dvoch etáp statických sanácií a úspešnom uvedení ľavej komory do prevádzky.

Divízia 8 spoločnosti Metrostav dočasne preruší práce na modernizácii ľavej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo pred záverečnou fázou – funkčnými skúškami. Práce na uvedení komory do prevádzky budú pokračovať po odstránení závažnej statickej poruchy, ktorá ohrozuje bezpečnú prevádzku vodného diela.

Neočakávaná fyzická prekážka a prispôsobenie sa reálnym podmienkam na stavbe mali vplyv na predĺženie doby výstavby a vyžiadali si posun stanoveného druhého míľniku modernizácie Vodného diela Gabčíkovo. Pravú plavebnú komoru odovzdá spoločnosť Metrostav, a. s., v máji 2021.

Prekladisko v Čiernej nad Tisou sa začalo budovať v roku 1946, pričom prvé vlaky z východu začali prúdiť na naše územie už v roku 1947. Hlavný stavebný ruch sa datuje v rokoch 1948 až 1962, keď vznikli najdôležitejšie koľajové skupiny, rampy a k nim prislúchajúce administratívne a prevádzkové budovy.

Spoločnosť SMS a. s. uzatvorila v novembri 2019 zmluvu z Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a. s., na realizáciu diela líniovej stavby Považany – kanalizácia. Obec Považany je bez verejnej splaškovej kanalizácie a ČOV. Predmetom stavby je preto návrh splaškovej kanalizácie a prečerpávania na ČOV Nové Mesto nad Váhom