Priestorové zobrazenie novej zóny v Petržalke

Medzi mostmi v Petržalke má vzniknúť moderná štvrť s električkou a nábrežným parkom

Je to územie medzi Starým a Prístavným mostom na pravom brehu Dunaja a čakajú ho výrazné zmeny. Aby boli v súlade s verejným záujmom a požiadavkami súčasnosti, predložilo mesto Bratislava návrh zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu č. 10. Verejná prezentácia s možnosťou klásť otázky spracovateľom a zástupcom mesta bola 8. augusta v mezaníne Primaciálneho paláca.

Budúca štvrť na pravom brehu rieky je prirodzeným pokračovaním ľavobrežnej zóny Pribinova s Eurovea City s mrakodrapom a zástavbou dowtownu, ktorému kraľujú výškové budovy.

Plány na zmeny v tomto území v Petržalke nie sú novinkou, siahajú až do druhej polovice 20. storočia. Už vtedy existovala vízia Bratislavy ako mesta na oboch brehoch Dunaja. Aby sa mohla konečne naplniť, treba aktualizovať územný plán, ktorý tam nepočíta napríklad so zavedením linky nosného systému MHD.

Podkladom pre tieto zmeny a doplnky bola prerokovaná Urbanistická štúdia zóny časti celomestského centra Petržalka, Bratislava z roku 2016, ktorú spracovali v ateliéroch COMPASS a BOUDA MASÁR architekti.

Spolupráca developerov s mestom

V súvislosti so spoluprácou s JTRE na obstarávaní ZaD pre ASB hovorca developera Daniel Suchý uviedol, že sa tak deje na základe Memoranda o porozumení a spoločnom postupe z apríla 2023. Podpísalo ho mesto Bratislava s oboma investormi v území Celomestského centra – časť Petržalka, ku ktorým patrí JTRE (projekt Nové Lido) a Penta Real Estate (Southbank).

Panoráma mesta doplnená o Nové Lido na druhej strane Dunaja.
Panoráma mesta doplnená o Nové Lido na druhej strane Dunaja. | Zdroj: JTRE

Nové Lido doplní, rozšíri a vyváži centrum Bratislavy, ktorá získa chýbajúcu, dlhodobo plánovanú kontinuitu a stane sa kompaktným mestom na Dunaji.

„V prvom rade sa sústreďujeme na doladenie urbanistickej štruktúry, na ktorej pracovali a pracujú renomovaní odborníci, ako Jakub Cigler Architekti, Compass architekti či Marko & Placemakers. Chceme, aby vzniklo mestské prostredie, ktoré bude správne fungovať a poskytne obyvateľom a návštevníkom všetko potrebné ku kvalitnému životu, práci či relaxu,“ doplnil Suchý.

Nové Lido s trasou električky
Nové Lido s trasou električky | Zdroj: JTRE

Nové Lido má premeniť dlhodobo zanedbané územie a prinesie do Petržalky okrem bývania aj potrebné pracovné príležitosti. Samozrejmosťou bude podľa JTRE aj ďalšia občianska vybavenosť vrátane obchodov, služieb a tiež školské zariadenie a budova s významnou spoločenskou funkciou.

K návrhu sa môže vyjadriť verejnosť do 15.septembra

Enviroportál uverejnil koncom júla informáciu pre verejnosť a oznámenie o strategickom dokumente, v ktorom sa obyvatelia dozvedia viac o navrhovaných zmenách.

Zmeny sa týkajú viacerých oblastí: funkčného využitia a intenzity využitia územia, verejných priestorov, zelene, športu a rekreácie, verejnej dopravy a technickej infraštruktúry. Na stránke mesta je oznam, že verejné prerokovanie sa začalo 10. júla a potrvá do 15. septembra 2023.

Dôležité zmeny pre životné prostredie

Podľa architektky Miroslavy Argalášovej zo štúdia Compass Architekti sa v riešenom území nachádza významná inundačná zóna so vzácnymi biotopmi. Územie pred hrádzou tvoria z veľkej časti spevnené plochy, záhradky a zvyšok náletová zeleň, ktorá však škodí biotopom. Navrhnuté ZaD sú úpravou existujúcej regulácie.

Významné budú zmeny v životnom prostredí. Návrh v porovnaní s platným ÚP „vypúšťa“ inundačné rameno, ktoré je síce v regulačnom výkrese, ale nie je reálne postavené.

„Jeho vybudovanie by spôsobilo, že zničíme veľkú časť biotopu. Vodohospodári hovoria, že toto odtokové rameno nepotrebujú. Dostalo sa tam z iných dôvodov, možno urbanistických. Má sa vytvoriť záliv, ktorý viac-menej kopíruje pôvodnú pláž LIDO a umožňuje zachovanie vodáckych klubov a biotopov. Ďalej sa centrálny park zväčšuje na východ a na západe smeruje k Sadu Janka Kráľa,“ uviedla príklady.

Na jednom z panelov o životnom prostredí bolo porovnanie plôch mestskej zelene: súčasný územný plán – 91 900 m2 zelene a ZaD č. 10 – 124 500 m2 zelene.

Hlavné verejné budovy

  • Nábrežný park bez obtokového ramena so zachovaním vodáckeho športu
  • Nová poloha centrálneho námestia v jadre územia, oproti Námestiu M. R. Štefánika a SND v zóne Pribinova
  • Podmienky na prepojenie Námestia M. R. Štefánika a hlavného námestia v zóne v Petržalke peším mostom
  • Zmena tvaru centrálneho parku a jeho predlženie na západ do kontaktu so Sadom J. Kráľa
  • Posun komunikácie v Zárišovej ulici ako predpoklad vytvorenia bulváru s električkovou traťou

Prepojenie dvoch častí centrálnej mestskej zóny

Cieľom je podľa oznámenia o strategickom dokumente vznik polyfunkčnej časti centra mesta, ktorá bude prepojená mostom pre peších s protiľahlou zónou Pribinova na ľavom brehu. Na petržalskej strane sa má zmeniť poloha centrálneho námestia novej štvrte, resp. sa posunie námestie na kompozičnú os protiľahlého prepojenia s Námestím M. R. Štefánika a novej budovy SND.

„Je dobré, keď obe námestia spolu komunikujú. Ešte lepšie je, keď je to prostredníctvom mosta, to je naozajstné spojenie dvoch polovíc jedného celomestského centra,“ vysvetlila architektka Argalášová.

V rámci verejných priestorov je v návrhu predĺženie upravenej nábrežnej promenády o 800 metrov a vytvorenie nábrežného parku.

Víťazom medzinárodnej súťaže na Southbank sa stali architektonické ateliéry Snøhetta, Studio Egret West a ateliér gro architekti.
Víťazom medzinárodnej súťaže na Southbank sa stali architektonické ateliéry Snøhetta, Studio Egret West a ateliér gro architekti | Zdroj: Penta Real Estate

Nosným typom dopravy má byť koľajová

V súvislosti s návrhom trasou električky v zóne Pribinova a v koridore Košickej ulice vydal v auguste okresný úrad Bratislava rozhodnutie, že zámer z dielne hlavného mesta sa bude posudzovať podľa zákona o EIA.

„Bude nasledovať vypracovanie správy o hodnotení podľa pokynov Okresného úradu Bratislava a aktualizácia dokumentácie pre územné rozhodnutie,“ reagoval magistrát na otázku ASB, aké kroky budú nasledovať zo strany mesta. Ministerstvo kultúry SR, ktoré nebolo spokojné s návrhom trasy popred SND, na otázku zatiaľ nereagovalo.

Súčasťou novej štvrte v Petržalke má byť bulvár, ktorý bude mať v časti, ktorú obslúži električka, polyfunkčný charakter. Dopravy sa týka aj zmena železničnej zastávky na terminál integrovanej dopravy (TIOP) ako dopravného prestupného uzla, aj prepojenie protiľahlých brehov mestskou hromadnou dopravou a prepojenie tejto zóny s centrálnym priestorom Petržalka pri Chorvátskom ramene.