ASB Články na tému

mosty

Štvanická lávka prepojila dve dynamicky sa rozvíjajúce pražské štvrte a vniesla do historického prostredia nový náboj i pochybnosti o tom, ako elegantná biela stavba unesie nápor mestského prostredia. Radosť, akú jej otvorenie prinieslo, v Prahe tak často nevídajú.

Matěj Beránek -

Je národnou kultúrnou pamiatkou, ikonou hlavného mesta a stavbou 20. storočia na Slovensku v kategórii mostných stavieb. Most SNP vznikol po deštrukcii bratislavského podhradia a stal sa neprehliadnuteľnou stavbou nie len v národnom, ale celosvetovom kontexte. Posledné roky však prechádza krízovým obdobím, vlaňajšia mimoriadna prehliadka odhalila poškodenia a most nemá lichotivé hodnotenie ani v sedemdielnej stupnici stavebno-technického stavu. Magistrát tieto problémy začína konečne riešiť.

Andrej Sárközi -

Cesty všetkých kategórií a tried zahŕňajú tisícky menších mostov. Ich definícia nie je exaktná, no dá sa povedať, že ide o jednopoľové mosty s rozpätiami zhruba do 10 m. Často stoja v tieni väčších mostných objektov, ktorým sa venuje viac pozornosti, no aj ich funkčnosť a stav rozhoduje o bezproblémovom fungovaní priľahlej komunikácie. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., je spracovateľom viacerých projektov, ktorých predmetom je rekonštrukcia mostov, prípadne ich náhrada novými. Takýmito sú aj dva mosty, ktorým sa venuje tento článok.

Stavbu diaľničného obchvatu „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek – pripojenie na D48“ tvoria dve pôvodne samostatné stavby. Stavba „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa“ s celkovou dĺžkou 4,25 km, ktorá je pokračovaním diaľnice D48 od Nového Jičína na Český Těšín, a stavba „D56 Frýdek-Místek – pripojenie na D48“ s dĺžkou 2,3 km, ktorá je predĺžením diaľnice D56 od Ostravy a napája sa k hlavnej časti obchvatu na novú diaľnicu D48.

Pôvodný súťažný koncept mosta SO 203 tvoril dominantný závesový systém, zachytávajúci dve nesymetrické polia s rozpätím 135 a 90 m. Nosná konštrukcia mostovky pozostávala z dvoch rôznych konštrukčných typov. Práve nesymetrickosť polí spolu s rozdielnou technológiou hornej stavby boli hlavnou príčinou optimalizácie technického riešenia. Nový koncept je výsledkom spolupráce združenia Doprastav, a. s., Hochtief CZ, a. s., a Silnice Čáslav, s. r. o.

Veľmi technicky náročnou a aktuálne realizovanou stavbou spoločnosti SMS a. s. je oprava mosta ponad rieku Váh v meste Hlohovec. Združenie SMS – Kovo-Sklo Hlohovec vedené práve spoločnosťou SMS a. s. prevzalo stavenisko zákazky „Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste ll/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513-006“ 9. februára 2022.

Najnovší prírastok spoločnosti mageba do sortimentu flexibilných zálievkových mostných záverov TENSA®POLYFLEX® – „RapidCure“ (typ RC) alternatíva k dlhodobo osvedčenému originálu „Advanced“ (typ PU) – umožňuje premávke prejazd mostným záverom len tri hodiny po dokončení montáže!

Stavbu D1 Hubová – Ivachnová s dĺžkou hlavnej trasy 14 920 m realizuje pre objednávateľa stavby, Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Bratislava, Združenie Čebrať s vedúcim členom OHLA, a. s., Brno, a členom združenia spoločnosťou VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava, ktorý je aj zhotoviteľom prác na oporách a mostnom príslušenstve mosta SO 210-00, ako aj komplexnej výstavby jeho pripojovacích rámp – mostných objektov SO 222-00 a SO 223-00.

Zákaznícky orientované plánovanie a služby v kombinácii s koordinovanými modulárnymi systémami tvoria základ pre vývoj riešení debnenia a lešenia, ktoré sú vhodné pre takmer všetky požiadavky staveniska, vrátane komplexných infraštruktúrnych projektov. Spoločnosť PERI, s r.o, sa môže pochváliť niekoľkými úspešnými projektami rekonštrukcii mostov, na ktorých sa podieľali skúsení inžinieri, ktorí využili svoje rozsiahle odborné znalosti v oblasti riešení.