Obr. 1 Vizualizácia cyklomosta zo stupňa DÚR
Galéria(13)

Projekt Vysomarch – nový cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom

Partneri sekcie:

Projekt cezhraničnej spolupráce medzi Bratislavským krajom a regiónom Dolného Rakúska prináša svoje ďalšie ovocie. Čoskoro sa totiž začne s realizáciou ďalšieho cyklomosta ponad rieku Moravu, ktorý prepojí medzinárodnú trasu EuroVelo 13 Cesta Železnej opony s rakúskou národnou cyklotrasou KTM.

Stavebníkom na území SR a partnerom rakúskej strany, ktorá má celý projekt vrátane realizácie na starosti, je Bratislavský samosprávny kraj. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť vo februári 2019, spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., zabezpečovala projekt na stavebné povolenie.

Architektonické stvárnenie stavby je spracované na základe návrhu rakúskeho architekta Siegfrieda Trimmela a jeho architektonickej kancelárie DI SIEGFRIED TRIMMEL Büro für Reum-/Regionalplanung.
Hlavný objekt stavby tvorí mostný objekt, ktorý premosťuje rieku Moravu a zahŕňa aj predpolia na oboch stranách.

V mieste nad riekou dosahuje premostenie svoju maximálnu výšku a rozpätie, preto sa zvolila oceľová konštrukcia zavesená na kombinovaných pilieroch. Predpolia hlavného objektu na rakúskej aj slovenskej strane sú navrhnuté ako monolitické železobetónové konštrukcie. Celková dĺžka cyklomosta bude 270 m.

Obr. 1 Vizualizácia cyklomosta zo stupňa DÚR
Obr. 2 Situácia širších vzťahov
Obr. 3 Celková situácia stavby
Obr. 4 Pozdĺžny rez mostom
Obr. 5 Tvar podpery - vľavo rez podperou, vpravo pôdorys základu podpery
Obr. 5 Tvar podpery - vľavo rez podperou, vpravo pôdorys základu podpery
Obr6 pr rezOCEL
Obr. 7 Priečny rez predpolím

Lokalita a územné podmienky

Cyklomost je situovaný na slovenskej strane v povodí rieky Moravy v chránenej krajinnej oblasti Záhorie približne 5 km južne od obce Vysoká pri Morave v okrese Malacky. Na rakúskej strane sa začína priamo v obci Marchegg pri pamätníku colnej stráže.

Spojením názvov obcí vznikol aj názov projektu Vysomarch. Od dobre známeho Cyklomosta slobody v Devínskej Novej Vsi je vzdialený približne 10,5 km proti toku rieky Morava.

Možno sa zdá, že je to zbytočne blízko, avšak práve sprevádzkovanie druhého mosta výrazne zatraktívni cyklistickú turistiku pre širokú verejnosť z oboch štátov. Stavba je umiestnená v ochrannom pásme vodného toku rieky Moravy, prechádza cez nadregionálne biocentrum Dolnomoravská niva nBC1. Navrhovaná stavba leží mimo porastu lužného lesa.

Obr. 2 Situácia širších vzťahov
Obr. 2 Situácia širších vzťahov | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Architektonické riešenie

Dominantným prvkom návrhu je samotné premostenie Moravy – ide o konštrukciu zavesenú na oceľových pilieroch. V mieste nad riekou dosahuje premostenie svoju maximálnu výšku. Zvyšok mosta predstavujú železobetónové predpolia. Kolmo na most je navrhnutá nájazdová rampa, ktorá prepája existujúcu cyklotrasu EV13 so samotným mostom.

Návrh je spracovaný tak, aby navrhovaná stavba čo najviac zapadla do prírodného obrazu krajiny a okolia. Počas procesu získania stavebného povolenia sa k projektu vyjadrovali viaceré organizácie a inštitúcie, na základe ktorých bolo potrebné návrh prispôsobiť ich požiadavkám.

Obr. 3 Celková situácia stavby
Obr. 3 Celková situácia stavby | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Technické riešenie stavby

Stavba je rozčlenená do troch stavebných objektov:

  • SO 101-00 Úprava cyklistickej komunikácie,
  • SO 201-00 Cyklomost ponad rieku Morava – hlavný objekt,
  • SO 202-00 Cyklomost ponad rieku Morava – predpolie Rakúsko.

SO 101-00 Úprava cyklistickej komunikácie

Stavebný objekt 101-00 rieši novostavbu cyklistickej komunikácie. Z dôvodu vybudovania cyklistickej lávky a zabezpečenia prístupu na ňu bolo potrebné odkloniť trasu cyklistickej komunikácie. Začiatok a koniec jej úseku je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúcu cyklistickú trasu EV 13 Cesta Železnej opony.

Vzhľadom na to, že sa trasa cyklistickej komunikácie nachádza v inundačnom území, bolo potrebné ochrániť pätu svahu, ako aj samotný svah násypu. Na päte svahu sa preto navrhuje nahádzka z lomového kameňa a na svahu kamenný zához. Odvodnenie cyklistickej komunikácie sa rieši pozdĺžnym a priečnym sklonom do okolitého terénu.

SO 201-00 Cyklomost ponad rieku Morava – hlavný objekt

Mostný objekt je navrhnutý ako 5-poľový s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2 × 25 m. Nosnú konštrukciu tvoria dva konštrukčné systémy.

Hlavné pole s rozpätím 80 m je navrhnuté ako visutá oceľová konštrukcia s nosným lanom a závesmi, predpolia (západné a východné) sú navrhnuté ako železobetónové dvojtrámové nosníky s nábehmi. Objekt je z väčšej časti navrhnutý ako integrovaný s pevným spojením nosnej konštrukcie so spodnou stavbou.

Tú tvorí prechodová podpera (spoločná s SO 202-00) na rakúskej strane (F), štvorica masívnych železobetónovými podpier (G, H, I, J) a opora (K) na slovenskej strane.

Niveleta mosta bola navrhnutá tak, aby výška ponad rieku Moravu spĺňala plavebný gabarit, ktorý mal šírku 50 m a výšku 7 m nad bežnou plavebnou hladinou.

Obr. 4 Pozdĺžny rez mostom
Obr. 4 Pozdĺžny rez mostom | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Zakladanie mosta

Zakladanie mosta je navrhnuté ako hĺbkové na veľkopriemerových pilótach s priemerom 900 mm. Pilóty podpier G, H, I, J tvoriacich súčasť visutej oceľovej konštrukcie sa budú vŕtať s odklonom 1 : 10 od zvislice a budú mať dĺžku 15 m.

Z geologického hľadiska leží lokalita stavby vo viedenskej nížine, ktorej geologická skladba zodpovedá mladšiemu holocénu – je budovaná deluviálnymi nánosmi Moravy a Dunaja. Tieto kvartérne sedimenty v spojení s klimatickými zmenami počas doby ľadovej a jej postglaciálnej časti degradovali a transportom vytvárali pieskovoštrkovité až štrkovité nánosové terasy, ktorých hrúbka sa pohybuje od 20 do 25 m.

V údolných častiach dosahuje táto hrúbka miestami aj 80 m. Neogénne sedimenty sú tvorené prevažne ílmi a jemným pieskom. Hornú časť neogénu charakterizuje striedanie jemnozrnných materiálov s pieskami a lokálne s pieskami s prímesou štrku.

Podpery G, H, I, J sú tvorené masívnymi železobetónovými základmi – piliermi v tvare V prepojených stenou. Do podpier H a I sú navyše kotvené oceľové pylóny s výškou 10,8 m, ktoré slúžia na kotvenie nosného lana a zároveň tvoria dominantný prvok celého mosta.

Pylóny sú prepojené oceľovým lanom s kotevnými prvkami, osadenými na hlave železobetónových pilierov G a J. Základy podpier majú rozmery 4,9 × 8,4 m a výšku min. 1,2 m. Horná plocha základov má strechovitý tvar so sklonmi 4 %.

Piliere vystupujúce zo základu sú prepojené stenou s hrúbkou 0,8 m a v hornej časti spojené mohutným priečnikom so šírkou 1,4 m a výškou 1,76 m (pri podperách H a I je to 1,8 m).

Tvar pilierov zabraňuje zachytávaniu plávajúcich predmetov počas vybreženia rieky a zároveň je vhodný aj na prípadné rozrážanie ľadových krýh. Podpery H a I sú navrhnuté za brehovou čiarou a nezasahujú do toku rieky Moravy pri bežných hladinách.

Navrhované triedy betónov sú:

  • základy podpier: C25/30 XC3,XD2,XF3,XA1(SK)-Cl 0,4-Dmax32-S3,
  • opora (K): C25/30 XC3,XD2,XF3,XA1(SK)-Cl 0,4-Dmax16-F45,
  • pilier (F): C25/30 XC4,XD2,XF2(SK)-Cl 0,4-Dmax16-F45,
  • pilier (G, H, I, J): C30/37 XC4,XD2,XF2(SK)-Cl0,4-Dmax32-F45,
  • pilier (G, H, I, J) – priečnik: C35/45 XC4,XD2,XF2(SK)-Cl0,4-Dmax16-F45.

Prechodová podpera (F) je spoločná s objektom 202-00 a tvorí ju základ s rozmermi 1,3 × 3,8 m a s pilierom s rozmermi 2,2 × 0,6 m, ktorý sa rozvetvuje do tvaru Y (v smere osi mosta). Zakladanie podpery je hĺbkové na dvojici veľkopriemerových pilót s priemerom 900 mm a dĺžkou 10 m.

Opora na slovenskej strane je navrhnutá ako železobetónový stenový pilier s hrúbkou 1,35 m s votknutými krídlami s dĺžkou 3,35 m a ozubom na uloženie prechodovej dosky. Zakladanie opory je hĺbkové na dvojici veľkopriemerových pilót s priemerom 900 mm a dĺžkou 12 m.

Obr. 5 Tvar podpery - vľavo rez podperou, vpravo pôdorys základu podpery
Obr. 5 Tvar podpery – vľavo rez podperou, vpravo pôdorys základu podpery | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Oceľová konštrukcia hlavného poľa

Pozostáva z hlavného nosného lana, oceľových závesov a zo samotnej oceľovej mostovky. Hlavné nosné lano (uzavreté špirálové lano, Ø 80 mm, fuk = 1 570 MPa) je kotvené do oceľových pylónov, pripojených k železobetónovým pilierom podpier H a I.

Stabilita a funkčnosť oceľových pylónov je zabezpečená prepojením vrcholov pylónov s priečnikmi na podperách G a J. Hlavné nosné lano je pripojené k pylónom pomocou čapových spojov a styčníkových plechov.

Priečny rez oceľovou časťou tvorí dvojica uzavretých trámov so šírkou min. 750 mm a výškou 450 mm, prepojených priečnymi výstuhami s hrúbkou 12 mm, ktoré sú v osovej vzdialenosti 1,67 m. Konštrukcia je z ocele S 355 J2H.

V mieste závesov (otvorené špirálové lano Ø 30 mm, fuk= 1 570 MPa), ktoré sú umiestnené každých 5 m, tvorí priečnu väzbu uzavretý prierez so šírkou 200 mm a premennou výškou. V mieste, kde je oceľová mostovka nad úrovňou nosného lana, je priečny rez v mieste každého závesu tvarovo prispôsobený tak, aby bola dosiahnutá požadovaná niveleta.

Koncové oceľové segmenty sú uložené na konzole pilierov H a I pomocou dvojice kalotových ložísk. Na pilieri H bude osadené jedno všesmerné a jedno pevné ložisko, na pilieri I bude osadené jedno všesmerné a jedno jednosmerné ložisko.

Mostovku v tejto časti tvoria oceľové plechy, mostovka bude mať pojazdnú povrchovú úpravu. Odvodnenie je zabezpečené odvodňovačmi vo vzdialenostiach približne 20 m, ktoré sú osadené priamo v mostovke a sú zaústené do zberného potrubia DN 150. To prechádza každou priečnou väzbou, v ktorých sú vytvorené otvory na jeho prechod.

Obr6 pr rezOCEL
Obr. 6 Priečny rez hlavným poľom | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Predpolia

Obe predpolia hlavného poľa sú navrhnuté ako monolitické zo železobetónu a majú rozpätia 2 × 25 m. Nosná konštrukcia východného predpolia (na slovenskej strane) je votknutá do masívnych pilierov, ako aj do krajnej opory.

V podperách I a J sú navrhnuté nábehy na dĺžke 4,3 m. Typický priečny rez predpolím je dvojtrámový, so šírkou trámu 700 mm a s výškou 800 mm. V mieste nábehov je priečny rez plný a má premennú výšku.

Západné predpolie na rakúskej strane ložísk je navrhnuté obdobne ako na slovenskej strane. Začína sa na prechodovej podpere F, na ktorú je uložené pomocou trojice elastomérových ložísk, a do podpier G a H je votknuté.

Na predpoliach hlavného poľa je navrhnutá vozovka s hrúbkou 50 mm. Priečny sklon je dostredný so sklonom 2 %. Na železobetónových predpoliach je riešené odvodnenie tanierovými odvodňovačmi, umiestnenými za nábehmi v mieste dvojtrámovej konštrukcie. Ich vzájomná vzdialenosť je max. 15 m.

Medzi odvodňovačmi je v osi úžľabia (os mosta) navrhnutý drenážny kanálik z plastbetónu so šírkou 100 mm. Taniere odvodňovačov je potrebné osadiť pred betonážou, presné rozmiestnenie sa bude riešiť v ďalšom stupni PD.

Vyústenie odvodňovačov je bez zaústenia do zberného potrubia, voda vyteká voľne na terén, no s ohľadom na charakter objektu a jeho prevádzku nedôjde takýmto spôsobom odvodnenia k znehodnocovaniu životného prostredia. Predpolia sú z betónu C30/37 XC4,XD2,XF2, (SK)-Cl 0,4-Dmax16-F45, priečniky sú z betónu C35/45 XC4,XD2,XF2 (SK)-Cl0,4-Dmax16-F45.

Obr. 7 Priečny rez predpolím
Obr. 7 Priečny rez predpolím | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Mostné závery

Sú osadené v mieste združenej podpery F, medzi nosnou konštrukciou 201-00 a 202-00. Navrhnutý je povrchový mostný záver s požadovaným rozsahom pohybu 80 mm. Povrchové mostné závery sú navrhnuté aj v mieste prechodu oboch železobetónových predpolí na oceľové hlavné pole.

Na podpere H a I je požadovaný rozsah 220 mm. Za oporou K je navrhnutá prechodová oblasť, ktorú tvorí drenážna vrstva štrku a prechodová doska s hrúbkou min 240 mm eliminujúca poklesy násypu za oporou.

Rímsy

Rímsy sú na celom moste navrhnuté z oceľových plechov v tvare L vytvárajúcich obrubu s výškou 50 mm. Je do nich kotvené oceľové zábradlie s výškou 1,3 m od vozovky. Stĺpiky zábradlia sú od seba vzdialené osovo 2 m (na predpoliach hlavného poľa), resp. 1,67 m (na oceľovej konštrukcii hlavného poľa).

Držadlá sú navrhnuté z oceľových rúr (s priemerom 42,4 mm) a sú osadené vo výške 1,3 a 0,8 m od povrchu vozovky. Zábradlia sú vyplnené sieťou z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 1,5 mm s maximálnou veľkosťou oka 40 mm.

Z dôvodu umiestnenia mosta v chránenej oblasti sa prijalo riešenie, že sa na moste budú aplikovať opatrenia na ochranu a monitoring vtáctva. Na zamedzenie kontaktu vtáctva s nosnou konštrukciou sa osadia výstražné prvky.

Na nosnom lane medzi každým závesom sa osadia tabule s rozmermi 40 × 40 cm. Na závesoch budú pripevnené plastové gule s priemerom 30 cm. Na nosnej konštrukcii hlavného poľa, ale aj oboch predpolí budú zboku osadené demontovateľné siete na monitoring vtáctva.

Samostatné predpolie na rakúskej strane – SO 202-00

Objekt SO 202-00, ktorý tvorí samostatné predpolie objektu 201-00, je umiestnený na území Rakúska. Je navrhnutý ako 5-poľový most s rozpätiami 12,5 + 4 × 17 m. Nosný systém tvorí dvojtrámový železobetónový betónový nosník so šírkou 4 m s konštantnou výškou 0,8 m.

Nosná konštrukcia je votknutá do spodnej stavby, ktorú tvorí dvojica železobetónových pilierov, opora (na rakúskej strane) a prechodová podpera (na nej je NK uložená na dvojici ložísk). Objekt 202-00 nadväzuje na objekt 201-00, ktorý tvorí hlavný objekt cyklomosta, pričom oba majú spoločnú prechodovú podperu.

Obr. 8 FE Model predpolia
Obr. 8 FE Model predpolia | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Postup výstavby

S ohľadom na situovanie objektu bude čo najviac stavebných prác prebiehať z rakúskej strany, kde je pomerne bezproblémový prístup. Na slovenskej strane sa bude realizovať násyp prístupovej rampy (101-00) a predpolie (201-00).

Prístup na stavenisko na slovenskej strane bude z cesty III/1106 po poľnej ceste a existujúcej cyklistickej komunikácii EV 13 v smere od Vysokej pri Morave. Vzhľadom na charakter územia bude potrebné dodržať viacero obmedzení na zníženie negatívneho dosahu na životné prostredie.

Počas výstavby bude cyklotrasa dočasne uzavretá a odklonená. Samotná oceľová konštrukcia sa bude montovať smerom od stredu ku krajom (k podperám) pomocou autožeriava.

Obr. 9 FE Model oceľovej časti
Obr. 9 FE Model oceľovej časti | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Spolupráca projektantov

Ako sme spomenuli na úvod, naša spoločnosť zabezpečovala stavebné povolenie na území SR. Autormi projektu sú rakúski projektanti zo spoločnosti IBBS, ktorí zodpovedajú za statiku objektu.

Našou úlohou nebolo zásadne vstupovať do projektu, ale zabezpečiť, aby boli splnené všetky platné predpisy a normy. Bolo potrebné aplikovať nový TP085, ktorý nahradil TP07/2014. Rovnako sa konzultovalo použitie noriem a ich národných príloh.

Záver

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce a už čoskoro by sa malo začať s realizáciou cyklomosta. Veríme, že prebehne bezproblémovo a už v roku 2022 sa bude cyklomost otvárať.

Základné parametre stavby
Dĺžka cyklomosta: 270 m (z toho 184,5 m hlavný objekt SO 201-00 a 85,5 m
samostatné predpolie na rakúskej strane SO 202-00)
Šírka mosta: 4 m (voľná šírka)
Rozpätie mosta: hlavný objekt SO 201-00: 2 × 25 + 80 + 2 × 25 m; samostatné predpolie na rakúskej strane SO 202-00: 12,5 + 4 × 17 m
Výška mosta: 20 m (od hladiny Q po vrch pylónov)
Zaťaženie mosta: v zmysle STN EN 1991-1, STN EN 1991-2, STN EN STN EN 1998-1/NA/Z2 NB
Dĺžka rampy (SK): 306,7 m (SO 101-00)
Šírka rampy: 3,5 m (medzi nespevnenými krajnicami)
TEXT A OBRÁZKY: Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.