SO 203 Diaľničný most cez rieku Malšu v km 139,859 – realizácia pilierov spodnej stavby
Galéria(7)

Most cez rieku Malšu na úseku diaľnice D3 Hodějovice – Třebonín

Diaľnica D3 Hodějovice – Třebonín vytvorí spolu s predchádzajúcou stavbou D3 Úsilné – Hodějovice obchvat Českých Budějovíc, ktorým sa odvedie všetka tranzitná doprava z existujúcej cesty I/3 v úseku České Budějovice – Krasejovka, ktorej kapacita je v súčasnosti úplne vyčerpaná.

Dňa 29. marca 2019 začalo Ředitelství silnic a dálnic Českej republiky výstavbu úseku diaľnice D3 Hodějovice – Třebonín. Táto stavba spolu so súčasne budovaným úsekom D3 Úsilné – Hodějovice vytvorí budúci obchvat Českých Budějovíc. Celý obchvat s dĺžkou 20 km sa plánuje uviesť do prevádzky v roku 2023, čím sa odvedie všetka tranzitná doprava z existujúcej cesty I/3 v úseku České Budějovice – Krasejovka.

Dĺžka diaľničného úseku je 12,536 km, súčasťou trasy je 25 mostov (z toho je 17 na diaľnici, tri sú nadjazdy, dva mosty sú železničné, jeden most je provizórny a buduje sa nadchod pre zver), tri mimoúrovňové križovatky, tri okružné križovatky a sedem protihlukových stien.

SO 203 Diaľničný most cez rieku Malšu v km 139,859 – realizácia pilierov spodnej stavby
SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144.750 – realizácia pilierov spodnej stavby
SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144.750 – realizácia pilierov spodnej stavby
SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144,750 – realizácia pilierov spodnej stavby
SO 203 Diaľničný most cez rieku Malšu v km 139,859 – montáž výsuvnej skruže
SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144,750 – betonáž hlavice piliera

Súčasný stav a výhľad

V Českých Budějoviciach sa v dopravných špičkách pravidelne tvoria súvislé kolóny pred niektorými svetelnými križovatkami mestských komunikácií na ceste I/3.

Pripojenie z ciest nižších tried je zdĺhavé, manéver odbočenia vľavo či prejdenie hlavnej cesty I/3 sú v niektorých časoch dopravnej špičky takmer nemožné. Diaľnica je náhradou za cestu I/3, ktorá tvorí štvorpruhový dopravný okruh okolo centra Českých Budějovíc, realizovaný v rokoch 1979 až 1992.

Aj napriek prestavbe však táto cesta nevyhovuje súčasnej ani budúcej prevádzke. V súčasnosti je veľmi dopravne zaťažená, dochádza tu k radu kolíznych situácií, ktoré odstráni práve výstavba diaľnice D3.

Zlepšiť tento stav možno jedine vybudovaním kapacitnej štvorpruhovej diaľnice, na ktorú sa presunie podstatná časť dopravnej záťaže. Na existujúcej ceste I/3 zostane iba prímestská a pomalá doprava. Po dostavbe diaľnice sa cesta I/3 prevedie do ciest II. triedy ako cesta II/603.

Výstavba diaľnice D3 prinesie skvalitnenie dopravy v podobe zvýšenia bezpečnosti prevádzky, zrýchlenie dopravy a odstránenie nebezpečných situácií vinou riskantného predbiehania v hustej premávke. Obyvateľom priľahlých obcí prinesie zníženie hlukovej záťaže vďaka vybudovaniu protihlukových stien.

Podľa výsledkov celoštátneho sčítania dopravy z roku 2016 dosahuje intenzita dopravy na ceste I/3 v Českých Budějoviciach až 29 tisíc vozidiel za deň, na úseku pred MÚK s cestou I/39 je to 16 tisíc vozidiel za deň a pred križovatkou s II/155 potom len 9 tisíc vozidiel za deň.

Diaľnica D3 spĺňa všetky požiadavky na bezpečnú a plynulú dopravu aj požiadavky na zlepšenie životného prostredia obyvateľov a na minimalizáciu vplyvov na prírodné zložky životného prostredia v danom úseku. Diaľnica D3 Praha – Tábor – České Budějovice – št. hranica meria 170,1 km.

V súčasnosti je v prevádzke úsek Nová Hospoda – Tábor – Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné. Vo výstavbe sú dva súvislé úseky, a to Bošilec – Borek a obchvat Českých Budějovíc, zahrňujúci aj túto stavbu.

Táto stavba rieši pokračovanie diaľnice D3 od Hodějovíc južným smerom na Rakúsko. Stavba nadväzuje na budovaný úsek D3 Úsilné – Hodějovice (začiatok výstavby v 04/2019). Na konci nadväzuje na pripravovanú stavbu D3 Třebonín – Kaplice, nádraží. Trasa vedie v pahorkovitom území, prevažne na poľnohospodárskych pozemkoch.

Príprava stavby

Na začatie stavby bolo potrebné vybaviť 24 stavebných povolení, dohodlo sa a uzatvorilo 239 kúpnych zmlúv, 208 nájomných zmlúv a 162 zmlúv o zriadení vecného bremena. V rámci vykonaného archeologického prieskumu sa našli zvyšky osídlenia zo strednej doby kamennej a staršej doby bronzovej s veľkým počtom keramiky.

V roku 2019 sa realizovali prípravné práce na celej trase diaľnice (odhumusovanie, odstránenie porastov), zemné práce, sanácie podložia, štrkové pilóty, provizórne premostenie rieky Malše, preložky komunikácií, prístupové komunikácie k mostným objektom, nevyhnutné prekládky inžinierskych sietí a úprava trakčného vedenia.

Rozvinuli sa aj práce na hĺbkovom zakladaní a konštrukciách spodnej stavby niektorých mostných objektov. Ako sme už spomenuli, na úseku dlhom 12,536 km sa nachádza spolu 25 mostných objektov; ide o 18 diaľničných mostov, tri železničné mosty a tri viadukty a jeden provizórny most. V tomto článku predstavíme najdlhší a najväčší z nich, stavebný objekt SO 203 Diaľničný most cez údolie rieky Malše, ktorý meria 780 m.

Diaľničný most cez rieku Malšu v km 139,859

Most bol navrhnutý ako estakáda s 19 poľami s celkovou dĺžkou takmer 800 m. Prekrýva rieku Malšu a jej záplavové územie, priľahlé poľné cesty, biokoridor a cestu tretej triedy medzi obcami Roudné a Vidov. Výška mosta nad terénom je približne 10 m.

Most sa skladá z dvoch samostatných nosných konštrukcií, každá pre jeden jazdný pás diaľnice. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako spojitá predpätá trámová, uložená je na kalotových ložiskách. Spracovateľom realizačnej dokumentácie stavby je SUDOP EÚ. Výstavba mosta sa začala v polovici júla 2019.

Sanácia a konsolidácia

Na urýchlenie konsolidácie prechodovej oblasti pod oporami boli navrhnuté sanačné opatrenia, štrkové pilóty a konsolidačné násypy.

Pod násypmi je zosilnený plošný drén s hrúbkou 1,0 m so skladbou z geotextílie, štrkodrviny a geomreže. Po dokončení plošného drénu sa pod obomi operami vybudovali vibrované štrkové pilóty. Pod každou prechodovou oblasťou je 407 štrkových pilót, ktoré sú rozmiestnené v trojuholníkovom rastri vo vzdialenosti 2,5 m.

Dĺžka pilót je 11 m, priemer je 800 mm, na výplň sa použil štrk frakcie 16-63. Zhotoviteľom štrkových pilót bola firma SOLETANCHE. Realizácia pilót trvala dva mesiace, pričom celková dĺžka pilót na oboch oporách bola takmer 9 000 m. Na pilóty nadväzujú vrstvy zo štrkodrviny.

Plošný drén je oddelený od násypu filtračnou geotextíliou. Po dokončení plošných drénov sa pri oboch oporách nasypali konsolidačné násypy, celkovo sa uložilo 33 000 m3 zeminy. Ukladanie prebiehalo po 30-centimetrových vrstvách, v maximálnej výške 1,2 m za deň.

V súčasnosti sú oba násypy dokončené a prebieha konsolidácia. Plánovaná dĺžka konsolidácie je pri násype OP1 3 až 4 mesiace, pri OP20 6 mesiacov. Meranie sadania prebieha v pravidelných intervaloch 1x mesačne.

SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144.750 – realizácia pilierov spodnej stavby
SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144.750 – realizácia pilierov spodnej stavby | Zdroj: Doprastav

Založenie mosta

Všetkých 18 radov pilierov aj obe opory sú založené hlbinne. Z dôvodu zložitých geotechnických podmienok sa overilo navrhnuté pilótové založenie. Pri oboch oporách a pilieroch P5, P10 a P15 boli navŕtané nesystémové pilóty v dĺžkach 14 a 15 m, na ktorých prebehli statické zaťažovacie skúšky. Skúšky sa vykonali na 1,5-násobok výpočtovej medznej únosnosti pilót.

Na základe výsledkov z týchto skúšok sa upravili dĺžky pilót vybraných pilierov a oboch opôr. Pri opore OP1 sa pilóty predĺžili z 18 m na 20 m, pri opore OP20 z 22 na 23 m. Pri pilieroch P2 až P19 bola pôvodná dĺžka pilót 14 m, pričom pri časti pilierov zostala zachovaná a pri časti sa pilóty predĺžili o 1 až 2 m na základe nového statického posúdenia.

Pod každým pilierom je 10 veľkopriemerových pilót pre pravý aj ľavý most, výnimkou sú piliere P10 a P11, ktoré sú brzdné a založené na 14 pilótach pre každý most. Priemer všetkých pilót je 1 200 mm. Výstavba spodnej stavby prebiehala súčasne na ľavom aj pravom moste z dôvodu časových a finančných úspor.

Spodná stavba zahŕňa opory OP1 a OP20 zložené zo základov opôr, driekov opôr so zavesenými rovnobežnými krídlami a z kĺbovo uloženej prechodovej dosky. Ďalej 18 radov vnútorných podpier, ktoré sú tvarovo riešené ako bežné podpery P2 až P9 a P12 až P19, a rozšírené brzdné piliere P10 a P11.

SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144,750 – realizácia pilierov spodnej stavby
SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144,750 – realizácia pilierov spodnej stavby | Zdroj: Doprastav

Podpery sú tvorené základom, driekom piliera, hlavicou piliera a podložiskovými bločkami. Betonáže základov prebiehali súčasne pre ľavý aj pravý most s použitím systémového debnenia Doka. Drieky pilierov s výškou od 5,3 do 8,1 m sa betónovali na jeden záver bez pracovných škár.

Do všetkých základov je zakotvená výstuž z pilót v minimálnej dĺžke 1 m. Stavebné jamy boli pri jednotlivých pilieroch združené. V mieste podpier P2 až P11 a P15 až P19 boli otvorené nepažené jamy so sklonmi svahov 1 : 1.

Pri pilieroch P12 a P13, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti rieky Malše, sa s cieľom obmedziť prenikanie spodnej vody zrealizovali štetovnice. Stavebná jama pri pilieri P14 bola sčasti pažená (v mieste preložky vedenia VN) a sčasti otvorená. Po odkope do požadovanej úrovne boli základové škáry zaistené podkladovými betónmi a následne sa odbúrali hlavy pilót.

SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144.750 – realizácia pilierov spodnej stavby
SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144.750 – realizácia pilierov spodnej stavby | Zdroj: Doprastav

Nosná konštrukcia

Výstavbu nosnej konštrukcie, rozdelenú na dvadsať etáp pri každom moste, zaisťuje spoločnosť Doprastav, závod Bratislava. Pri štyroch fázach sa využije pevná skruž, zvyšok konštrukcie bude zabetónovaný na výsuvnej skruži. Celková dĺžka nosnej konštrukcie oboch mostov je 1 573 m.

Kalotové ložiská

Nosná konštrukcia je uložená na kalotových ložiskách od firmy Cirmon. Ložiská podporujú každý trám v mieste osi uloženia. Na podperách bude celkom uložených 40 ložísk (pri každom moste). Pravé ložiská na oporách a pilieroch sú navrhnuté ako pozdĺžne posuvné. Ľavé ložiská sú všesmerové.

To platí pre všetky piliere okrem brzdných pilierov P10 a P11, kde sú pravé ložiská pevné a ľavé priečne posuvné. S ohľadom na postup výstavby sú niektoré ložiská navrhnuté ako dočasne blokované (P2, P3, P5) alebo aktivované dodatočným podliatím po predopnutí konštrukcie (P11).

Ložiská sú pripevnené ku kotviacim doskám, ktoré sú kotvené do nosnej konštrukcie a ložiskových bločkov pomocou kotevných tŕňov. Ložiská sa osadzujú do vopred vytvorených otvorov v podložiskových bločkoch, ktoré budú zaliate elektroizolačnou polymermaltou.

SO 203 Diaľničný most cez rieku Malšu v km 139,859 – montáž výsuvnej skruže
SO 203 Diaľničný most cez rieku Malšu v km 139,859 – montáž výsuvnej skruže | Zdroj: Doprastav

Vybavenie mosta

Navrhnuté sú monolitické železobetónové rímsy kotvené dodatočne vlepovanými kotvami upevnenými do nosnej konštrukcie pomocou chemických kotiev. Na moste je v mieste komunikácie navrhnutá dvojvrstvová vozovka s celkovou hrúbkou 85 mm. Šírka vozovky pri oboch mostoch je 12,50 m. Pozdĺž obrubníkov nižších ríms sú navrhnuté zapustené odvodňovacie žľaby so šírkou 0,50 m.

Pozdĺž vozovky sú na všetkých rímsach navrhnuté oceľové zvodidlá pre úroveň zachytenia H2.
Protihluková stena s výškou 1,5 m je navrhnutá na vonkajších okrajoch mosta.

Most je odvodnený pozdĺžnym a priečnym sklonom po povrchu vozovky pozdĺž nižších ríms, kde je vytvorený odvodňovací prúžok. Z neho sa voda odvádza pomocou mostných odvodňovačov. Odvodnenie povrchu izolácie sa realizuje odvodňovacími trubičkami.

SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144,750 – betonáž hlavice piliera
SO 209 Most cez údolie rieky Plavnice v km 144,750 – betonáž hlavice piliera | Zdroj: Doprastav

Zaujímavosti na záver

Pri výstavbe mosta bude zabudovaných 5 000 t betonárskej výstuže a 33 000 m3 betónu. Do tejto chvíle prebehlo z plánovaných 340 už 219 betonáží. Predpokladaný termín dokončenia je v druhej polovici roka 2023.

Názov stavby: Diaľnica D3 Hodějovice – Třebonín
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotoviteľ: Združenie Doprastav, a. s., Salini Impregilo S.p.A.
Začiatok výstavby: 03/2019
Zmluvná cena: 5 804 mil. Kč
Dĺžka úseku: 12 536 m
Kategória: D 27,5/120
Plocha vozovky: 246 031 m2
Počet stavebných objektov: 136

www.doprastav.sk

TEXT A FOTO: Doprastav, a. s.