Rekonštrukcia mosta č. 5 U. S. Steel Košice

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčší stredoeurópsky výrobca plochých valcovaných výrobkov. Na plynulú výrobu potrebuje rôznorodú infraštruktúru, do ktorej patrí aj rozsiahla sieť koľajiska pre koľajovú dopravu. Súčasťou koľajiska je aj viacero železničných mostov, na ktorých sa vykonáva pravidelná kontrola v zmysle vyhlášky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh a interných firemných postupov.

Výsledkami jednotlivých kontrol sú návrhy na následnú údržbu, opravy či rekonštrukciu mostov. Technický stav mostného objektu, ktorý bol postavený a uvedený do prevádzky v 60. rokoch 20. storočia, si vyžadoval komplexnú rekonštrukciu.

Cez železničný most č. 5 sa vykonáva prísun surovín pre prevádzky, ako aj prísun a odsun vozňov na expedíciu finálnych výrobkov. Dôležitosti železničného mosta č. 5 bol podriadený aj postup prác. Podmienkou objednávateľa rekonštrukcie bolo, aby bola pre železničnú dopravu prevádzkovaná vždy polovica mosta a aby cesta pod mostom bola vylúčená na minimálny čas.

Opis mosta

Most č. 5 je kolmý železobetónový jednopoľový most s kolmými mostnými krídlami. Tvorí ho doska so šírkou 25 m, s hrúbkou od 560 mm nad oporami do 860 mm v strede rozpätia. Vonkajšie konzoly nosnej konštrukcie sú tvorené monolitickými konzolami s vyložením 850 mm.

Most č. 5 – starý stav
Most č. 5 – starý stav | Zdroj: Swietelsky-Slovakia

Rekonštrukcia

V rámci prác na moste č. 5, ktorý je určený výlučne na koľajovú dopravu, bolo nutné zrealizovať aj rekonštrukciu koľajových prepojení a výhybiek.

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. začala s rekonštrukciou mosta č. 5 v septembri 2021. Samotné práce boli realizované v dvoch etapách.

Každá z etáp sa začala prípravnými a búracími prácami, ktoré spočívali v odstránení koľají a výhybiek, odstránení štrkového lôžka na mostovke, ako aj štrkového lôžka po zhutnenú pláň, v odstránení hydroizolačných vrstiev a betónovej časti mostovky v hrúbke 50 mm v mieste rebier.

Následne sa pristúpilo k zhotoveniu trojice stužujúcich rebier na jednej časti mostného objektu. Stužujúce rebrá sa prekotvili prepojovacou výstužou do pôvodnej konštrukcie mostovky, zaarmovali a zabetónovali betónom tr. C 30/37.

Výhybky a časti prípojných koľajových polí sa nahradili novými. Na výhybky boli zapojené nové zariadenia zabezpečovacej techniky a nové elektromotorické prestavníky a namontované nové vyhrievacie tyče na elektrický ohrev výhybiek.

Most č. 5 – nový stav, horná stavba
Most č. 5 – nový stav, horná stavba | Zdroj: ­Swietelsky-Slovakia

Rekonštrukcia hornej stavby zahŕňala (po odstránení pôvodných konštrukčných vrstiev) ochranu skorodovanej výstuže antikoróznym náterom, adhézny mostík, reprofiláciu povrchov maltou triedy R4, plášťovou izoláciou a ochrannou geotextíliou a odvodnenie mosta.

Súčasťou rekonštrukcie boli aj prekládky silových káblov, optokáblov a káblov zabezpečovacieho zariadenia stavadla č. 9.

Most č. 5 je hlavným mostom pre expedičné koľaje, preto si všetky realizované rekonštrukčné práce vyžadovali zosúladenie s technologickými požiadavkami investora.

Most č. 5 – nový stav koľaje
Most č. 5 – nový stav koľaje | Zdroj: ­Swietelsky-Slovakia

Záver

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. zrealizovala správnou koordináciou prác na oprave mosta, rekonštrukcii koľají a zabezpečení prejazdu koľajových vozidiel cez most v súčinnosti s útvarmi objednávateľa dielo s minimálnymi omedzeniami cestnej a železničnej dopravy a bez pracovných úrazov. Celé dielo bolo dokončené za 8 mesiacov a odovzdané včas, bez nedostatkov a nedorobkov.

TEXT: Ing. Ľuboš Štrobl
FOTO: Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.

Ing. Ľuboš Štrobl je stavbyvedúci v spoločnosti ­Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.