Rekonštrukcie mostov nie sú pre PERI žiadnou prekážkou

Zákaznícky orientované plánovanie a služby v kombinácii s koordinovanými modulárnymi systémami tvoria základ pre vývoj riešení debnenia a lešenia, ktoré sú vhodné pre takmer všetky požiadavky staveniska, vrátane komplexných infraštruktúrnych projektov. Spoločnosť PERI, s r.o, sa môže pochváliť niekoľkými úspešnými projektami rekonštrukcii mostov, na ktorých sa podieľali skúsení inžinieri, ktorí využili svoje rozsiahle odborné znalosti v oblasti riešení.

SO 201 Rekonštrukcia mosta, lávky pri starom moste Ostrov, Trenčín

Za vznikom tohto projektu stojí zrušenie letnej plavárne na Mládežníckej ulici v Trenčíne, ktorú nahradila nová plaváreň situovaná na Ostrove v Trenčíne. Na to, aby mohla byť sprístupnená širokej verejnosti, bolo nevyhnutné vybudovať kvalitnú infraštruktúru, ktorej súčasťou bola rekonštrukcia starého mosta. Táto prestavba si vyžadovala výmenu lávok, úpravu komunikácie od mosta k novej plavárni, rozšírenie mosta a oceľové lávky pre peších a cyklistov, ako aj vybudovanie inžinierskych sietí k plavárni.

Spoločnosť PERI bola jedinou firmou na Slovensku, ktorá sa tejto výzvy zhostila a zvládla na jednotku. Návrh a samotná  realizácia lešenia boli špecifické hneď z niekoľkých dôvodov. Zákazník hľadal vysoko odborného dodávateľ lešenia, ktorý je schopný navrhnúť a zmontovať bezpečné pracovné lešenie v neštandardných podmienkach stavby. Toto však nebola jediná požiadavka, s ktorou prišiel zákazník. Ten chcel, aby most zostal počas celej rekonštrukcie v plnej prevádzke. PERI túto výzvu prijala a pustila sa do prestavby.

Na sanáciu a rozšírenie mosta bol potrebný prístup k spodnej a bočným stenám mostnej konštrukcie. Na tento účel firma PERI navrhla v mieste vodnej hladiny Váhu zavesenú pracovnú podlahu vo výške cca 2,00 m pod spodnou hranou mostnej konštrukcie. Celková dĺžka konštrukcie bola 98,00 m a šírka 9,50 m, z čoho pracovná šírka predstavovala bezpečných 8,00 m.

Takto vytvorená pracovná podlaha pozostávala zo sústavy horizontálnych závor s oceľovými podlahami, ktoré boli podopreté dvojici tuho spojených priehradových nosníkov ULA 50/525 HD v osových vzdialenostiach 2,00 m – 3,00 m. V každej rovine priehradových nosníkov bola konštrukcia zavesená na dvojici oceľových tiahel DW 15  a stabilizovaná dvojicou oceľových stabilizátorov RSS II. Oceľové závesy DW 15 boli zavesené cez vopred navŕtané otvory v betónovej mostovke a oceľové stabilizátory RSS II. boli ukotvené pomocou chemických kotiev do bočnej steny betónovej mostovky.

Na montáž zavesenej konštrukcie bola potrebná pomocná pojazdná lávka s pracovnou šírkou 8,00 m. Na demontáž bola nasadená lávka s pracovnou šírkou 15,75 m. Na bezpečnú rekonštrukciu mosta bolo nasadených 1 000 m² zaveseného modulového lešenia PERI UP Flex a 520 m³ modulového priestorového lešenie PERI UP Rosett.

Oprava mostného objektu ev. č. 507/101, Kotešová

Obec Kotešová by sme hľadali na územnom pláne v Žilinskom samosprávnom kraji, konkrétne v Bytčianskej kotline. Rozprestiera sa po oboch brehoch derivačného kanála Vážskej kaskády. Mostný objekt na ceste II/507 kolmo premosťuje derivačný kanál rieky Váh. Tento mostový objekt bol postavený v roku 1962 a z technického hľadiska už nespĺňal požiadavky na bezpečnú prevádzku.

Na základe tohto faktu, bola potrebná rekonštrukcia mostového objektu, kde prišlo k zosilneniu nosnej konštrukcie vonkajšou predpínacou výstužou, zároveň bola zriadená časť nového mostového zvršku (chodníková a rímsová časť) a boli osadené bezpečnostné zariadenia, odvodňovacie a prechodové dosky.

Oprava mostného objektu v Kotešová, zákazník PORR, s.r.o., Bratislava
Oprava mostného objektu v Kotešová, zákazník PORR, s.r.o., Bratislava | Zdroj: PERI

Nosným prvkom pri rekonštrukcii mosta bolo pojazdné lešenie zo systému PERI UP Flex, pri ktorom bolo potrebné dodržať požiadavku zákazníka, aby ostala premávka v plnej prevádzke. Technický tím PERI prišiel s nápadom stabilného systému lešenia, ktorého kostru tvorili dva pojazdné vozíky s rozmermi 1 500 mm x 3 000 mm premiestňované po koľajniciach. Horizontálne na konštrukciu bol umiestnený systém z priehradových nosníkov PERI, na ktoré bola zavesená lešenárska konštrukcia s výškou 11 m.

Na zabezpečenie prístupu pracovníkov k spodnému úseku mosta bola na dolnú časť zavesenej lešenárskej konštrukcie zmontovaná a pripevnená pracovná podlaha s rozmermi 12,50 m x 3 m. Navrhnutým stavebno-technickým riešením bola zaistená nielen plná prevádzka na moste, ale i bezpečnosť pracovníkov, a to aj pomocou vnútorného zábradlia a zarážok.

Spoločnosť PERI si opäť raz potvrdila povesť vhodného partnera na dlhodobú spoluprácu vďaka skvelému technickému oddeleniu, ktoré preukázalo profesionálny prístup i odbornosť, ako aj oddeleniu logistiky, ktoré bolo zo strany PERI rýchle a spoľahlivé.

D1 most nad diaľnicou Piešťany

Most sa nachádza v katastrálnom území Piešťany. Na moste sa vyskytovalo viacero závažných porúch a príčin, ktoré znižovali funkčnosť a schopnosť objektu, ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky a skracovali jeho životnosť. Pri tomto projekte mal zákazník jasne stanovenú požiadavku, a to zabezpečiť bezpečnú prevádzku frekventovaného úseku diaľnice pod mostom.

D1 most nad diaľnicou Piešťany, zákazník SMS, a.s., Banská Bystrica
D1 most nad diaľnicou Piešťany, zákazník SMS, a.s., Banská Bystrica | Zdroj: PERI

Spoločnosť PERI prišla s návrhom, kde poskytla ochrannú konštrukciu – pevný vozík na zachytávanie sutín z rímsy, ktorý pozostával zo systémových prvkov stavebnice pre inžinierske stavby VARIOKIT. Šírka jedného takého vozíka bola 4 m a celkovo bolo použitých 10 súprav vozíkov na celú dĺžku premostenia ponad cestu 40 m. Protiváha proti preklopeniu vozíka bola požadovaná min. 400 kg/bm.

Rekonštrukcia mosta na hlavnom cestnom ťahu z Oravy do Poľska

Na severnom okraji mesta Dolný Kubín sa nachádza rekonštruovaný most, ktorý sa rozprestiera nad riekou Orava a miestnou obslužnou komunikáciou. Železobetónový most mal premenlivú výšku komory. Nad podporami bola výška 5,40 m a v strede rozpätia 2,50 m. Požiadavkou zákazníka bolo zabezpečenie prístupu pracovníkov k spodnej časti mosta na vykonávanie rekonštrukcie a zároveň zachovanie plnej prevádzky mosta.

Rekonštrukcia mosta na hlavnom cestnom ťahu z Oravy do Poľska, zákazník SMS, a.s., Banská Bystrica
Rekonštrukcia mosta na hlavnom cestnom ťahu z Oravy do Poľska, zákazník SMS, a.s., Banská Bystrica | Zdroj: PERI

Na zachovanie plnej prevádzky bol vytvorený prejazdný gabarit šírky 7,50 m  a výšky 5,00 m. Technické oddelenie PERI navrhlo použiť 16,00 m premostenie pod mostom a podobné prepojenie nad cestou. Hĺbka pracovnej plošiny bola 1,50 m a na pracovnej podlahe pod mostom bol umiestnený prístroj na otryskávanie poškodeného betónu za obsluhy 2 pracovníkov. Následne sa robili sanačné práce poškodených betónov na moste.

www.peri.sk

https://www.facebook.com/peri.slovensko1/

https://www.instagram.com/peri_slovensko/

Zdroj: PR článok PERI spol. s r.o.