Električka pred novou budovou SND na Pribinovej ulici v Bratislave

Predlžovanie dôležitého projektu pokračuje: Výstavba električky pred SND naráža na ďalšie problémy

Električková trať, ktorá má viesť popri Pribinovej a Košickej, je terčom kontroverzií už niekoľko rokov. Ide pritom o nanajvýš dôležitý dopravný projekt, ktorý má spojiť novovznikajúci downtown s ďalšími časťami mesta. Rozpory neutíchajú ani dnes. Zámer bude musieť prejsť ďalším posudzovaním a proti jeho výstavbe bolo podané aj odvolanie. To ešte viac podkopáva nohy výstavbe električkovej radiály, ktorá môže Bratislave len pomôcť.

Magistrát hlavného mesta už niekoľkokrát komunikoval, že rozvíjanie a modernizovanie mestskej hromadnej dopravy je jeho prioritou. Od nástupu nového vedenia v roku 2018 tak nastali výrazné zmeny. Začalo sa s rekonštrukciami najmä električkových radiál, ale aj ďalšími projektovými prácami.

Dnes už je zrekonštruovaná Dúbravsko-Karloveská radiála, buduje sa Petržalská (aj keď s výrazným omeškaním) a ďalšie sú v príprave. Medzi takými je aj vytvorenie úplne novej trate s názvom vetva Košická, ktorá má prepojiť nový downtown na nábreží Dunaja s Petržalskou i Ružinovskou radiálou. Projekt zabezpečí dopravnú dostupnosť tisíckam obyvateľov do nového centra Bratislavy. Vzhľadom k obrovskému nárastu nových stavieb v tejto oblasti, ako aj rozšíreniu nákupného centra Eurovea, je dopravné spojenie v tomto území nedostatočné a chýba tu električka.

Vedenie mesta začalo s jej plánmi a trasovaním už v roku 2019, pričom primátor Matúš Vallo v tomto období potvrdil, že trať má viesť priamo pred novú budovu Slovenského národného divadla. A tu sa začal celý problém. Bývalé vedenie Ministerstva kultúry SR totiž vedenie trate pred divadlo na Pribinovej rázne odmietlo, za čo sa postavila aj časť aktivistov ako i samotné SND.

Vizualizácia možného variantu budúcej električkovej trate pred novú budovu SND.
Vizualizácia možného variantu budúcej električkovej trate pred novú budovu SND. | Zdroj: J&T Real Estate

Bratislava pritom túto trasu schválila aj mestským zastupiteľstvom ešte v októbri roku 2021 prostredníctvom zmien a doplnkov územného plánu. Variant vedúci popred divadlo je dokonca aj finančne podporený súkromný sektorom. V roku 2022 podpísal Magistrát hlavného mesta memorandum o spolupráci s developerom J&T Real Estate. Koniec koncov, celá vízia električky v tomto území je z dielne uvedenej spoločnosti.

J&T Real Estate sa rozhodla v tomto projekte angažovať sumou 1 milión eur, ktorú poskytne na predprojektovú prípravu a projektovú dokumentáciu. Zároveň mestu Bratislava zabezpečí financie vo výške 7,9 milióna eur bez DPH alebo 10 miliónov eur s DPH (podľa vplyvov aktuálnej legislatívy) ako príspevok na pokrytie ďalších nákladov spojených s prípravou a realizáciou trate. Dokument ale stratí platnosť v prípade, ak by mesto nezačalo s výstavbou trate Pribinova – Košická do šiestich rokov.

Mesto s rezortom kultúry, časťou verejnosti i divadlom však stále nevie nájsť východisko z aktuálnej situácie. Prítomné je totiž neustále doťahovanie, odznievajú argumenty jednej i druhej strany, pričom každá trvá na svojej verzii.

SND s ministerstvom hovoria o narušení prevádzky divadla v dôsledku hluku a vibrácií, mesto poukazuje na príklady zo zahraničia, kde sa električkové trate bez problémov nachádzajú aj pred divadlami. Navrhnutý bol preto druhý variant (akýsi kompromis), ktorý počíta s vybudovaním trate poza novú budovu Slovenského národného divadla. Táto možnosť by ale bola drahšia. Celkovo existujú až 4 varianty vedenia trate. 

Jednotlivé varianty električkovej vetvy Košická
Jednotlivé varianty električkovej vetvy Košická | Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Zámer dopravného projektu bol zaradený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v júni roku 2022. Informácie však boli dopĺňané ešte v decembri toho roku, ale aj v marci roku 2023.

Ako sme informovali ešte v roku 2022, cieľom tohto zámeru je rozšíriť sieť električkových tratí a posilniť mestskú dopravu na východ od centrálneho územia hlavného mesta. Električková sieť sa podľa návrhu napojí v úseku Košická na existujúcu trať na Starom moste a Šafárikovom námestí. Následne v rámci komunikácie medzi objektmi Ministerstva vnútra SR a Klubom umelcov prejde popri Pribinovej ulici a pokračuje popred (alebo okolo) nového Slovenského národného divadla.

Trať následne mimoúrovňovo prekrižuje Košickú ulicu, pozdĺž ktorej bude pokračovať až po vyústenie na Miletičovej ulici. V križovatke Záhradnícka – Miletičova sa zase napojí na existujúcu električkovú trať ružinovskej radiály. Predpokladaný návrh nových tratí zohľadňuje aj existenciu aktuálne budovaných či povolených projektov v riešenom území. Teda najmä tých, ktoré sú naplánované v úseku Košická. Developeri tak pri stavaní projektov v územiach Ryba, Gumon či Cvernovka cielene vytvárajú aj miesto pre električkovú trať.

V zámere je taktiež uvedené, že pre výstavbu bude nevyhnutný výrub stromov najmä v okolí novej budovy Slovenského národného divadla, ale aj na Košickej ulici alebo v parčíku v križovatke Miletičovej a Záhradníckej. Dôsledky má zmierniť náhradná výsadba zelene, respektíve jej finančná náhrada a vegetačný povrch vo vhodných úsekoch trate.

Zámer sa konkrétne dotýka aj kontroverznej časti popri SND. Znížiť hluk z prevádzky električky majú rôzne opatrenia – vylepšenie koľajového zvršku, upevnenie koľají, použitie vegetačného krytu alebo zabudovanie zariadenia na mazanie koľají. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie má byť vypracovaná aj podrobná vibroakustická štúdia.

Električková trať na Dulovom námestí
Električková trať na Dulovom námestí | Zdroj: J&T Real Estate

V prvých augustových dňoch tohto roka bolo v EIA zverejnené rozhodnutie Okresného úradu, podľa ktorého sa zámer bude posudzovať. To znamená, že Magistrát hlavného mesta si bude musieť poradiť s pripomienkami, ktorých je v tomto rozhodnutí obrovský počet. Zámer tak bude následne ďalej posúdený správou o hodnotení.

„V rámci zisťovacieho konania boli vyjadrené rozsiahle pripomienky a požiadavky, na ktoré dá odpoveď len dôkladné posúdenie a predloženie zámeru podľa zákona o posudzovaní,” znie jedna zo záverečných častí až 92 stranového dokumentu Okresného úradu. 

Inštitúcia vyargumentovala dôvody ďalšieho posúdenia v štyroch hlavných bodoch. Prvým je bližšie určenie a vyhodnotenie negatívnych vplyvov hluku na okolité stavby a obyvateľstvo, najmä v problematických častiach trasy v priamej blízkosti domov. Ďalšie posúdenie sa udeje aj z dôvodu posúdenia električkovej trate z hľadiska infrazvuku a vibrácií.

Tretím bodom je potreba navrhnutia a porovnania viacerých variantov navrhovanej činnosti s prioritou najviac environmentálne prijateľným riešením. Ako posledný bod úrad určil potrebu vyhodnotiť dopad úbytku vegetačného krytu v dotknutých oblastiach navrhovanou činnosťou na lokálnu klímu a zdravie obyvateľstva.

Pripomienky boli doručené aj od developerov, aktivistov a ako inak, aj rezortu kultúry. Ministerstvo sa voči výstavbe električky pred novú budovu SND ohrádza aj stratou námestia pred divadlom, ktoré je podľa neho na vysokej architektonickej úrovni. Tento argument už ministerstvo propagovalo aj v minulosti. Vyjadrenie malo ďalšie desiatky bodov, medzi ktoré patrilo aj vypracovanie ďalšieho variantného riešenia, čo znamená, že Magistrát pravdepodobne do ďalšieho posudzovania vytvorí ešte jednu alternatívnu trasu.

Voči projektu sa dokonca postavila aj Stanica Nivy spolu s bývalou najvyššou budovou na Slovensku, Nivy Tower. Električková radiála má podľa nich obmedziť a zhoršiť životné prostredie všetkých užívateľov stavby, údajne sa v území zvýši hlučnosť a rovnako aj dopravné zaťaženie. V dokumentácii sa nachádzajú aj pripomienky od Twin City a ďalších projektov v portfóliu HB Reavis. Nasledujú desiatky strán pripomienok aj od časti obyvateľov.

Električková vetva Košická, prechádzajúca cez nový downtown
Električková vetva Košická, prechádzajúca cez nový downtown | Zdroj: J&T Real Estate

Len nedávno pribudlo voči projektu odvolanie, ktoré nie je súčasťou rozhodnutia Okresného úradu. Jeho autorom je ružinovský poslanec Patrik Guldan spolu s Občianskym združením Košická. V odvolaní útočí na projekt, zväčša nepodloženými tvrdeniami, ktoré nezohľadňujú potreby mesta 21. storočia. Podľa neho tu nejde o možnosť rozšírenia mestskej hromadnej dopravy. Dva autobusové spoje podľa Patrika Guldana majú prepravu ľudí zabezpečovať vyhovujúcim spôsobom. Odkiaľ túto informáciu získal sa už ale nedozvedáme. 

V skutočnosti má ísť o niečo iné. Cieľom je údajne zintenzívniť prepravu osôb k nákupnému centru tak, aby bol jeho developer – J&T Real Estate – uspokojený ešte väčším počtom nakupujúcich v Eurovei. Komunálny poslanec vrátane občianskeho združenia považujú túto snahu za bezohľadnosť. Následne v dokumentácii vyzdvihuje okolité miesta, ich architektonickú úroveň či prítomnosť prevádzok, služieb i umeleckých diel, ktoré majú byť vybudovaním električky dehonestované. 

Od mesta tak žiadajú rešpektovanie charakteru Pribinovej a najmä námestia pred budovou SND. Magistrát má rovnako rešpektovať pohľady na historické dominanty mesta, nakoľko je údajne neprípustné, aby teleso električky zakrývalo tieto pamiatky. 

V tomto prípade ide o učebnicový príklad neznalosti danej problematiky, neochote pochopiť daný projekt a naštudovať si potrebné informácie. Ak bude voči zámeru električkovej trate na Košickej vystupovať podobná časť verejnosti aj naďalej, mestu nepomôžu a dosiahnu pravý opak – predĺženie dôležitej výstavby, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj tak zrealizovaná. Len neskôr, čo by Bratislave ublížilo.

Už teraz sa v downtowne sústreďujú tisícky ľudí, ktorí nemajú ideálnu dopravu do ďalších častí Bratislavy. Spomenuté dve autobusové linky sú preto na smiech, rovnako ako argument o prilákaní viacerých kupujúcich do Eurovei. V budúcnosti mesto očakáva, že sa tu bude vyskytovať až 200-tisíc ľudí denne. Trasa priamo oproti divadlu je preto najrýchlejšia, najpriamejšia a ako v minulosti uviedol primátor Matúš Vallo, aj najreálnejšia.

Aktuálne sa stále čaká na výsledky štúdií, ktoré majú určiť možnosti trasovania, ale aj riziká spojené s hlukom a vibráciami. Rovnako ešte nie je vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti od Magistrátu, ktorá by mohla do roky trvajúceho sporu priniesť zásadný zlom. Mesto musí tiež aktualizovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie na základe rozhodnutia Okresného úradu v rámci EIA.

Toto všetko bude istý časť trvať. Ostáva však dúfať, že pre výstavbu novej električkovej trate sa nájde riešenie, ktoré nebude najlepšie pre mesto alebo rezort kultúry. Ale bude najlepšie pre obyvateľov Bratislavy, pretože práve tí budú pre chýbajúcu električkovú sieť trpieť najviac.

Električková vetva Košická - situácia
Električková vetva Košická – situácia | Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR / EIA

Električková vetva Košická 

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto / Ružinov
Investor: Bratislava – Hlavné mesto SR
Spracovateľ zámeru: REMING CONSULT
Rozpočet: 40 miliónov eur
Stav: V príprave
Realizácia: 2024 – 2026