Príprava priemyselného parku Valaliky.
Galéria(12)

Ako to vyzerá na stavenisku priemyselného parku Valaliky?

Partneri sekcie:

Rozvoj pokračuje aj po odpredaji pozemku pre automobilku. V strategickom priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach v najbližších rokoch nájde prácu takmer 7 200 zamestnancov. Spolu so subdodávateľskými spoločnosťami sa tento počet môže zvýšiť na takmer 16 000. Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný do roka 2026.

Príprava pozemku pre automobilku bola úspešne uzavretá, pozemok prešiel do vlastníctva spoločnosti Volvo Cars a naďalej pokračuje príprava územia subdodávateľského parku. Doteraz je v priestore celého Parku vysporiadaných 341 ha územia, z ktorých 281,2 ha je priamo určených pre Volvo Cars Košice.

Uzavretých bolo 1306 kúpnych zmlúv a 153 vyvlastňovacích konaní nadobudlo právoplatnosť. V súčasnosti prebieha územná a stavebná príprava pozemkov pod dodávateľským parkom. Z potrebných 202 ha, park doteraz vlastní 168 ha riešeného územia.

Príprava priemyselného parku Valaliky.
Príprava priemyselného parku Valaliky.
Príprava priemyselného parku Valaliky.
Príprava priemyselného parku Valaliky.
Príprava priemyselného parku Valaliky.
Valaliky 2023 10 10
Valaliky 2023 10 12
Príprava priemyselného parku Valaliky.

Z aktuálnych 26 stavebných povolení, ktoré každé vyžadovalo stanoviská približne 20 dotknutých orgánov, získal doteraz projekt 23 právoplatných povolení. Povoľovací proces do určitej miery skomplikovali a zdržali neznámi vlastníci dotknutých pozemkov a nehnuteľností.

Zelenú dostalo 10.7. 2023 aj posúdenie vplyvov životné prostredie EIA. Jeho súčasťou je aj prekládka Valalického kanála za takmer 1 milión eur. Tento projekt už získal právoplatné vodoprávne povolenie. Realizáciu naplánovanú v novembri môžu ohroziť len zdĺhavé povoľovacie procesy.  V apríli bolo vydané aj právoplatné výrubové povolenie. Projekt počíta s náhradnou výsadbou za viac ako 1,4 milióna €.

Do konca októbra bude ukončený archeologický prieskum na dotknutých lokalitách. Archeológom sa zatiaľ podarilo odkryť jednu stredovekú germánsku osadu a pohrebisko.

Valaliky Industrial Park

Pre Slovensko strategický dôležitý priemyselný park pri obci Valaliky počíta aj s ďalšími budúcimi investormi a subdodávateľmi. Územie je preto potrebné vybaviť dostatočnými zdrojmi elektrickej energie, plynofikáciou, pitnou vodou a tiež napojením na cestnú a železničnú sieť integrovaným dopravným systémom.

Dopravné napojenie strategického parku Valaliky na cestu I/17, rýchlostnú cestu R2-R4, cesty III. triedy, na železničnú stanicu Haniska a novovybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy Valaliky Centrum si v dvoch fázach vyžiada cca. 175 miliónov €. Celkovo sa vybuduje takmer 16 kilometrov nových ciest a cyklochodníkov v dĺžke 10 665 m. Zrekonštruujú sa aj úseky ciest v dĺžke 8510 m, vybuduje sa 14 okružných križovatiek, jedna styková križovatka, 2 cestné mosty, 1 železničný most a 4 cyklomosty.

Zdroj: Valaliky Industrial Park