Návrh novej zástavby pre Výcodoslovenský onkologický ústav v Košiciach
Galéria(4)

Onkologický ústav v Košiciach plánuje nový pavilón. Útvar hodnoty za peniaze to však vidí inak

Zámer výstavby nového pavilónu chirurgických disciplín a diagnostiky pre Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) v Košiciach priebežne priniesol ambiciózny a potrebný projekt a viacero otvorených otázok. Útvar hodnota za peniaze navrhol v odporúčaniach preskúmať alternatívu vybudovania nového komplexného onkologického centra.

Ústav začiatkom júla informoval, že projekt moderného onkologického ústavu pri príležitosti 20. výročia VOÚ predstavil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Tomáš Sieber.

Projekt hodnotil Útvar hodnota za peniaze rezortu financií a jeho ekonomické hodnotenie je odporúčaním. ASB sa obrátil v júli na zdravotnícke zariadenie s otázkami k hodnoteniu od útvaru, zatiaľ však nedostal odpoveď.

O tom, či bude stáť nový pavilón za vyše 52 miliónov eur, rozhodne príslušný minister, v tomto prípade zdravotníctva. Treba pripomenúť, že rezort je jediným akcionárom ústavu od roku 2022. Projekt je v Národnom onkologickom programe, ale nie je uvedený v investičných plánoch rezortu zdravotníctva.

Nový pavilón chirurgických disciplín a diagnostiky

 • lôžkové oddelenia, ambulancie, centrálne operačné sály a sterilizácia
 • podzemné a nadzemné parkovanie
 • dobudovanie oddelenia paliatívnej onkológie
 • rozšírenie ambulantnej chemoterapie
 • dobudovanie priestorov pre výučbu
 • nový úsek rádiologickej diagnostiky

Zdroj : web VOÚ

V súčasnosti funguje VOÚ v pamiatkovo chránenej budove, a preto nie je možná jej zásadná rekonštrukcia. Nový pavilón má byť v historickom areáli Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteura Košice na Rastislavovej ulici v blízkosti súčasného ústavu, s ktorým však nebude priamo prepojený.

Podmienkou projektu bola blízkosť k nemocnici, dôvodom boli pridružené diagnózy onkologických pacientov. VOÚ totiž zároveň poskytuje neonkologickú starostlivosť v rámci gynekológie a otorinolaryngológie, ktorá sa nenachádza v areáli nemocnice.

Návrh novej výstavby pre Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach
Návrh novej výstavby pre východoslovenský onkologický ústav v Košiciach | Zdroj: www.vou.sk

V kapitole Analýza dopytu sa záujemca dočíta, že projekt vyrieši problémy s operačnými sálami a rozvojom diagnostiky. Iba čiastočne však vyrieši nízky štandard izieb, ktoré sú pre onkologických pacientov nevyhovujúce pre vysoký počet lôžok na izbe a vlastné sociálne zariadenia.

Je namieste otázka, koľko štát investoval za 20 rokov do VOÚ, keď stúpa počet onkologických ochorení a lekári na východnom Slovensku pracujú v takýchto podmienkach.

Do nového pavilónu je plánovaný presun približne 25 % lôžok z historickej budovy a budú umiestnené do izieb s jedno- a dvoj- lôžkovým štandardom. V pôvodnej budove zostane 6 sociálnych zariadení na chodbe a zlepšenie štandardu izieb je k momentu hodnotenia neisté. Rozdelenie ústavu do viacerých neprepojených budov bude zároveň náročnejšie na personálne a materiálne zdroje aj procesy nemocnice.

Odporúčania MF SR

 • Preskúmať alternatívu vybudovania nového komplexného onkologického centra nadväzujúceho na rozvojový plán Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a následného presunu VOÚ.
 • Vypracovať a predstaviť plán opatrení na zvýšenie využitia lôžkových kapacít (napr. znížením počtu lôžok), ktorým sa ústav priblíži obložnosti dlhodobo dosahovanej v Národnom onkologickom ústave (nad 80 %).
 • Aktualizovať zdroje financovania projektu v celom rozsahu.
 • Upraviť harmonogram tak, aby pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa formou červený FIDIC bola dopracovaná projektová dokumentácia a vydané právoplatné stavebné povolenie.
 • Zadefinovať právny vzťah VOÚ k pozemkom, na ktorých sa má realizovať výstavba nového pavilónu.

ZDROJ: ÚHP

ÚHP píše, že podľa predbežného harmonogramu je projekt v procese územného konania. V kapitole Riziká projektu sa však uvádza, že harmonogram nie je realistický a v prípade omeškania môže byť ohrozené dosiahnutie míľnikov plánu obnovy. Práve z rámci výzvy z plánu obnovy na malé investičné projekty podal investor dve žiadosti vo výške 12 mil. eur.

Celkovo si nový onkopavilón vyžiada 52,2 mil. eur bez DPH, z čoho najväčšiu časť podľa štúdie uskutočniteľnosti tvoria stavebné náklady (30,3 mil. eur), potom zdravotnícka technika (17,5 mil. eur), projektová a inžinierska činnosť (1,6 mil. eur) a rozpočtová rezerva (2,8 mil. eur). V obstaraní zdravotníckej techniky za 7 mil. eur z plánu obnovy je tento projekt na 34. mieste z 337.

ÚHP však za riziko považuje, že projekt nemá jasné financovanie, investor štúdie uskutočniteľnosti uvádza viacero zdrojov financovania vrátane plánu obnovy, no najväčšiu časť „plánuje pokryť z bližšie nešpecifikovanej nenávratnej dotácie (27 mil. eur)“.

Východoslovenský onkologickž ústav sídli v historickej budove v Košiciach
Vizualizácia zástavby pre Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach
Návrh novej zástavby pre Výcodoslovenský onkologický ústav v Košiciach
Návrh novej výstavby pre Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach
Pavilón chirurgických disciplín a diagnostiky, Košice

Investor: Východoslovenský onkologický ústav
Počet operačných sál: 4
Náklady: 52,2 mil. eur
Realizácia: 2024 – 2026
Stav: projekt v procese územného konania