Územie Southbank v Petržalke

Bratislava avizuje zmeny v území celomestského centra v Petržalke, v hre je viac bývania

Partneri sekcie:

Mesto Bratislava a investori JTRE a Penta Real Estate podpísali 4. apríla Memorandum o porozumení a spoločnom postupe pri vzniku celomestského centra v Bratislave. Informoval o tom vo štvrtok 6. apríla bratislavský magistrát.

Ide o územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom v mestskej časti Petržalka. Územie na pravom brehu Dunaja má významnú polohou a veľký rozvojový potenciál. V jeho rámci je dlhodobo plánovaný projekt Nové Lido a od minulého roka pripravovaný projekt Southbank, ktorých realizáciou má v meste vzniknúť nová štvrť poskytujúca bývanie, prácu, služby, vzdelávanie, ale aj nové možnosti na trávenie voľného času.

Aktualizácia územného plánu

Myšlienku transformácie tohto územia a vznik novej polyfunkčnej časti centra mesta podporuje platný územný plán z roku 2007. Umožňuje výstavbu, no aby reagoval na súčasné potreby mesta a jeho obyvateľov a umožňoval aplikovať aj súčasné urbanistické trendy, je nutná jeho aktualizácia. „Na základe podpísaného memoranda sa ešte len začnú prípravné práce, následne obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu,“ uviedla pre ASB hovorkyňa Dagmar Schmucková.

Čistopis Urbanistickej štúdie zóny časti celomestského centra v Petržalke bol kladne prerokovaný v roku 2016 a je podkladom pre spracovanie návrhu potrebných zmien a doplnkov.

Medzi hlavné prínosy zmien a doplnkov územného plánu patrí možnosť vzniku viacerých mestotvorných infraštruktúrnych projektov, napríklad:

  • predĺženie verejne prístupného priestoru nábrežia Dunaja v centre mesta, kde vznikne nová časť v dĺžke 800 m
  • zosúladenie a prepojenie verejných priestorov nových častí centra mesta na protiľahlých brehoch Dunaja (osové spojenie s Námestím M. R. Štefánika pred Euroveou)
  • vznik promenádneho mostného prepojenia ponad Dunaj
  • zapojenie električkovej trasy do územia, čím sa zlepší dopravné napojenie
  • aktualizáciou územného plánu dôjde tiež k zmene funkčného využitia územia, investori tak budú môcť priniesť viac bytovej funkcie a tým vhodnejší mix, čo zabezpečí väčšiu sebestačnosť daného územia a menšiu potrebu každodennej prepravy
  • zvýšením pomeru bývania v území by Bratislava do svojho vlastníctva získala od investorov približne 100 nových nájomných bytov v súlade s ambíciou mesta rozvíjať dostupné bývanie. Návrh zmien a doplnkov bude verejný, prejde pripomienkovaním a o konečnej podobe budú rozhodovať mestské poslankyne a poslanci na zastupiteľstve.

Promenádny most spojí dva brehy Dunaja

Developer JTRE podpísal s mestom memorandum už v roku 2014, kde vyjadrili podporu výstavbe a rozvoju električkovej trate a procesu urbanistickej štúdie zóny časti celomestského centra, aj procesu aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie. Koncepcia Nového Lida je založená na piatich verejných priestoroch, ktoré vytvoria moderný funkčný celok. V minulosti ponúkol túto lokalitu ako miesto výstavby Národného kultúrneho a kongresového centra. Na uverejnených vizualizáciách možno vidieť aj električkovú trať.

JTRE vlastní na protiľahlom ľavom brehu Dunaja veľkomestskú štvrť Eurovea City, ktorú nedávno rozšíril o prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower s výškou 168 metrov, retail, verejné priestory, administratívu a rezidenčné priestory, čím rozšíril pôvodnú Euroveu. Hlavné námestia štvrtí Eurovea City a Nové Lido prepojí nový promenádny most s vyhliadkou na mesto priamo z Dunaja.

Developer Penta Real Estate informoval v apríli 2022, že začiatkom roka kúpil od developerskej skupiny HB Reavis toto územie. Pozná už víťaza architektonicko-urbanistickej súťaže na projekt s pracovným názvom Southbank (85-tisíc m2).

Stránka súťaže uviedla, že 48 % územia má mať rezidenčné využitie a 52 % komerčné, maximálna výška stavieb má dosiahnuť 110 metrov. Prvú priečku získali svetoznáme architektonické ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti.

Medzi najznámejšie projekty nórskeho ateliéru Snøhetta patrí budova opery a baletu v Osle, budova francúzskeho denníka Le Monde, či prírodný pavilón na pozorovanie sobov. Ateliér sa vyznačuje okrem iného aj citlivou prácou s prírodným kontextom a jeho presahom do urbanizmu a architektúry.

Londýnske Studio Egret West je známe predovšetkým vďaka mestským projektom v Británii, pri ktorých kládli dôraz na placemaking / tvorbu živých verejných priestorov. Ateliér gro architekti v súvislosti s Petržalkou získal prvé miesto v súťaži o revitalizáciu verejného priestoru Námestia republiky.

Nové Lido v Petržalke- námestie a centrálny park
Nové Lido (JTRE) v  Petržalke – námestie a centrálny park | Zdroj: J&T REAL ESTATE, a. s.

Súčasťou územia celomestského centra je chránený areál Soví les a lužné lesy. Jednou z hlavných podmienok mesta pri plánovaní novej zóny je, aby tento pás zelene zostal nedotknutý. Súčasný projekt Nové Lido ho zachováva v plnej miere ako nábrežný park s potenciálom priblížiť rieku Dunaj obyvateľkám a obyvateľom.

Nová zóna bude spoluvytvárať novú panorámu a pozitívne ovplyvní budúcu podobu Bratislavy. Podpisom memoranda s hlavným mestom zúčastnené strany vyjadrili pochopenie a ochotu spolupracovať a napĺňať tak aj verejný záujem.

Výstavbu infraštruktúru zaplatia čiastočne z poplatku za rozvoj

Memorandum z apríla sa venuje aj financovaniu verejnoprospešnej infraštruktúry s odhadom nákladov vyše 100 miliónov eur. Mesto vzalo na vedomie, že ich nemôže znášať výlučne jeden investor. Zaviazalo sa, že vyvinie úsilie, aby do tejto infraštruktúry preinvestovalo 70 % miestneho poplatku za rozvoj, ktorý zaplatia investori. Strany memoranda budú súčinné pri vytváraní projektov ako športovo-rekreačnej zóny Lido, promenádnej lávky cez Dunaj, lávku cez Einsteinovu ulicu a terminálu integrovanej osobnej dopravy. Mesto preberie do majetku verejnoprospešnú infraštruktúru a zabezpečí jej riadnu správu.

Za rast funkcie bývania prevedú na mesto právo k bytom

Investori podporujú koncept nájomného bývania a strany memoranda považujú za primerané rozvíjanie funkčne zmiešaného územia a zvýšenie pomeru bývania. Po schválení aktualizácie územného plánu mesta aj územného plánu zóny a najmä po zámene pozemkov v území podporia rozvoj mesta.

Obaja investori postupne, počas výstavby svojich častí projektu, prevedú na mesto vlastníctvo k bytom v celkom výmere 7828 m2 hrubých podlažných plôch z celkových hrubých podlažných plôch. Konkrétne JTRE- 4865 m2 a Penta Real Estate – 2973 m2. Vznik tohto nároku mesta je závislý od celkového nárastu intenzity využívania územia, najmä pre rast funkcie bývania. Ak bude schválené iný spôsob alebo zníženie intenzity využívania územia v prospech bývania, zanikne nárok mesta na bytové plochy.