Výstavba električkovej trate, ktorá povedie downtownom, by sa mala začať v roku 2024.

Mesto sa v downtowne výrazne spolieha na električku

V záujmovom území bratislavského downtownu, ktorý má prepojiť električková trať Pribinova – Košická – Miletičova, sa počíta s denným nárastom výskytu ľudí, a to okolo 200-tisíc.

Ide o veľmi slušný potenciál na bývalú priemyselnú lokalitu pri Dunaji, ktorá pred 20 rokmi nepatrila k tým najlákavejším.

Veľké i menšie developerské spoločnosti však o tejto oblasti rozmýšľali inak. Kúpili tam pozemky, kde boli v konkrétnych prípadoch aj budovy, a tak do veľkej miery rozhodujú o budúcnosti územia spolu s regulatívami v územno-plánovacej dokumentácii.

V downtowne sa vo veľkom stavia, pribúdajú veľké obytné a kancelárske projekty. Samotná zóna Chalupkova je územím s intenzívnou výškovou zástavbou. Nábrežná zóna Eurovea sa v roku 2023 rozšírila na obytno-administratívno-nákupnú mestskú štvrť s mrakodrapom, ďalšie projekty sú v príprave. Zarážajúce je, že pre štátnu výstavbu budov nebolo územie v širšom centre Bratislavy zaujímavé. Možno aj pre ekologickú záťaž po rafinérii Apollo, ktorú bolo treba odstrániť.

Mesto Bratislava a Metropolitný inštitút pripravili návrh zadania Mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy, ktoré ponúka ďalší priestor na rozvoj územia s rozlohou  138 hektárov a ktoré ohraničujú ulice Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnicou D1 – Prístavný most a Prístavná ulica.

Výstavba električkovej trate, ktorá povedie downtownom, by sa mala začať v roku 2024.
Výstavba električkovej trate, ktorá povedie downtownom, by sa mala začať v roku 2024. | Zdroj: JTRE

Kľúčová je križovatka Prístavná – Košická

Investorom výstavby Mosta Apollo (2005), cez ktorý prúdia do zóny automobily a mestská doprava zo zadunajskej Petržalky, bola firma Metro Bratislava. Dva jazdné pruhy na tomto moste sú dostatočné na prevedenie dopravy. „Čo sa týka dôvodu, ktorý najviac ovplyvňuje jej plynulosť, tak je ním križovatka Prístavná – Košická,“ uviedlo pre ASB mesto Bratislava.

Nosné prepravné prúdy a ich vstup do zóny určujú podľa magistrátu najmä ulice Prievozská, Karadžičova, Dostojevského rad, Košická a Prístavná ulica. Po dobudovaní plánovanej trate Pribinova – Košická by hlavný prúd električkovej dopravy mal byť v línii Dúbravka – Karlova Ves – zóna Chalupkova a v línii Ružinov – zóna Chalupkova.

Územie obsluhujú nosné linky

V súčasnosti pokrýva mestský Dopravný podnik Bratislava územie najmä autobusovou dopravou a občania osobnou automobilovou a peším pohybom. „Celú oblasť – Landererova, Dostojevského rad, Mlynské nivy a Košická – obsluhujú viaceré linky s rôznym smerovaním, pričom väčšinou ide o nosné linky s hustým intervalom a vozidlami s väčšími kapacitami,“ opísal obsluhu územia dopravca.

Využívanie mestskej hromadnej dopravy pravidelne monitoruje a vie, ako cestujúci napĺňajú kapacitu vozidiel. Hlavným cieľom Dopravného podniku Bratislava je však zaviesť do oblasti električku, ktorá je okrem ekologickosti aj najkapacitnejším nosným systémom dopravy. „Práve nová električková trať po Pribinovej, po posúdení odbornými expertmi z viacerých variantných riešení vyšla ako najlepšia z hľadiska dopravnej obsluhy predmetného územia.“

Výraznou zmenou najmä v ťahu do mestskej časti Ružinov má byť spomínaná plánovaná dvojkoľajná električková trať v trase Pribinova – Košická – Miletičova, ktorá je od júla 2022 v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vďaka intenzívnej výstavbe je v riešenom území predpoklad zvýšenia počtu obyvateľstva vrátane nárastu denného pohybu v pomere: rezidenti 92-tisíc, pracujúci 17-tisíc, návštevníci 98-tisíc.

Trať je navrhnutá v nultom variante a dva realizačné varianty má zastávka Trhovisko Miletičova. Celkovo má byť šesť zastávok – Nové SND, Pribinova, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.

Bratislava podpísala memorandum s JTRE o električkovej trati v júni 2022

Ide o rozvojové zóny Pribinova a Chalupkova. ASB v júni minulého roka informoval, že finančná angažovanosť JTRE (Eurovea City v zóne Pribinova) je 1 milión eur na predprojektovú prípravu a projektovú dokumentáciu a 7,9 milióna eur bez DPH alebo 10 miliónov eur s DPH (podľa vplyvov aktuálnej legislatívy) ako príspevok na pokrytie ďalších nákladov spojených s prípravou a realizáciou trate.

Okrem toho po dokončení výstavby projektové spoločnosti bezodplatne prevedú na mesto pozemky pod budúcou traťou. JTRE tiež postupne zaplatí mestu a mestským častiam za projekty v tejto lokalite poplatok za rozvoj vo výške 14 miliónov eur a nad túto sumu  ešte investuje do rekonštrukcie križovatiek a ďalšej dopravnej infraštruktúry v okolí. Jednou z podmienok bolo podanie zámeru električkovej trate do EIA do 2 mesiacov od podpisu memoranda.

„Po dopravno-inžinierskej analýze sa tak električková trať vedená pri SND po Pribinovej ulici v zóne Chalupkova zakreslila v zmenách a doplnkoch 07 územného plánu,“ konštatovala hovorkyňa mesta Bratislava Dagmar Schmucková. „Čakáme na vydanie záverečného stanoviska. Pripravujeme zadanie na dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Mesto bude financovať výstavbu z kohézneho fondu Program Slovensko 2021 – 2027. Predbežný odhad nákladov bude spolu s dokumentáciou pre územne rozhodnutie.“

Časovo lepšie je na tom zámer spojený s ďalším druhom ekologickej dopravy – Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND v dĺžke 750 metrov, ktorý predložil Dopravný podnik Bratislava do EIA v júli 2022. V máji tohto roka vydal Okresný úrad Bratislava rozhodnutie, že sa zámer nebude posudzovať. Jednou z podmienok však napríklad je, že výstavbu treba skoordinovať s projektom Administratívna budova Triangel 2 – 1 na Pribinovej ulici či s úpravou križovatky Dostojevského rad – Landererova ulica.

Pripomienky má aj škola, nielen rezort kultúry

Enviroportál zverejnil v súvislosti so zámerom výstavby električkovej trate aj doplňujúce informácie – pripomienky účastníkov a vyjadrenia navrhovateľa. Napríklad Spojená škola – Gymnázium Jura Hronca a Základná škola Košická uviedli, že žiadajú o presunutie zastávky električky ešte pred križovatku v smere od Mosta Apollo, a to pre stiesnené pomery medzi budovou školy a Košickou ulicou. Magistrát pre ASB uviedol, že so školou rokoval. Pracuje na jej pripomienkach a snažia sa nájsť technické riešenie, ktoré bude vyhovovať škole, Košickej ulici aj mestu.

Vizualizácia možného variantu budúcej električkovej trate.
Vizualizácia možného variantu budúcej električkovej trate. | Zdroj: JTRE

Kompromisná trasa električky

Ministerstvo kultúry venovalo v júli 2022 trase električky osobitnú tlačovú besedu za účasti vtedajšieho generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku a aktivistov. Počas nej odznelo, že MK SR zaslalo ešte v decembri 2020 negatívne stanovisko k územnému plánu, ktorý pripravilo mesto. Návrh obsahoval dve trasy električky–jedna viedla po Pribinovej ulici a druhá, kompromisná tesne poza budovu SND.

Všeobecne známa je aj výhrada rezortu kultúry k trasovaniu električky popred budovu SND na Pribinovej ulici, ktorý uprednostňuje inú trasu električky. Rezort zaslal 16 pripomienok a mesto na ne reagovalo. Na otázku, či má ministerstvo nejaké novinky o smerovaní trate, odpovedalo začiatkom júna, že Odbor umenia a umeleckých inštitúcií nemá vedomosť o žiadnych novinkách v téme električka ani o prípadných rokovaniach s magistrátom.

Výhrady malo aj viacero spoločností, ktoré patria pod HB REAVIS a vlastnia pozemky v susedstve plánovanej výstavby. ASB dal developerovi možnosť, aby sa bližšie vyjadril, ale nevyužil ju. Pripomienky v štádiu EIA mesto eviduje a bude sa im venovať v posudzovacom konaní, resp. vo vyššom stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická

Investor: mesto Bratislava
Spracovateľ zámeru:
REMING CONSULT
Náklady:
40 mil.
Realizácia:
2024 – 2026
Stav: zámer v EIA

Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND, Bratislava

Investor: Dopravný podnik Bratislava
Predpokladaná dĺžka stavby:
  2,05 km jednostopovej trate                                                (z toho úsek Autobusová stanica – Nové SND cca 750 m)
Náklady:
1,8 mil. €
Realizácia:
2023 – 2024

Článok bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2023