Daniel Rigas

Daniel Rigas: Produkty neustále zdokonaľujeme

Trend digitalizácie postupne ovláda všetky priemyselné odvetvia ekonomiky vrátane stavebníctva. Posun od papierovej formy k digitálnej treba určite vnímať ako prínos, pretože vo výraznej miere prispieva k urýchleniu nevyhnutných procesov spojených s prípravou, realizáciou a užívaním stavby.

O budúcnosti stavebníctva sme sa rozprávali s Ing. Danielom Rigasom, business product ownerom v spoločnosti Kros, a. s.

Ceny stavebných materiálov a stavebných prác za ostatné obdobie skokovo narástli. Ako rýchlo dokážete reagovať v rámci cenníkov na tieto zmeny?

V súčasnosti si uvedomujeme, aké jednoduché to bolo pred pandémiou. Výrobcovia vydávali cenníky štandardne jeden- až dvakrát ročne. Rovnako aj databáza CENEKON sa vydávala dvakrát ročne, a to v januári a v júli. Ak v minulosti dochádzalo k skokovým nárastom cien, išlo o ojedinelé prípady.

Momentálne je situácia iná, stúpajú nielen ceny stavebných materiálov naprieč celou stavebnou výrobou, ale aj ďalšie vstupy. Pre zákazníka je oveľa náročnejšie všetky tieto zmeny sledovať, a preto sme prvýkrát v histórii vydali v októbri 2021 mimoriadnu verziu databázy, ktorá na tieto zmeny reagovala.

Rovnako tento rok vydávame pred štandardnou júlovou verziou aj mimoriadnu databázu začiatkom mája. Samozrejme, databázu CENEKON nemožno aktualizovať napr. v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch, keďže zmeny cien materiálov sú takmer každodenné.

Stavebné suroviny
Stavebné suroviny, ilustračná foto. | Zdroj: Shutterstock

Viaceré ceny základných stavebných surovín sa hýbu denne, a preto ani obchodníci, ani výrobcovia nevedia povedať, aká bude cena zajtra, nieto o týždeň alebo o mesiac. Navyše ide aj o výrobne náročný proces. Treba však podotknúť, že popri týchto štandardných a mimoriadnych verziách databázy CENEKON má zákazník po celý čas k dispozícii tzv. Materiály online, ktoré sú aktualizované na dennej báze a obsahujú vyše 750 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov.

Táto databáza predstavuje priestor pre výrobcov a predajcov, ktorý môžu po dohode s nami plne využívať, a je na nich, v akom intervale budú tieto ceny aktualizovať. Cena stavebného materiálu je väčšinou cenníková (katalógová) cena bez DPH a bez započítania množstvových rabatov.

Ide o materiály, ktoré sú naviazané na konkrétnych výrobcov alebo predajcov. Tieto ceny nám poskytujú štandardne v rámci spolupráce priamo jednotliví výrobcovia a predajcovia. Máme však aj skupinu materiálov (výrobkov a komodít), kde nie je potrebné uvádzať konkrétneho výrobcu, napr. betón, výstuž, rezivo a ďalšie.

Ceny týchto materiálov sa zisťujú prieskumom trhu a podkladom sú informácie od viacerých respondentov. Zapracovanie nových stavebných materiálov do cenníka vychádza primárne z požiadaviek zákazníka a z miery spolupráce s konkrétnymi výrobcami.

Stavebne materiály Ilustračná foto
Stavebne materiály Ilustračná foto | Zdroj: Shutterstock

Zmeny vstupov, ako je napr. cena stavebných materiálov alebo ich nedostatok, majú pomerne veľký vplyv na riadenie stavby v čase. Ako môže prispieť k riešeniu tejto nepriaznivej situácie digitalizácia stavebníctva?

Digitalizácia a online riešenia v stavebníctve nám pomáhajú promptnejšie reagovať na rôzne nepriaznivé situácie. V prvom kroku to boli už uvedené Materiály online, ktoré majú zákazníci k dispozícii už mnoho rokov. Ďalším krokom je online Cenníková databáza CENEKON, v ktorej si môže zákazník overiť cenu konštrukcií a materiálov nielen cez počítač, ale aj na tablete alebo v mobile priamo v teréne, napríklad na stavbe.

Online riešenia ďalej rozvíjame a každým rokom v nich prinášame zákazníkom nové benefity. S online riešeniami odbúrame technicky náročnejšiu výrobu a distribúciu databázy CENEKON a budeme ju môcť zákazníkom dodať rýchlejšie a v prípade potreby aj častejšie.

Ako napreduje digitalizácia stavebných procesov a zavádzanie BIM na Slovensku?

V stavebníctve to ide pomalšie, ako by bolo potrebné. Hnacím motorom sú súkromné firmy, štát v tejto oblasti výrazne zaostáva. Súkromné firmy si do svojich procesov zavádzajú digitalizáciu a metodiku BIM, ale riešia si tým svoje potreby, čím nastáva problém, že vzniká viacero predpisov a štandardov, ktoré nespolupracujú.

Výsledkom takejto situácie je absencia celonárodných štandardov, ktoré by významnejšie posúvali stavebníctvo ako celé odvetvie v oblasti digitalizácie a zefektívnenia procesov. Veľa firiem na trend digitalizácie ešte ani nenastúpilo, pretože si zatiaľ neuvedomili, čo všetko im môže priniesť, a zároveň odkazujú na starý stavebný zákon, ktorý ich stále núti pracovať v papierovej forme.

BIM
BIM | iStock

Ďalším faktorom pomalého napredovania digitalizácie je samotný strach ľudí, ktorí si myslia, že digitalizácia ich nahradí a zoberie im prácu. Opak je však pravdou. Má ich odbremeniť od chybovosti, neefektívnych a stále sa opakujúcich činností a umožňovať im naplno prejaviť a využiť svoju odbornosť.

V posledných rokoch spravilo smerom k digitalizácii veľa krajín výrazné kroky. Nemusíme ísť ani ďaleko. Stačí ísť k našim českým susedom, kde v roku 2017 vláda poverila ministerstvo priemyslu a obchodu realizáciou koncepcie metodiky BIM.

Výsledkom je, že od 1. 7. 2023 sa metodika BIM musí používať pri všetkých nadlimitných zákazkách v stavebníctve. Tu je krásne vidieť, že na zavedenie BIM-u a digitalizácie do praxe treba dlhší čas a veľkú podporu so strany štátu, ale aj odbornej verejnosti.

Ilustračná, stavebníctvo
Ilustračná, stavebníctvo | Zdroj: iStock

Vy sa na digitalizácii stavebníctva zúčastňujete pomerne aktívne. Na podporu digitalizácie stavebných procesov ste vyvinuli KROS platformu. Čo táto platforma v sebe integruje?

Áno, sme aktívni v digitalizácii, lebo vidíme, že to zákazníkom prináša reálnu hodnotu. V Kros platforme chceme mať zo stavebného pohľadu podchytené procesy prípravy a realizácie stavby.

To znamená prípravu zadania na strane investora či projektanta, prípravu cenovej ponuky a kalkuláciu vlastných nákladov uchádzača o zákazku, ako aj sledovanie priebehu výstavby, súpisy vykonaných prác či zmien počas výstavby na strane realizátora.

Toto riešenie si môžete predstaviť ako skladačku pozostávajúcu z rôznych kociek, ktoré do seba zapadajú. Každá kocka rieši inú potrebu zákazníka a s ďalšou kockou je prepojená. Tých kociek je dnes niekoľko:

 • stavebné projekty – miesto, kde sú uložené projekty, z ktorých sa potom vytvára napr. rozpočet stavby;
 • online cenníková databáza CENEKON, ktorá okrem iného obsahuje položky stavebných prác a materiálov, rozbory položiek a pravidlá používania cien;
 • priebeh výstavby, kde vytvárame a kontrolujeme súpis vykonaných prác na stavbe, prehľady projektov, zmeny počas výstavby, fotogalériu realizovaných prác, prepojenie na fakturáciu;
 • prehliadač archivovaných rozpočtov z Cenkros 4 a postupne pribúdajú ďalšie. Tieto kocky staviame tak, aby ich v budúcnosti bolo možné napojiť aj na kocky z inej stavebnice (riešenia tretích strán).

Aktuálne pracujete na aplikácii, ktorá by mala umožniť aktívnejšiu prácu s projektovou dokumentáciou v digitálnom prostredí. Čo všetko prinesie?

Touto aplikáciou reagujeme na situáciu, že až 80 % času rozpočtára pri oceňovaní stavebných prác tvorí zostavenie výkazov výmer stavebných konštrukcií z projektovej dokumentácie, ktoré následne využívajú ďalší účastníci stavebného procesu pre svoje potreby. Naším riešením chceme priniesť:

 • rýchlejšie získavanie výmer pomocou nástroja na inteligentné a automatické odčítavanie z výkresov;
 • zdieľanie projektovej dokumentácie s výpočtami, ku ktorej majú prístup všetci účastníci stavby (investor, rozpočtár, projektant, zhotoviteľ…), aby sa mohli pozerali na rovnaký „výkres“;
 • prepojenie rozpočtu s výkresovou dokumentáciou s rýchlym prístupom k informácii, z čoho bolo vypočítané množstvo položky.

Výsledkom budú informácie, ktoré budú dostupné všetkým zúčastneným stranám a ktoré vedia odpovedať na dôležité otázky:

 • koľko toho je,
 • ako sa to vypočítalo,
 • odkiaľ to pochádza.
BIM konferencia 2021
BIM konferencia 2021 | Zdroj: Miro Pochyba

Aké prínosy má digitálna verzia projektovej dokumentácie spracovaná v BIM v nadväznosti na oceňovanie stavieb? Prínosov je veľa. Z hľadiska rozpočtovania by som vyzdvihol:

 • rýchlosť zapracovania zmien z projektovej dokumentácie do rozpočtu oproti klasickým výkresom;
 • vizuálnu stránku BIM modelu, ktorá zjednodušuje komunikáciu medzi projektantom/rozpočtárom a investorom;
 • odstránenie chybovosti v projektoch vďaka 3D zobrazeniu.

Vo vašom portfóliu máte napríklad aj digitálny nástroj na získanie stavebnej zákazky? V čom dokáže tento nástroj pomôcť záujemcovi o zákazku?

Naším cieľom vždy bolo a naďalej bude pomáhať zákazníkom v ich práci. Nevieme priniesť nástroj, pomocou ktorého by sme zaručili, že uchádzač zákazku získa. Toto je vždy predmetom konkrétneho výberového konania a jeho podmienok v kombinácii s uchádzačmi, ktorí pripravujú svoje ponuky. My k tomuto ponúkame efektívne a osvedčené nástroje

Do akej miery je v súčasnosti komunikácia v rámci stavebných procesov interaktívna, a to v reálnom čase na rôznych digitálnych zariadeniach, a ako vidíte budúcnosť online komunikácie?

Dobrá otázka. Komunikácia v stavebníctve dnes prebieha väčšinou formou emailov a v nich sa dá celkom dobre stratiť. Zistiť, čo vlastne druhá strana chce, nie je vždy jednoduché, nehovoriac o chybovosti, ktorá vzniká pri prepisovaní tabuliek a výstupov z rôznych formátov a verzií výkresov či rozpočtov.

Budúcnosť online komunikácie vidím práve v interaktívnej komunikácii, či už z notebooku, mobilu, tabletu, alebo aj smart hodiniek. Táto komunikácia bude prebiehať vždy nad jedným dokumentom (výkresom, rozpočtom…), ku ktorému majú v reálnom čase prístup všetky zainteresované strany.

Bude aj formou hovorenej reči prevádzanej do textovej podoby. Veľké technologické firmy ako Google, Apple či Amazon to vedia už dnes a funguje to naozaj dobre v angličtine či španielčine. Je len otázkou času, kedy to bude také dobré aj v slovenčine

Pri vývoji vašich produktov reflektujete požiadavky zákazníkov. To ste deklarovali aj na konferencii Stavebníctvo 2022: Nástup digitalizácie, ktorú ste organizovali v marci. Ktoré z týchto požiadaviek budú mať teda v súčasnosti pre vás prioritu?

Našou prioritou v digitalizácii stavebníctva je prinášať zákazníkom riešenia v oblastiach, v ktorých sme dlhé roky na trhu, pričom tieto riešenia chceme dopĺňať o súčasné potreby zákazníkov. Prvé webové riešenia, ktoré sme priniesli, boli Stavebné projekty a Priebeh výstavby.

Stavebné projekty umožňujú zdieľanie dokumentov a informácií počas celého životného cyklu stavby medzi jednotlivými partnermi. To znamená, že všetky potrebné a aktuálne informácie o stavbe nájdu účastníci na jednom mieste. Priebeh výstavby prináša tvorbu a odsúhlasovanie súpisu vykonaných prác na jednom mieste bez potreby posielania a tlačenia rôznych dokumentov.

Veľká výhoda je, že celá komunikácia a pripomienkovanie súpisov prác je na jednom mieste. Vďaka kompletnej histórii komentárov a fotodokumentácii je schvaľovanie podkladov pre fakturáciu oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Samozrejmosťou je, že tieto aplikácie stále zdokonaľujeme a vyvíjame s našimi zákazníkmi na základe ich pripomienok a podnetov.

V najbližšom čase sa zákazníci môžu tešiť na vyššie spomenutú aplikáciu slúžiacu na aktívnu prácu s projektovou dokumentáciou, ako aj webový rozpočet umožňujúci robiť rôzne prehľady, ktoré v našom súčasnom riešení neboli možné.

Andrea Dingová

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 02/2022.