Partneri sekcie:

Betónové konštrukcie sú vystavené rozličným negatívnym vplyvom, ktoré sa po určitom čase zvyčajne prejavujú vo forme zdegradovaného betónu, skorodovanej výstuže, trhlín, zníženého pH. Pri poškodeniach menšieho rozsahu sa využívajú sanačné malty na betón