Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité

Ďalší vývoj ľudstva nebude bez betónu možný

Partneri sekcie:

Čo teda čaká firmu, ktorej existencia sa týka práve betónu, v ďalších rokoch? A aké boli tie uplynulé? Zhovárame sa s Ing. Romanom Pánisom, konateľom spoločnosti BetónRacio, ktorá oslavuje v septembri 25 rokov svojej existencie na trhu.

Ing. Roman Pánis konateľ spoločnosti BetónRacio
Ing. Roman Pánis, konateľ spoločnosti BetónRacio

V septembri oslavuje firma BetónRacio 25 rokov svojej existencie na trhu. Asi by vám nikdy nenapadlo, že tento jubilejný rok budete prežívať uprostred svetovej pandémie koronakrízy… Ako toto obdobie ovplyvnilo alebo ovplyvňuje súčasné aktivity firmy? Budete vôbec oslavovať?
Určite sme si nepomysleli, že takéto okrúhle výročie v okrúhlom roku 2020 budeme oslavovať uprostred svetovej pandémie. Na oslavu zatiaľ nebol priestor, pretože od začiatku roka riešime problémy s dodávkami surovín. Najskôr viazli dodávky z dôvodu koronakrízy v Číne – lode so surovinami stáli v prístavoch a ich výpadok sme museli riešiť alternatívnymi dodávkami. Keď sme toto obdobie prekonali, dorazili všetky zmeškané zásielky, takže vznikol ďalší problém, a to s uskladnením surovín. Podstatná časť našej produkcie je pritom určená na trhy Rakúska, Nemecka či Beneluxu a naši odberatelia chceli mať počas krízy plné sklady. Aby sme splnili ich požiadavky, nastalo potom počas krízy nevyhnutne obdobie, keď sme vyrábali v nepretržitej prevádzke. V súčasnosti riešime neplánovaný nárast výroby pre rakúsky a nemecký trh, na nedostatok práce sa teda nemôžeme sťažovať.

Za uplynulé štvrťstoročie prešla vaša firma viacerými míľnikmi – od počiatočnej výroby a predaja prímesí do betónu cez skúšobníctvo betónov a ich zložiek, technologické poradenstvo a vzdelávanie až po komplexné služby. Dá sa povedať, ako máte toto portfólio rozložené dnes a ako by sa malo prípadne vyvíjať ďalej podľa vašich predstáv?
Portfólio činností firmy pozostáva z bodov, ktoré ste pomenovali. Práve vďaka nemu si firma našla svoje miesto na trhu s prísadami, takže ho do budúcnosti neplánujeme zmeniť. No samozrejmosťou je neustále zlepšovanie kvality činností firmy.

Rôznorodé sú zrejme aj aplikácie vašich produktov – kde všade našli za tie roky uplatnenie?
Predaj prísad treba vidieť ako predaj technológie pre konkrétnu realizáciu betónovej konštrukcie. Veľkými výzvami boli zaujímavé inžinierske stavby v rámci diaľničného programu. Za vrchol týchto stavieb považujeme konštrukcie mostov, kde sa naše prísady uplatnili pri viacerých objektoch, napríklad most Považská Bystrica, mosty D2, D61 a ďalšie. Okrem mostov sa naše produkty uplatnia aj pri objektoch, ako sú tunely, vodné stavby alebo objekty v energetike.

Veľkými výzvami sú inžinierske stavby v rámci diaľničného programu – na obrázku vidieť úsek D1 Prešov, ­západ – Prešov, juh.
Veľkými výzvami sú inžinierske stavby v rámci diaľničného programu – na obrázku vidieť úsek D1 Prešov, ­západ – Prešov, juh. | Zdroj: BetónRacio

Aké služby viete poskytnúť zákazníkom pri uvádzaní betónov do výroby?
Výroba betónu sa začína výberom surovín na jeho výrobu, pričom dokážeme zákazníkovi sprostredkovať dlhoročné skúsenosti s kvalitou zložiek betónu, ako aj s výberom zložiek betónu podľa sortimentu vyrábaných druhov betónu, príp. betónových výrobkov. Ďalej ponúkame skúšky vybraných zložiek v našom autorizovanom laboratóriu a následné vypracovanie skúšok typu betónu. Táto činnosť je konkrétnym výstupom, pri ktorom sa navrhnutá technológia overí v konkrétnej výrobnej prevádzke.

S ktorými problémami s betónom vzniknutými vo výrobni alebo na stavbe sa na vás obracajú klienti najčastejšie?
Častým problémom pri výrobe betónu sú odchýlky od počiatočnej skúšky typu vplyvom zmenenej kvality zložiek betónu. Myslí sa tým hlavne zmena konzistencie v čase a obsah vzduchu v závislosti od vlastností kameniva a cementu. Niektoré z týchto problémov sa dajú riešiť výmenou alebo zmenou dávky či typu prísady, niektoré samotnou výmenou zložky betónu.

Vieme, že vykonávate aj výskum a vývoj materiálov a technológií – ide o stálu súčasť vašej práce alebo sa jej venujete len vtedy, keď prídu špeciálne požiadavky od klientov?
Stálou súčasťou práce je výskum a vývoj zloženia prísad do betónu. Časť tejto činnosti sa vykonáva v našom autorizovanom laboratóriu a časť v laboratóriu spoločnosti BT3 Betontechnik v Theresienfelde. Skúsenosti z vývoja prísad sú základom pri riešení špeciál­nych požiadaviek výrobcov betónu a betónových dielcov.

BetónRacio riešil aj betón vodotesnej konštrukcie bazéna mokrej fragmentácie tlakovej nádoby reaktora v odstavenej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach.
BetónRacio riešil aj betón vodotesnej konštrukcie bazéna mokrej fragmentácie tlakovej nádoby reaktora v odstavenej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach. | Zdroj: BetónRacio

Mohli by ste spomenúť nejaké zaujímavé príklady, v rámci ktorých bolo potrebné riešiť skutočne špeciálne požiadavky na betón?
Medzi špeciálne požiadavky patril napríklad betón s nízkym hydratačným teplom s vysokým modulom pružnosti pre predpätú konštrukciu mosta s vysokými začiatočnými pevnosťami alebo betón na betonáž pod vodou pri betonáži pilierov železničného mosta. Takisto možno spomenúť požiadavku na betón s nízkym hydratačným teplom a eliminovaným zmrašťovaním, ako aj výrobu samohutniacich betónov s najrôznejšími typmi stabilizácie tekutosti a s vysokými začiatočnými pevnosťami pre výškové budovy.

V poslednom čase sa začala omnoho viac brať do úvahy potreba ochrany životného prostredia. Dá sa nejako zjednodušene povedať, ako sa to za odráža vo vašich technológiách?
Otázka životného prostredia sa nás dotýka hlavne cez emisie pri výrobe cementu a cez zmenu vlastností elektrárenských popolčekov. Pre nás to znamená vývoj prísad, ktoré dokážu zabezpečiť požadované vlastnosti a ekonomiku výroby betónu pri zmenených vlastnostiach cementu, a alternatívnych náhrad elektrárenského popolčeka. Výrazným momentom je aj snaha vyrábať betón s požadovanou kvalitou pri čo najnižších výrobných nákladoch, čo nám dáva široký priestor na uplatnenie nových technológií.

Polyfunkčný komplex Business Centre Košice III
Polyfunkčný komplex Business Centre Košice III | Zdroj: BetónRacio

Trvalá udržateľnosť, zahŕňajúca prirodzene aj opatrenia proti zmenám klímy, bude zrejme určovať ďalšie trendy. Ako sa to bude podľa vás odrážať vo vašom sektore?
Ďalší vývoj ľudstva nebude bez betónu možný, no bude treba hľadať možnosti výroby betónu so spojivami, ktorých výroba nezaťažuje životné prostredie. Výzvou bude vývoj prísad kompatibilných s nízkoenergetickým spojivami.

Vzhľadom na to, že okrem výroby a predaja prímesí do betónu ponúkate aj služby akreditovaného skúšobného laboratória, dá sa povedať, že máte pri svojej práci trochu „širší záber“ a možnosť komplexnejšieho pohľadu na naše stavebníctvo. Čo vidíte? Kde sú jeho silné a slabé stránky?
Silné stránky súčasného stavebníctva vidíme hlavne v rýchlosti stavebných postupov a v nových technológiách umožňujúcich realizáciu najrozmanitejších typov betónových konštrukcií vzhľadom na ich tvar, prierez a farby. Slabou stránkou súčasného stavebníctva je často neprimeraný tlak na cenu betónovej konštrukcie. Tento tlak v niektorých prípadoch neumožňuje vytvorenie priestoru na využitie najnovších poznatkov a materiálov v oblasti technológie betónu.

Kde vidíte v nadväznosti na to do budúcnosti miesto a poslanie firmy BetónRacio v slovenskom stavebníctve?
Naše poslanie vidíme do budúcnosti v sprostredkovaní najnovších poznatkov v oblasti prísad a technológie betónu zákazníkom.

www.betonracio.sk

Rozhovor pripravila Silvia Friedlová.
FOTO: BetónRacio