Pri realizácii bazéna sa kládli prísne požiadavky na logistiku dopravy betónu na miesto určenia.

Bazén mokrej fragmentácie tlakovej nádoby reaktora v Jaslovských Bohuniciach

Partneri sekcie:

Jednou z najzložitejších úloh pri vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach bola demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu, ktorej súčasťou bola preprava tlakovej nádoby reaktora zo šachty reaktora do vopred pripravených železobetónových vodotesných bazénov. V týchto bazénoch bude prebiehať ďalší proces likvidácie nádob reaktorov formou fragmentácie pod vodnou hladinou.

Požiadavky na vlastnosti betónu tejto vodotesnej konštrukcie boli cielené na pevnosť betónu v tlaku, minimalizáciu rozvoja teplotných trhlín a v neposlednom rade na vodonepriepustnosť samotného betónu, ale aj celej konštrukcie ako známeho systému vodonepriepustnej bielej vane.

Realizácii bazéna predchádzalo niekoľko kôl rokovaní so zainteresovanými subdodávateľmi z dôvodu optimalizovania technického a technologického riešenia betonáže. V rámci nich sa navrhol a schválil ideálny spôsob rea­lizácie od výroby a dopravy betónu na stavenisko cez spôsob vnútrostaveniskovej dopravy až po ukladanie a ošetrovanie betónu.

Veľký dôraz sa kládol na vhodný výber vstupných surovín s cieľom dosiahnuť čo najdlhšiu spracovateľnosť betónu vzhľadom na prísne podmienky vstupu do atómovej elektrárne a na komplikované ukladanie betónu spojené s požadovaným vykonávaním skúšok čerstvého a zatvrdnutého betónu.

Z tohto dôvodu sa stanovila garancia na spracovateľnosť betónu minimálne 120 minút od prvého styku cementu s vodou v betonárni, a to aj pri teplotách vzduchu vyšších ako +30 °C.

Pohľad na chladiace veže elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
Pohľad na chladiace veže elektrárne v Jaslovských Bohuniciach | Zdroj: Betón Racio

Výber materiálov a realizácia bazéna

Projekt „Výstavba bazénov pre pracoviská mokrého rezania v budove reaktorov“ reali­zovalo konzorcium Westinghouse Electric Spain, S.A.U., Westinghouse Electric Sweden, AB a VÚJE, a. s., ktoré je aj nositeľom tohto projektu. V pozícii jedného zo subdodávateľov sa na realizácii podieľala aj spoločnosť Joma Stav, s. r. o., ktorá špecifikovala podľa projektu požiadavky na betón.

Betón sa dodával z betonárne AGS Trnava, s. r. o. Za jeho kvalitu zodpovedala spoločnosť Betón Racio, s. r. o., a to vypracovaním skúšky typu výrobku na betón C25/30 XC3 podľa STN EN 206 s deklarovanou hodnotou zmrašťovania a vykonávaním skúšok betónu na betonárni aj na stavenisku.

Kombinácia portlandského cementu troskového a viacerých prímesí obmedzujúcich zmrašťovanie betónu spolu s použitím ťaženého kameniva a superplastifikačnej prísady Berament® HT 5691 zabezpečovala dlhú spracovateľnosť betónu, ale aj pozvoľný nárast hydratačného tepla a zároveň primárnu a sekundárnu ochranu proti nežiaducemu vzniku trhlín.

Za kvalitu betónu zodpovedala spoločnosť Betón Racio, s. r. o.
Za kvalitu betónu zodpovedala spoločnosť Betón Racio, s. r. o. | Zdroj: Betón Racio

Diagnostika rozvoja tepla v konštrukcii

Na potvrdenie predpokladov ohľadom rozvoja hydratačného tepla betónu sa v konštrukcii umiestnili termočlánky, ktoré zaznamenávali nárast a pokles teploty v konštrukcii a aj teplotu vonkajšieho prostredia.

Na zabezpečenie plynulého nárastu a poklesu teploty v konštrukcii sa na základe meraní stanovilo, že betón musí zostať v debnení ešte niekoľko dní po ukončení betonáže, pretože pri postupnom utlmovaní vývoja tepla v konštrukcii pôsobí debnenie ako tepelná izolácia a zabraňuje rýchlemu ochladeniu povrchu betónu, čo by mohlo spôsobiť vznik trhlín od teplotného namáhania.

Betón musel zostať v debnení ešte niekoľko dní po ukončení betonáže.
Betón musel zostať v debnení ešte niekoľko dní po ukončení betonáže. | Zdroj: Betón Racio

Záver

Vzhľadom na prísne požiadavky na logistiku dopravy betónu na miesto určenia a na vysoké požiadavky na technológiu samotného betónu sa kládol veľký dôraz nielen na jeho návrh a prípravu v skúšobných laboratóriách, ale aj na prípravu jednotlivých betonáží v súčinnosti s personálom realizátora, betonárne a skúšobného laboratória.

Dôkladná príprava bez časového stresu spôsobila zosúladenie jednotlivých prác na úseku staveniska, výroby betónu a skúšobného laboratória, ktorých výsledkom je kvalitné dielo vyhotovené v požadovanom termíne dokončenia.

TEXT: Ing. Martin Šuster, Ing. Peter Jeluš
FOTO: autori

Martin Šuster pôsobí v spoločnosti Betón Racio, s. r. o., Peter Jeluš v spoločnosti Joma Stav, s. r. o.