Kompletné plnenie druhého míľnika stavby električkovej trate v Petržalke mešká

Na snímke stavbári kompletizujú pri kostole Sv. rodiny druhý pilier pri Chorvátskom ramene v novembri 2022.
Zdroj: TASR

Počas rokovania bratislavského zastupiteľstva vo štvrtok (15.decembra) odznela zo strany vedenia mesta informácia, že Bratislava uvažuje o pokute pre zhotoviteľa, pretože nebol v plnom rozsahu splnený 2. míľnik výstavby električkovej trate Bosákova ulica - Janíkov dvor v mestskej časti Petržalka.

Združenie NS MHD Petržalka má dvoch dvoch členov – Aldesa Construcciones a Aldesa Construcciones Polska. Konkrétne uznesenie vo veci pokuty poslanci neprijali. Vzali na vedomie priebežnú správu o stave príprav tohto dôležitého projektu pre koľajovú dopravu v Bratislave.

Primátor Matúš Vallo povedal, že práce postupujú a projekt skončí v roku 2024. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie návrhov na úpravu harmonogramu prác.

Čiastočne realizované stavby

Správa konštatuje, že 2. míľnik výstavby nebol dosiahnutý v plnom rozsahu v pôvodnom termíne 18. novembra 2022 (termín dosiahnutia 3. míľnika je 12. mája 2023, poz. red). Míľnik č.2 obsahuje má tri stavby Združený most Rusovská cesta (hotové na 25%), Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,7 (hotové na 44 %) a Koľajový spodok v celom koridore trate (hotové na 0%).

Hlavné mesto teda oznámi zhotoviteľovi možnosť, že si uplatní zmluvnú pokutu. Výška pokuty nebola konkretizovaná. Na druhej strane, výška fakturácie za práce zo strany zhotoviteľa bola ku októbru tohto roka 3,519 mil. eur.

Posun v podaní žiadostí o nenávratné financie

Bratislavská samospráva informovala v materiáli, že nastal časový posun. Pôvodne mala podať  žiadosť o nenávratné finančné prostriedky v júni a reálne sa tak stalo v októbri. Aktuálne mesto očakáva podpis žiadosti  o nenávratné finančné prostriedky a čerpanie financií v januári 2023 (pôvodný termín bol august 2022). Termín podpisu však súvisí s posúdením podkladov zo strany externých posudzovateľov ako JASPERS ( Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch).

Vizualizácia Petržalskej električky
Vizualizácia Petržalskej električky | Zdroj: Mesto Bratislava

Ceny v stavebníctve sa odzrkadlili na cene projektu

Po niekoľkomesačnom zastavení prác na stavbe v tohto roku a následnom rokovaní so zhotoviteľom, mesto podpísalo začiatkom augusta nový dodatok ku zmluve. Hlavným dôvodom bolo zdražovanie energií a stavebných materiálov – ocele, železa, betónu a ropy najmä v dôsledku vojny na Ukrajine.

Nový dodatok je založený na expertíze znaleckej firmy – Ústavu stavebnej ekonomiky, ktorý podrobne zanalyzoval reálne zmeny v cenách dotknutých materiálov na svetových trhoch. Materiál na rokovanie poslancov o stavbe trate uvádza predpokladanú hodnotu diela s využitím percentuálneho rastu cien vstupných komodít na 89,779 mil eur bez DPH. Pôvodne bola komunikovaná výška investície 74,58 mil. eur bez DPH.

Zrealizované práce v koridore:

  • Práce na trolejovom vedení: zhotovenie betónových pätiek pre stĺpy trakčného vedenia naprieč koridorom
  • Realizácia tzv. cestného „Bypass-u“ pre IAD, MHD a chodcov v priestore križovatky Jantárová cesta a Rusovská cesta
  • Práce na mostných objektoch: debnenie, armovanie a betonáž základov, odčerpávanie vody zo stavebných jám
  • Práce na hale dennej kontroly a ošetrenia: vytýčenie polohy, zakladanie haly – realizácia hĺbkových pilót
  • Preložky inžinierskych sietí v celom koridore (slaboprúdové vedenia, plyn, voda) Príprava územia pre električkový spodok a zvršok: odhumusovanie, hutnenie podložia, navážanie štrkodrvy, zhotovenie vrstvy geotextílie, statické zaťažovacie skúšky zemnej pláne (kontrola únosnosti)

ZDROJ: Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova-Janíkov dvor

KategórieDopravaZnačky