Električka pred novou budovou SND na Pribinovej ulici v Bratislave.

Aktualizované: Bratislava podpísala memorandum s JTRE o novej električkovej trati

Informáciu o dokumente o spolupráci medzi mestom Bratislava a developerom JTRE v súvislosti s vybudovaním električkovej trate v rozvojových zónach Pribinova a Chalupkova uverejnil v utorok (7.6) portál imhd.sk.

Článok je aktualizovaný o stanovisko hlavného mesta Bratislava.

Memorandum má stratiť platnosť, ak by mesto nezačalo s výstavbou trate Pribinova – Košická do šiestich rokov. Dátum podpisu však portál neuviedol, ani kto mu text memoranda poskytol. Časopis ASB požiadal o vyjadrenie magistrát a developerskú spoločnosť.

JTRE v reakcii pre časopis ASB potvrdilo podpis dokumentu 6.júna tohto roka. Privítalo rozhodnutie mesta vybudovať v rozvíjajúcom sa modernom centre električkovú trať. Má viesť zo Šafárikovho námestia cez ulice Pribinova, Košická na Miletičovu a vytvorí nové prepojenie Ružinovskej radiály s električkou v centrálnej mestskej oblasti.

Električková trať na Košickej ulici v Bratislave.
Električková trať na Košickej ulici v Bratislave. | Zdroj: JTRE

Developer podporí aj prípravu a vypracovanie projektu

Nová trať aj vďaka takmer úplnej bezkolíznosti s ostatnou dopravou  doplní najekologickejší systém MHD s vysokou kapacitou. „Dlhodobo deklarujeme, že chceme mestu pomôcť finančne, personálne aj koordináciou všetkých našich projektov s novou električkovou traťou. Memorandum je formálnym potvrdením tejto spolupráce,“ uviedol hovorca developera Daniel Suchý.

Finančná angažovanosť JTRE predstavuje 1 milión eur na predprojektovú prípravu a projektovú dokumentáciu a 7,9 milióna eur bez DPH alebo 10 miliónov eur s DPH (podľa vplyvov aktuálnej legislatívy) ako príspevok na pokrytie ďalších nákladov spojených s prípravou a realizáciou trate.

Okrem toho po dokončení výstavby projektové spoločnosti bezodplatne prevedú na mesto pozemky pod budúcou traťou. JTRE tiež postupne zaplatí mestu a mestským častiam za projekty v tejto lokalite poplatok za rozvoj vo výške 14 miliónov eur a nad túto sumu ešte investuje do rekonštrukcie križovatiek a ďalšej dopravnej infraštruktúry v okolí. „Veríme, že aj výnos z poplatku za rozvoj sa z väčšej časti investuje do rozvoja územia, kde vznikol,“ konštatoval Suchý.

Tlak na dopravu

Novú električkovú trasu po Pribinovej ulici schválilo mestské zastupiteľstvo v októbri 2021, prostredníctvom zmien a doplnkov územného plánu. „Mesto od roku 2020 verejne komunikovalo zámer JTRE finančne prispieť v hodnote 10 miliónov eur na výstavbu novej električkovej trati cez zónu Chalupkova – Pribinova. Podpisom memoranda o spolupráci bol tento záväzok teraz aj sformalizovaný,“ uviedla hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková.

Dodala, že JTRE prispeje sumou milión eur na predprojektovú prípravu a projektovú dokumentáciu a 7,9 milióna eur bez DPH alebo 10 miliónov eur s DPH (podľa vplyvov aktuálnej legislatívy) na pokrytie ďalších nákladov spojených s prípravou a realizáciou trate. „Investori svojou výstavbou prinášajú do tohto územia nových obyvateľov a návštevníkov, čo vytvára tlak na kvalitnú dopravnú obsluhu. Mesto preto považuje za správne, keď sú investori pripravení, nad rámec zákonných povinností, prispieť z vlastných zdrojov na budovanie verejnej dopravnej infraštruktúry v území, v ktorom realizujú svoju výstavbu,“ konštatovala.

V roku 2019 stála trať 40 miliónov eur

Portál pripomenul, že developer už v roku 2017 predstavil zámer vybudovať trať a deklaroval významne prispeje na realizáciu tejto trate. Magistrát hlavného mesta v roku 2019 po vypracovaní porovnávacej štúdie možných vedení električkovej trate v uvedených zónach dospel k záveru, že ako najvýhodnejší bude variant podobný tomu, ktorý navrhovala spoločnosť JTRE. Hlavné mesto následne zabezpečilo zapracovanie navrhovanej trate do územného plánu mesta (schválené v októbri 2021).

Mesto v roku 2019 odhadovalo náklady na výstavbu trate Pribinova – Košická okolo 40 miliónov eur. JTRE by mala previesť vlastníctvo pozemkov potrebných pre realizáciu a užívanie stavby v prospech Bratislavy.

Električková trať pred Euroveou.
Električková trať pred Euroveou. | Zdroj: JTRE

Poplatok má smerovať do dopravnej infraštruktúry

Mesto Bratislava sa malo podľa portálu zaviazať, že po splnení všetkých zákonných a vecných požiadaviek vydá kladné stanovisko k stavbe, poskytne pozemky vo vlastníctve mesta, resp. zabezpečí práva k ďalším pozemkom a zabezpečí spoluprácu dotknutých útvarov a inštitúcií mesta.

Mesto by sa malo snažiť, aby bol miestny poplatok za rozvoj vyrubený za realitné projekty JTRE v zónach Pribinova a/alebo Chalupkova ( v predpokladanej výške 14 miliónov) použitý prednostne na rozvoj dopravnej infraštruktúry v týchto lokalitách, no mesto má naďalej právo použiť ich aj na rozvoj inej verejnej infraštruktúry.

JTRE a hlavné mesto by mali vytvoriť pracovnú skupinu pre vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie električkovej trate do mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice, ktorá bude vychádzať z trate na Košickej ulici.

Jej predpokladané vedenie je po Mlynských nivách, ďalej popod diaľnicu pri Prístavnom moste k rafinérii Slovnaft a následne po Kazanskej a Dvojkrížnej na Čiližskú.

Predpokladané termíny v memorande:

– podanie zámeru električkovej trate na konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) do 2 mesiacov od podpisu memoranda,
– podanie žiadosti o územné rozhodnutie do 1 mesiaca od právoplatnosti záverečného stanoviska EIA,
– podanie žiadosti o stavebné povolenie do 1 mesiaca od právoplatnosti územného rozhodnutia,
– spracovania a podanie žiadosti o NFP z eurofondov, príp. iných zdrojov do 2 mesiacov od právoplatnosti posledného zo stavebných povolení (ak bude vyhlásená príslušná výzva),
– vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do 1 mesiaca od právoplatnosti posledného zo stavebných povolení,
– realizácia stavby čo najskôr po výbere zhotoviteľa.

Zdroj: imhd.sk