Eklektizmus a moderna v jednom. Dom na Konventnej vyplnil historickú zástavbu

Realizácia úspešného bratislavského ateliéru podnecuje dialóg uličnej zástavby a otáča hlavy okoloidúcich. Novostavba citlivou integráciou vyplnila zívajúcu prieluku medzi historickou zástavbou. Kvalitu vyhotovenia podčiarkuje aj fakt, že objekt bol nominovaný na cenu CE ZA AR 2020 v kategórii bytové domy.

Návrh vzišiel zo súťaže organizovanej samotným investorom, ktorú vyhral autorský kolektív v zložení Martin Kusý II., Pavol Paňák a Martin Kusý III. Objekt sa do priestoru ulice zapája prostredníctvom dodržania uličnej čiary a vo dvore zas svetlotechnickými možnosťami priestoru.

Kľúčovou architektonickou otázkou polyfunkčného domu na Konventnej ulici bola reakcia na historizujúci kontext miesta stavby, jeho najbližšieho okolia i priľahlých ulíc.

Konventná.
Konventná.
Hmotová skladba uprednostňuje presvetlenie interiérov a prítomnosť zelene na terasách.
Členitosť fasády vychádza z okolitých budov.
Pôdorys 1. NP a 2. NP.
Pohľady.
Rez.
Situácia.

Eklektizmus a moderna v jednom

Neoklasicistické, neorenesančné i eklektické architektúry tohto prostredia vlastnia niekoľko výrazných spoločných čŕt umocnených jednotným vokabulárom architektonických tvaroslovných prvkov. Nová architektúra si osvojuje stavebný princíp historickej fasády, zatiaľ čo si udržiava umiernenosť architektúry 50. a 60. rokov svojho druhého suseda.

Parter a ďalšie podlažia rešpektujú úroveň kordónových ríms, zalomenie strechy prichádza v úrovni korunnej rímsy. Vysoký rád fasádnych travé pochádza z dobovo obvyklých konštrukčných výšok, zatiaľ čo príbuzná osová modularita okien vertikalizuje tieto vedľa seba radené travé a dodáva im výraznú jednotnú tektonickú horizontálnu osnovu.

Tá pozostáva z vrstvenia parteru ako soklovej podnože nesúcej výzdobou akcentovanú zónu 2. a 3. nadzemného podlažia s piano nobile a 4. nadzemné podlažie s doznievajúcou ozdobnosťou. Strecha skrýva 5., 6., 7. nadzemné podlažie, ktorej zalomenie a sklon korešponduje s okolitými strechami charakteristickými pre bratislavské Staré Mesto.

Objekt dopĺňajú tri podzemné podlažia skrývajúce statickú automobilovú dopravu zaústenú cez cezúru hmoty z ulice. Bohatá reliéfnosť priečelí je charakteristická pre interiér ulice – účinok tejto plasticity je umocnený tým, že vzhľadom na relatívne úzke ulice sú tieto priečelia vnímané spravidla z ostrých uhlov.

Architektonickou ambíciou navrhovanej dostavby na strane ulice je interpretácia základných tektonických a charakterových čŕt historizujúcich obklopujúcich architektúr bez priamej citácie ich historických slohotvorných elementov – teda výrazovými prvkami dnešnej architektúry a jej vokabuláru.

Charakter architektúry je z dvorovej strany prostejší, čo je typické aj pre okolité stavby. Kladie sa dôraz na dobré proporcie prevýšených okenných otvorov, plných stien a prítomnosť zelene na strechách. Povrchová úprava plných plôch architektúry je riešená ušľachtilými omietkami, čím je reprezentovaná celistvosť nového objemu.

Hmotová skladba uprednostňuje presvetlenie interiérov a prítomnosť zelene na terasách.
Hmotová skladba uprednostňuje presvetlenie interiérov a prítomnosť zelene na terasách. | Zdroj: Tomáš Manina
Alexandra Müllerová (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2021.