Ovál atletického štadióna je navrhovaný ako 400-metrový, s ôsmimi bežeckými dráhami.

Nadštandard na slovenské pomery? BSK chystá výstavbu moderného športového kampusu

V Bratislave vznikne moderný multifunkčný kampus s rešpektovaním princípov SMART školy, ktorý prinesie do hlavného mesta kvalitný priestor na vzdelávanie študentov v oblasti športu a telovýchovy.

Návrh kampusu zohľadňuje aktuálne architektonické trendy a postupy tvorby urbanizovaného prostredia. Kladie dôraz nielen na efektívne využitie riešeného územia, ale aj na princípy tvorby trvalo udržateľného urbanisticko-architektonického celku, ktorý má dlhodobý význam v širšom kontexte mesta Bratislava.

Vzhľadom na priestorové limity územia bolo nevyhnutné vyhodnotiť súlad zadania s priestorovými možnosťami lokality a zvoliť také urbanistické princípy návrhu, ktoré poskytnú racionálny základ pre tvorbu jasnej architektonicko-urbanistickej kompozície.

Poloha jednotlivých celkov v rámci areálu kampusu je determinovaná primárne ich funkciou a orientáciou k svetovým stranám, vhodnou insoláciou a technologickou nadväznosťou objektov. Primárnym determinačným prvkom urbanistického návrhu sa od samého začiatku stal atletický štadión s pavilónom.

Kampus zdravia a športu prinesie do hlavného mesta kvalitný priestor na vzdelávanie študentov v oblasti športu a telovýchovy.
Kampus zdravia a športu prinesie do hlavného mesta kvalitný priestor na vzdelávanie študentov v oblasti športu a telovýchovy. | Zdroj: Willbe

Plnohodnotný športový areál

Nový areál bude pozostávať z viacerých funkčno- -prevádzkových objektov, ktoré budú mať navzájom synergický efekt. Objekt hokejovej a tréningovej haly pozostáva z viacerých ľadových plôch – hlavnej a dvoch vedľajších, diagnostického centra, komerčných prevádzok v rámci 1. NP, šatní, zasadačiek a kancelárií na 2. NP, školiaceho priestoru, galérie, sky-boxu a tréningových priestorov. Hlavná ľadová plocha je primárne určená na zápasy.

„Vedľajšie plochy môže v stanovených hodinách využívať verejnosť. K dispozícii má aj kompletné technické, hygienické zázemie spolu s občerstvovacím a konferenčným zázemím, ako aj s navrhovanou otvorenou strešnou terasou a s priestorom pre divákov s predpokladaným počtom návštevníkov 1 500,“ vysvetľuje architekta Zuzana Vlžáková z architektonického ateliéru AT26 architects.

„V návrhu počítame aj s atletickým štadiónom, plnohodnotnou tartanovou bežeckou oválnou dráhou, dráhou a doskočiskom pre trojskok a skok do diaľky, sektormi pre vrhačské disciplíny, skok do výšky a skok o tyči či s plochou na futbal,“ dodáva architektka Veronika Mandincová, taktiež z ateliéru AT26 architects, ktorý je autorom architektonicko-urbanistickej štúdie.

Kvalita nielen pre študentov

Spojená škola bude mať nové zázemie so všetkými multifunkčnými a odbornými učebňami s novým materiálno-technickým vybavením, multifunkčnou aulou a knižnicou, spolu so zázemím pre učiteľov, internátom (kde sa nachádza aj kuchyňa a jedáleň) a školskou multifunkčnou športovou halou.

„Medzi školou a hokejovou halou je navrhnutý verejný priestor, ktorým je hlavné námestie. To tvorí zároveň hlavný vstup do areálu. Na námestí, ktoré je bohaté na zeleň a vodné prvky, je situovaný pavilón pre voľnočasové aktivity študentov a nevynechali sme ani plochy na odkladanie bicyklov, keďže celý kampus spojí s okolím Bratislavy segregovaná cyklotrasa,“ vysvetľuje Vlžáková.

Medzi školou a hokejovou halou je navrhnutý verejný priestor, ktorým je hlavné námestie.
Medzi školou a hokejovou halou je navrhnutý verejný priestor, ktorým je hlavné námestie. | Zdroj: Willbe

Trvalo udržateľný urbanizmus a architektúra

Cieľom projektu je vybudovanie moderného multifunkčného kampusu v spolupráci s viacerými aktérmi z oblasti športu, s rešpektovaním princípov SMART školy, ktorý svojim užívateľom poskytne adresné služby na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli.

Týka sa to výstavby kompletnej infraštruktúry a objektov pre školu a partnerov, ponuky študijných programov, ako aj vybudovania verejných plôch pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a ekologických opatrení s napojením na verejnú dopravu.

KZaS vizualizacia SPORTOVAHALA
KZaS vizualizacia SPORTOVAHALA | Zdroj: Willbe

Kampus zdravia a športu

Investor: Bratislavský samosprávny kraj
Architekti: AT26 architects – Peter Kukučka, Branislav Loskot, Veronika Mandincová, Jaroslav Takáč, Zuzana Vlžáková
Spolupráca: hantabal architekti – Michaela Hantabalová, Juraj Hantabal, Pavlína Blažeková; gro architekti – Juraj Palovič, Katarína Siváková
Realizácia: od Q4 2027
Stav: v príprave

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2023