Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka
Galéria(5)

Dobrý projekt na zlom mieste? Proti novým internátom v Petržalke spísali obyvatelia petíciu

Petície v Petržalke nie sú nezvyčajným javom. Práve naopak, obyvatelia často protestujú proti viacerým projektom, no bohužiaľ aj takým, ktoré mestskej časti pomôžu. Len nedávno bola na stole ďalšia petícia, tentokrát proti študentskému bývaniu Work&Home&Study z dielne súkromného developera, ktorého umiestnenie v tesnej blízkosti ďalšieho činžiaku vyvoláva diskusie.

Študentské bývanie je na Slovensku večnou témou. Najviac sa dotýka hlavného mesta, ktoré disponuje najväčšími internátmi v krajine – študentským mestečkom Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline, inak nazývané aj Mlyny. Univerzita Komenského má už dlhé desaťročia problémy s ich rekonštrukciou, ktorú nasľubovalo viacero bývalých vlád. Obnova najviac zúboženého „Štúraku“ sa mala začať tento rok, žiaľ ani tento miľník nebol dokonaný a študenti budú naďalej bývať ako v tretej cenovej. 

Na trhu sa ale nachádza aj súkromný sektor, ktorý často ponúka nadštandardnejšie ubytovanie, no za vyššiu cenu. Študenti sú však často otvorení pristúpiť k tomutu kroku, nakoľko dostanú kvalitnejšie služby a budova sa im nebude rozpadávať pod nohami.

Ako sme už informovali, jedno z podobných ubytovacích zariadení má vyrásť aj na najväčšom slovenskom sídlisku – v Petržalke. Konkrétne sa bude nachádzať na Blagoevovej ulici, priamo oproti Ekonomickej univerzite medzi existujúcimi panelákovými domami. Zámer navrhla spoločnosť WH Holding j.s.a., ktorá prevádzkuje pod značkou Work&Home zamestnanecké ubytovne vo viacerých mestách, vrátane Bratislavy. V Petržalke tentokrát navrhla projekt študentských  internátov pod názvom Work&Home&Study.

Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka
Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka | Zdroj: WH Holding

Zámer ich výstavby už získal aj prvú zelenú – Magistrát hlavného mesta vydal v marci tohto roku súhlasné záväzné stanovisko. Investor v dokumentácii potvrdil, že chce pokryť dopyt po kvalitnom a cenovo dostupnom bývaní pre študentov. Navrhnutá je tak šesťpodlažná budova s posledným ustúpeným podlažím zo strany bytových domov tak, aby sa neobmedzilo preslnenie existujúcich bytových jednotiek. 

Umiestnenie domu reaguje aj na charakter a tvar pozemku. Na severovýchodnej a juhozápadnej strane ponecháva a jasne definuje jestvujúce pešie ťahy. Na juhovýchode je projekt v kontakte s ulicou a návrh vytvára hlavné vstupy do maloobchodných prevádzok, ako aj hlavný vstup do budovy cez funkčné závetrie.

V objekte je navrhnutých 102 ubytovacích jednotiek so základným vybavením internátneho domu. Nachádzať sa tu budú aj tri samostatné prenajímateľné priestory pre občiansku vybavenosť. Izby budú jedno- a dvojlôžkové, prípadne pre páry, s vlastným sociálnym zázemím, chladničkou, písacími stolmi alebo samostatným kuchynským kútom. Najmenšia ubytovacia jednotka bude mať plochu 14,5 metra štvorcových a najväčšia 36 metrov štvorcových. 

Komunitné priestory sú určené pre spoločenskú interakciu – spoločné varenie a stolovanie, navrhnutá je tu kaviareň, premietacia a hracia miestnosť, knižnica a študovňa. Projekt má disponovať aj jedným podzemným podlažím, kde bude umiestnená hromadná garáž vo forme autovýťahu. Miesto tu nájde 24 automobilov. 

Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka
Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka | Zdroj: WH Holding

V rámci návrhu priľahlých priestorov študentského internátu, projekt rieši aj revitalizáciu jestvujúcej priľahlej trávnatej plochy pod názvom „Ideový návrh priľahlého parku“. V návrhu sa uvažuje nad ucelenou parkovou úpravou a výsadbou vzrastlej zelene, ktorá bude nadväzovať na susedný pozemok vo vlastníctve hlavného mesta. Tento pás dnes vytvára bariéru medzi pešou komunikáciou popred zadné časti prevádzok panelového domu.

Existujúce stromy dopĺňajú návrh o nové druhové zloženie. Uvažovaná programová náplň parku počíta aj s oddychovými zónami pre študentov a obyvateľov z priľahlého okolia, detským ihriskom a prírodnými plochami prepojenými na terasy maloobchodných prevádzok.

Architektom je štúdio Sk. Inflow Design a zodpovedným projektantom Andrej Boroš. Ateliér má za sebou viacero úspešných realizácií aj návrhov. Zúčastnili sa napríklad súťaže o novú podobu Southbanku a svoj návrh predložili aj do súťaže o pamätník obetiam pandémie Covid-19 v Ružinove. Tieto fakty naznačujú vznik solídneho developmentu, čo potvrdzujú aj vizualizácie. 

Štúdio navrhlo budovu v tehlových farbách, ktoré korešpondujú s okolím. Prítomné sú francúzske okná, balkóny aj zelená strecha. V okolí je navrhnuté detské ihrisko, ale aj upravené zelené plochy so sadovými úpravami. Internát pôsobí celkovo jemne a komorne, avšak nachádza sa v bezprostrednej blízkosti existujúceho panelového domu, pričom zaberá jednu z mála voľných zelených plôch. A to pravdepodobne prekáža časti obyvateľov Petržalky, ktorí spísali voči projektu petíciu. 

Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka
Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka | Zdroj: WH Holding

Celkovo ide o 400 občanov, ktorí vyjadrili nesúhlas s výstavbou nového internátu. Petícia je dnes už mestskou časťou prešetrená, Petržalka však na začiatku dokumentácie zdôraznila niekoľko zaujímavých informácií. Už v auguste roku 2021 požiadala spoločnosť Kentwood s.r.o., spoločník aktuálneho developera internátov, o vyjadrenie k danému investičnému zámeru.

V novembri toho roku bol zámer prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry a mládeže, Komisiou územného plánu, výstavby a rozvoja pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti s nasledovnými závermi: Komisia kultúry pripravený materiál vzala na vedomie, Komisia územného plánu neodporučila starostovi petržalky súhlasiť s daným projektom internátov. 

Mestská časť nakoniec vo vyjadrení zo dňa 17.12.2021 neodporúčala realizovať predmetný investičný zámer. Jej argumentom bolo, že sa jedná o stabilizovanú funkčnú plochu, ktorá je súčasťou obytného územia ulíc Blagoevova-Bulíkova. Tie sú dnes intenzívne zastavané s pomerným nedostatkom verejného priestoru v pomere k počtu obyvateľov.

Petržalka rovnako skonštatovala, že zastavanosť sa blíži k neprípustnej hranici a plochy obytného súboru Blagoevova-Bulíkova nie je žiaduce znižovať na úkor uspokojenia potrieb neďalekej Ekonomickej univerzity či iných subjektov. Pre vhodné dotvorenie priestoru odporučila na predmetnom pozemku realizovať parkové úpravy, alebo nižšiu budovu s maximálne tromi nadzemnými podlažiami.

V súčasnosti stavebnému úradu nebol predložený návrh na začatie územného konania na umiestnenie plánovanej výstavby, ktorá je predmetom petície. Práve preto Petržalka nemôže zaujať stanovisko k námietkam občanov zastúpených petičným výborom. Petíciu prešetrila, avšak z jej záveru vyplýva, že ju nie je možné vybaviť v súlade so zákonom. 

Petržalka ale nakoniec isté kroky uskutoční. Na základe doručenej petície, ktorá je za zastavenie ďalších krokov v príprave výstavby nových internátov, v záujme ochrany verejného záujmu a v procese budúceho povoľovacieho konania, oznámi existenciu uvedenej petície príslušnému stavebnému úradu.

Aj napriek neplatnej petícii sa projektu črtá náročný povoľovací proces. Investor nateraz nepožiadal o vydanie územného rozhodnutia, keď tak urobí, možno očakávať pripomienky zo strany obyvateľov, ktoré už tentokrát budú platné. To natiahne celý zámer, ktorý je celkovo dobrým a kvalitným počinom. Jeho poloha len pár metrov od dvanásťposchodového činžiaku však nemusí byť najlepší nápad. 

Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka
Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka
Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka
Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka
Campus Blagoevova, Bratislava-Petržalka

Campus Blagoevova

Lokalita: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Investor:
WH Holding
Architekt: SK. Inflow Design
Stav: v príprave