Cesta I/13
Galéria(7)

Cesta I/13 Veľký Meder – Medveďov, I. časť

Ide o cestu I. triedy s celkovou dĺžkou 11,470 km, ktorá vznikla prekategorizovaním pôvodnej cesty II/586. Cesta I/13 je súčasťou európskej medzinárodnej trasy E575 a z hľadiska dopravného významu predstavuje dôležitý cestný ťah. Riešený úsek sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, a prechádza cez katastrálne územia obcí Veľký Meder, Ižop a Čiližská Radvaň.

Cesta sa začína na západnom okraji mesta Veľký Meder, kde odbočuje z cesty I/63. Odtiaľ smeruje na juhozápad, vedie mostom ponad Ižopský kanál, prechádza okrajom mestskej časti Ižop, mostom prekonáva najprv Čiližský potok, následne Hanský kanál a pokračuje okrajom intravilánu obce Čiližská Radvaň.

Ďalej prekonáva mostami kanály Milinovice-Vrbina a Ňárad-Vrbina, križuje cestu III. triedy do obcí Medveďov a Baloň a zo západu obchádza obec Medveďov. Vzápätí mostom prekonáva rameno a následne aj hlavné koryto rieky Dunaj a ďalej pokračuje na územie Maďarska.

Predmetné dielo pozostáva zo šiestich stavieb:
• 16.1 Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji: I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň
• 16.2 Rekonštrukcia križovatiek na cestách
I. triedy v TT kraji, III. etapa, I/13 a I/63 Veľký Meder
• 16.3 Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy v TT kraji, III. etapa, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň
• 16.4 Rekonštrukcia križovatky I/13 a III/1404 Medveďov
• 16.5 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy,
I. etapa: I/13 most ev. č. 13-003 cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov
• 16.6 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy,
I. etapa: I/13 Medveďov, most ev. č. 13-004

16.1 Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji: I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň

Cieľom stavby 16.1 je zmodernizovať existujúcu cestu I/13 na úseku Veľký Meder – Čiližská Radvaň dlhom približne 5,5 km s cieľom zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na dôležitom cestnom ťahu medzinárodného významu. Keďže pôvodný stav vozoviek, vodorovného dopravného značenia a bezpečnostných zariadení bol nevyhovujúci, bola nutná modernizácia cesty v šírkovom usporiadaní pre kategóriu C 7,5.

Na úseku stavby 16.1 sú dve križovatky s cestou III/1407 pri Ižope a jedna s miestnou komunikáciou do Čiližskej Radvane. Táto križovatka bola v dôsledku nevyhovujúceho smerového vedenia a bezpečnosti zrekonštruovaná a čiastočne sa zmenilo smerové vedenie, resp. sa zrušila časť križovatky. Na trase sa nachádzajú dva mosty 13-001 a 13-002, ktoré boli kompletne zrekonštruované. Trasa úseku 16.1 sa končí pred križovatkou s cestou III/1394 v obci Čiližská Radvaň.

Stavba sa členila na objekty, v ktorých prebiehala rekonštrukcia v nadväznosti na celú trasu. Okrem prípravy územia, náhradnej výstavby a preložiek vedení sa riešili aj obchádzkové trasy, ktoré sa využívali v čase realizácie stavby a následne opravili podľa potreby novým asfaltovým krytom.

Modernizáciu cesty I/13 bolo nutné riešiť na etapy z dôvodu zabezpečenia kontinuity bezpečnostných zariadení na tejto ceste a súčasnej rekonštrukcie spomínaných mostov. Práce sa začali realizovať smerom od Čiližskej Radvane do Veľkého Medera.
Vzhľadom na to, že išlo o rekonštrukciu existujúcej komunikácie, smerové vedenie trasy sa nemenilo.

V úsekoch, kde sa realizovala rekonštrukcia existujúcej vozovky technológiou recyklácie za studena na mieste, bola niveleta komunikácie navrhnutá približne +0,20 m nad existujúcou niveletou vozovky. Základný priečny sklon v priamom úseku je strechovitý, s hodnotou 2 %. V oblúkoch je navrhnutý jednostranný priečny sklon 2 %. Z dôvodu malých pozdĺžnych sklonov komunikácie sa na zmenu priečneho sklonu zo strechovitého na jednostranný použije hrebeňové klopenie.

Zemné práce sa realizovali z dôvodu potrebného rozšírenia a úpravy tvaru telesa komunikácie a pozostávali z odstránenia vrstvy vegetačného krytu v hrúbke 0,20 m z existujúcich nespevnených krajníc a zo svahov cestného telesa. Sklon svahov sa upravil jednotne v pomere 1:2, svahy sa následne zahumusovali a zatrávnili.

V rámci objektu SO 101, úsek II, sa rekonštrukcia vozovky cesty I/13 realizovala dvoma technológiami, a to rekonštrukciou celej existujúcej vozovky a technológiou recyklácie za studena na mieste.

Súčasťou rekonštrukcie boli aj napojenia vedľajších komunikácií, pozemkov, poľných ciest na cestu I/13 a takisto odvodnenie komunikácie.

Základné údaje:
Kategória: C 7,5/80
Návrhová rýchlosť: vn = 80 km/h
Dĺžka trasy: úsek II 4 546,18 m (km 1,440 50 − km 5,986 68), objekt 101, úsek II 4 438 m
Smerové oblúky: Rmin = 996 m
Výškové oblúky: Rmin = 3 000 m; Rvmin = 10 000 m
Pozdĺžny sklon: min. 0,00 %; max. 0,50 %

Rekonštrukcia vozovky cesty I/13 prebiehala nasledujúcim postupom:
1. Fragmentácia a odvoz cementobetónového krytu, resp. frézovanie asfaltobetónového krytu pôvodných vozoviek
2. Odkop a dorovnanie podkladu konštrukcie vozovky v celej šírke na požadovanú hĺbku (-0,58 m od navrhovanej nivelety)
3. Zhutnenie existujúceho podkladu zemným oscilačným valcom
4. Rozprestretie a zhutnenie vrstvy cementom stmelenej zmesi CBGM 3/4 s hr. 400 mm (2 × 200 mm) vyrobenej v miešacom centre
5. Uloženie a zhutnenie asfaltových zmesí

Uvedený postup rekonštrukcie sa použil v úsekoch pred a za zrekonštruovanými mostami („A“), celkovo na dĺžke 138 + 125 m. Konštrukcia vozovky v týchto miestach má nasledujúce zloženie:
• asfaltový koberec mastixový SMA 11 O; PMB 45/80-75; I; 40 mm; STN EN 13108-5
• spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129
• asfaltový betón AC 22 L; PMB 45/80-75; I; 70 mm; STN EN 13108-1
• spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129
• asfaltový betón AC 22 P; VMT 10/40-65; I; 70 mm; STN EN 13108-1
• infiltračný postrek PI; PMB 0,8 kg/m2; STN 73 6129
• cementom stmelená zmes CBGM C3/4 22; 200 mm; TKP časť 5; STN 73 6124-1
• cementom stmelená zmes CBGM C3/4 22; 200 mm; TKP časť 5; STN 73 6124-1
SPOLU 580 mm
• podklad: ochranná vrstva pôvodnej vozovky (ŠP) min. 50 mm
SPOLU min. 630 mm
Aby sa maximálne využil vybúraný mate-
riál v mieste stavby, použila sa na rekonštrukciu existujúcej vozovky v extraviláne cesty I/13 technológia recyklácie za studena s takýmto postupom:
• Fragmentácia a predrvenie cementobetónového krytu s úpravou čiary zrnitosti takto získaného materiálu
• Doplnenie materiálu do potrebnej výšky
• Rozprestretie hydraulického spojiva, premiešanie zemnou frézou, zhutnenie a ošetrovanie hotovej vrstvy
• Uloženie a zhutnenie asfaltových zmesí
Súhrnne sa táto technológia použila na dĺžke 1 178,30 m + 503,80 m + 745 m
+ 1 756,70 m. Konštrukcia vozovky v týchto úsekoch („B“) má skladbu:
• asfaltový koberec mastixový SMA 11 O; PMB 45/80-75; I; 40 mm; STN EN 13108-5
• spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129
• asfaltový betón AC 22 L; PMB 45/80-75; I; 70 mm; STN EN 13108-1
• spojovací postrek PS; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129
• asfaltový betón AC 22 P; VMT 10/40-65; I; 70 mm; STN EN 13108-1
• infiltračný postrek PI; PMB 0,8 kg/m2; STN 73 6129
• homogenizovaná vrstva HMG C3/4; 400 mm;
ZTKP
SPOLU 580 mm
• podklad: ochranná vrstva pôvodnej vozovky (ŠP) min. 150 mm
SPOLU min. 730 mm

Odvodnenie cesty I/13 a spôsob odvedenia povrchovej vody z vozovky zostali čiastočne zachované. V miestach, kde nebolo možné odvodniť pláň vozovky, bol vybudovaný pozdĺžny drén.

Cesta je vybavená vodiacimi a záchytnými bezpečnostnými zariadeniami, dopravným značením, smerovými stĺpikmi, oceľovými zvodidlami na oboch stranách a pevnými betónovými zvodidlami.

V súčasnosti sa dokončuje posledná časť úseku objektu 16.1.

16.2 Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy v TT kraji, III. etapa, I/13 a I/63 Veľký Meder

Ďalším objektom diela je križovatka Veľký Meder. Dôvodom jej rekonštrukcie bolo
takisto zvýšiť bezpečnosť a funkčnosť, pretože pôvodné riešenie nebolo postačujúce.
Pri úprave križovatky sa rešpektovala jej existujúca plocha.

Okrem rekonštrukcie vozoviek, výmeny obrubníkov, betónovej prídlažby a spevnenia plochy deliaceho ostrovčeka sa realizovalo aj rozšírenie vozovky odbočovacieho pruhu. Rekonštrukcia zahrnula tiež výmenu verejného osvetlenia. Ďalej bola potrebná úprava kanalizácie, prekládka a ochrana slaboprúdových vedení a ochrana elektrických podzemných vedení.

Križovatka vo Veľkom Mederi, stavba 16.2
Križovatka vo Veľkom Mederi, stavba 16.2 | Zdroj: Doprastav

V rámci stavby sa zrekonštruovala aj cesta I/13 od križovatky s cestou I/63 po križovatku s miestnou komunikáciou k OC TESCO. Na tomto úseku sa vybúral pôvodný cementobetónový kryt, resp. sa odfrézoval asfaltobetónový kryt, dorovnal sa podklad konštrukcie vozovky v celej šírke a následne sa rozprestrela a zhutnila vrstva cementom stmelenej zmesi CBGM, na ktorú sa položili asfaltové vrstvy.

Dopravné smerovacie ostrovčeky na ceste I/13 boli riešené ako vyvýšené nespevnené, oddelené cestnými kamennými obrubníkmi.

Odvodnenie vozoviek zostane zachované. Prídlažba a vpuste sa nahradili novými, takisto aj prípojky ku kanalizácii.

Pozdĺž okrajov jazdných pruhov sú ako vodiace bezpečnostné zariadenia navrhnuté retroreflexné dopravné gombíky bielej farby. Úseky cesty v križovatke majú nové zvislé a vodorovné dopravné značenie a ochranné zábradlie brániace pohybu chodcov cez križovatku.

16.3 Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy v TT kraji, III. etapa, I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň

Objekt 16.3 zahŕňa rekonštrukciu križovatky Čiližská Radvaň, tzn. križovanie ciest I/13 a III/1394, pričom aj v tomto prípade bolo cieľom zlepšiť stavebno-technický stav, plynulosť a bezpečnosť premávky. Stavba sa delila na ďalšie objekty, ktoré samostatne riešili potreby budúcej križovatky. Realizovali sa preložky inžinierskych sietí, zemné práce, sadbové úpravy, vybudovalo sa osvetlenie križovatky a dopravné značenie.

Smerové vedenie zostalo zachované. Výškové vedenie sa upravilo v koordinácii s ďalšími stavbami, ktoré sú súčasťou diela.

Rekonštruovaná križovatka Čiližská Radvaň, objekt 16.3
Rekonštruovaná križovatka Čiližská Radvaň, objekt 16.3 | Zdroj: Doprastav

Práce spočívali v odstránení starých vrstiev vozovky, následnom zlepšení podložia úpravou konštrukčných vrstiev a v položení finálnych asfaltových vrstiev. Ich súčasťou boli aj úpravy inžinierskych sietí, krajníc a konečné úpravy zahumusovaním.
Zároveň sa realizovalo osvetlenie budúceho prechodu pre chodcov, vybudoval sa chodník v smere z Čiližskej Radvane a osadilo sa zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom cez nespevnené krajnice a svahy telesa komunikácie do okolitého terénu.

16.4 Rekonštrukcia križovatky I/13 a III/1404 Medveďov

Rekonštrukcia križovatky ciest I/13 a III/1404 rieši celoplošnú výmenu cementobetónovej vozovky a zároveň upravuje parametre tak, aby vyhovovali normovým požiadavkám pre cestu I. triedy. Križovatka sa nachádza v extraviláne.

Smerové vedenie trasy zostalo nezmenené, výškové vedenie je zdvihnuté približne o 0,2 m. Na začiatku a na konci úseku sa realizovalo napojenie na existujúci stav pomocou výškových nábehov s totožnou konštrukciou vozovky ako križovatka.

Rekonštrukcia spočívala vo vybúraní existujúcej vozovky a vybudovaní cestného telesa v potrebnej šírke na realizáciu prídavných pruhov pre odbočenie vľavo, a to v oboch jazdných smeroch.

Rekonštrukcia križovatky v Medveďove, objekt 16.4
Rekonštrukcia križovatky v Medveďove, objekt 16.4 | Zdroj: Doprastav

V úseku od km 0,120000 po km 0,165000 je na pravej strane vybudovaný oporný múr, ktorého potreba vyplynula z rozšírenia cesty.

V rozsahu celého projektovaného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a zároveň sa uplatnila rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.

Na zaistenie rovnakých parametrov vozovky v každom mieste však bolo nevyhnutné vytvoriť „robustnú homogenizovanú“ vrstvu (HMG). Po odfrézovaní a rozbití bol betónový kryt predrvený a zrecyklovaný do konštrukcie vozovky do homogenizovanej vrstvy.

Momentálne sa realizujú práce na finálnych asfaltových vrstvách, následne sa bude postupne osádzať vodorovné a zvislé dopravné značenie a cestné zvodidlá.
Postup výstavby si vyžadoval čiastočné až úplné uzavretie križovatky, čo malo za následok odklonenie dopravy na obchádzkové trasy, ktoré budú po výstavbe upravené.

16.5 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy,
I. etapa: I/13 most ev. č. 13-003 cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov

Mostný objekt ev. č. 13-003 sa nachádza v extraviláne k. ú. Čiližská Radvaň na ceste I/13 v km 6,342. Pôvodný most sa kompletne zbúral a nahradil novou konštrukciou. Objekt tvorí jednopoľová dosková konštrukcia z prefabrikátov s dĺžkou 21,0 m, spojenie zabezpečuje spriahajúca doska. Priečny sklon nosnej konštrukcie kopíruje navrhovaný strechovitý sklon (2,0 %) na ceste I/13. Dĺžka nosnej konštrukcie je 21,90 m, celková šírka 10,60 m.

Aktuálne sa na moste realizujú zvodidlá a asfaltové vrstvy. Na objekte budú ešte prebiehať práce spojené s úpravou zjazdov a svahov.

Most 13-003
Most 13-003 | Zdroj: Doprastav

16.6 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy,
I. etapa: I/13 Medveďov, most ev. č. 13-004

Mostný objekt ev. č. 13-004 sa takisto kompletne zbúral a nahradil novou konštrukciou. Spodnú stavbu tvoria krajné opory z úložných prahov založené na mikropilótach.

Most 13-004
Most 13-004 | Zdroj: Doprastav

Nosnú konštrukciu tvorí jeden dilatačný celok. Jednopoľový most je zrealizovaný z prefabrikovaných nosníkov s dĺžkou 21,0 m, ktoré sú spriahnuté železobetónovou monolitickou doskou s hrúbkou min. 200 mm. Celková šírka nosnej konštrukcie mosta je 10,6 m a je konštantná po celej jeho dĺžke.

Horný povrch spriahajúcej dosky má v priečnom smere strechovitý sklon 2,0 %. Pozdĺžny sklon nosnej konštrukcie 0,22 % je zhodný so sklonom prevádzanej komunikácie. Nad oporami sú priečniky so šírkou 1,15 m. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 22,085 m.

Aktuálne sa na moste realizujú asfaltové vrstvy, ďalej sa budú osádzať zvodidlá, doplní sa dopravné značenie a bude sa pokračovať v úpravách okolo mosta. Súčasťou budú aj dobudované zjazdy z mosta k obsluhe toku a nanovo zrealizované obslužné chodníky a schodiská.

06 Most 13 004
Most 13-003
04 16.4. krizovatka Medvedov
03 Krizovatka Cilizska Radvan
Križovatka vo Veľkom Mederi, stavba 16.2
Cesta I/13

TEXT A FOTO: Doprastav, a. s.