R2 Kriváň – Mýtna

Rýchlostná cesta R2 vedie v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského rudohoria, Poľany a Javoria. Začiatok trasy nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude aj 4,5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Situovaná je vo výške 15 až 45 m nad trasou cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby.

Celková dĺžka úseku R2 Kriváň – Mýtna je 9 296 m. Investorom je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Zhotoviteľom je Združenie R2 Mýtna (Doprastav, a. s., STRABAG, s. r. o., EUROVIA SK, a. s, EUROVIA CS, a. s.).

SO 210-00, 2. etapa, ľavý most, výsuvná skruž
SO 210-00, 2. etapa, ľavý most, výsuvná skruž | Zdroj: Doprastav

Stavebný objekt 210-00 – estakáda v km 7,155 – 8,798

Budovaný mostný objekt je súčasťou rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna. Most sa nachádza v extraviláne obcí Mýtna a Píla, na horskom svahu záveru Slatinskej kotliny. Terén v mieste mosta má pahorkovitý až horský charakter. Most preklenuje údolie, cestu I/16, poľnú cestu a účelovú komunikáciu k objektom správcu vodnej nádrže Mýtna.

Most sa začína v záreze, križuje cestu prvej triedy I/16, pokračuje popri vodnej nádrži Mýtna a končí na násype nasledujúceho úseku Mýtna – Lovinobaňa. Výška pilierov je od 5,4 do 19,4 m. Celková dĺžka premostenia (medzi oporami) je 1 624,79 m pri ľavom moste (LM) a 1 616,21 m pri pravom moste (PM).

Dĺžka mosta (po konce krídel) je 1 633,79 m pri ľavom moste (LM) a 1 625,21 m pri pravom moste (PM). Objekt SO 210-00 tvoria dva súbežné, smerovo rozdelené mosty, ktoré sa nachádzajú na konci budovaného úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna. Nosná konštrukcia pôsobí ako spojitá, staticky neurčitá dvojtrámová.

SO 210-00, 2. etapa, pravý most, výsuvná skruž
SO 210-00, 2. etapa, pravý most, výsuvná skruž | Zdroj: Doprastav

Mostný objekt tvorí 5 dilatačných celkov, spolu pozostávajú zo 42 polí. Dilatačný celok 1 až 4 má 8 polí s maximálnym rozpätím poľa 42,0 m. Dilatačný celok 5 má 10 polí, takisto s maximálnym rozpätím poľa 42,0 m. Rozpätia polí sú udávané v osi rýchlostnej cesty R2. Nosná konštrukcia je navrhnutá z dodatočne predpätého betónu s budovaním dilatačných celkov DC1 až DC5 pomocou výsuvnej skruže a pevnej podopretej skruže systémom pole + konzola.

Výstavba nosnej konštrukcie postupuje od konca mosta proti smeru staničenia, t. j. od opory 43 k opore 01. Najprv sa buduje ľavý most a následne sa buduje pravý most (označenie mostov je v smere staničenia R2). Postup výstavby platí rovnako pri oboch mostoch.

SO 209-02, pilier 33, zárodok
SO 209-02, pilier 33, zárodok | Zdroj: Doprastav

V zmysle postupu výstavby sa oba mosty budujú od opory č. 43 po oporu č. 1 – teda proti smeru staničenia, metódou horných výsuvných skruží. Každý most (ľavý aj pravý) má samostatnú skruž. V jednom pracovnom cykle je zabetónované medziľahlé pole a konzolová časť nasledujúceho poľa. Z dôvodu šírkového usporiadania je nutné, aby skruž budujúca ľavý most bola v predstihu pred skružou budujúcou pravý most.

Navyše je na ľavom moste skrátená konzolová časť, ktorá bude dobetónovaná betonážnym vozíkom po prechode skruže budujúcej pravý most. Obe skruže sa pohybujú po oceľových konštrukciách umiestnených na vopred vybudovaných nadpodperových priečnikoch. Posun zabezpečujú hydraulické valce umiestnené na týchto konštrukciách. Na minimalizáciu trenia sú medzi oceľové diely vložené teflonové platne a posúvajúci sa diel je mazaný priemyselným mazivom.

SO 209-02, pilier 3
SO 209-02, pilier 3 | Zdroj: Doprastav

Skruže a ich pracovný cyklus

Predpokladaný čas jedného cyklu je 15 dní. Cyklus obsahuje:
– betonáž 1. etapy;
– ošetrovanie betónu;
– armovanie a vyvesenie betonárskej výstuže trámov;
– predopnutie zabetónovanej etapy;
– spustenie skruže na betonárskych lisoch;
– odklopenie debnenia;
– posun skruže do nasledujúcej etapy;
– zaklopenie debnenia;
– dodebnenie priestoru medzi segmentmi, výškové a smerové nastavenie;
– vloženie výstuže trámov, osadenie predpínacích prvkov (kotvy, rúrky);
– doarmovanie trámov a hornej dosky;
– natlačenie a vtiahnutie predpínacích lán;
– vyčistenie a prevzatie stavebným dozorom;
– betonáž 2. etapy.

Na objekte sú nasadené dve skruže, prenajaté od nórskeho výrobcu STRUKTURAS.
Obe skruže pozostávajú z týchto hlavných častí:
– predný výsuvný nos;
– nosné trámy;
– zadný výsuvný nos;
– výklopné segmenty debnenia – 18 ks;
– podpery na priečnikoch.

Skruže boli dovezené na stavbu demontované, ich montáž prebehla na násype za oporou č. 43. Následne boli skruže vysunuté do prvého poľa, kde prebehlo zavesenie výklopných častí s debnením. Po prvotnom zostavení a nastavení prebiehajú práce v pracovnom cykle opísanom vyššie.

SO 209-02, pilier 29
SO 209-02, pilier 29 | Zdroj: Doprastav

Stavebný objekt 209-01 a 209-02 – najdlhšia estakáda na Slovensku s dĺžkou takmer 4,5 km

Doprastav, a. s., ako člen združenia, realizuje aj časť nosného objektu stavby estakády 209-00, ktorá je rozdelená na dva celky 209-01 a 209-02. Celková dĺžka premostenia je 4,3 km.
Z objektu 209-01 realizuje dilatačný celok DC4. Nosná konštrukcia s dĺžkou 695 m bude budovaná metódou letmej betonáže. Plánované je nasadenie troch párov vozíkov na vybudovanie 6 vahadiel NK s rozpätiami polí od 100 do 145 m

Na objekte 209-02 realizuje naša spoločnosť dilatačné celky DC1 a DC2 v celkovej dĺžke 800 m. Tieto dva dilatačné celky sa budú realizovať použitím výsuvnej skruže BERD s rozpätiami polí 60 a 70 m. Nosnú konštrukciu obidvoch mostov tvorí monolitická 1-komorová konštrukcia, ktorá je po stranách rozšírená prefabrikovanými vzperami a spriahnutá s mostovkovou doskou.

Mostný objekt sa nachádza v extraviláne obcí Podkriváň a Píla, v horskom svahu Slatinskej kotliny, stavba sa tak realizuje viac-menej v horskom teréne. Príprava základových škár na založenie objektu bola náročná, o čom svedčí aj použitie trhacích prác pri výkopoch. Most križuje štátnu cestu I/16 a Krivánsky potok, v týchto miestach je výška nosnej konštrukcie približne 40 m nad terénom.

V súčasnosti máme ukončené špeciálne zakladanie na obidvoch častiach estakády, pokračuje výstavba pilierov P27, P28 a zárodkov na pilieroch P25, P26 209-01 DC 4. Výrazne rozpracovaná je aj výstavba základov, pilierov a zárodkov na
209-02 DC 1, 2. Celkový rozsah úseku „našej“ časti estakády je od piliera P23 po pilier P41 a má dĺžku 1 500 m.

TEXT A FOTO: Doprastav, a. s.,
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.