Trasa rýchlostnej cesty R4 v úseku Prešov – severný obchvat, I. etapa
Galéria(5)

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa – prvý rok výstavby

Stavbu realizuje Združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova, ktoré tvorí spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava, v pozícii vedúceho člena, a spoločnosť TuCon, a. s., Žilina, v pozícii člena združenia. Zmluvná lehota výstavby je 1 340 dní, združenie prevzalo stavenisko 29. 7. 2019. Stavba pozostáva spolu zo 152 objektov, z toho 135 je stavebných, 16 technologických, jeden objekt patrí do všeobecných položiek.

Cena stavby, s ktorou združenie zvíťazilo vo verejnom obstarávaní, je 142 876 816,00 eur bez DPH. Zmluva o dielo medzi investorom stavby Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., a združením nadobudla účinnosť 25. 7. 2019 a riadi sa zmluvnými podmienkami na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (tzv. červená kniha FIDIC).

Základný kameň stavby
Trasa rýchlostnej cesty R4 v úseku Prešov – severný obchvat, I. etapa
Časti keramických nádob nájdených v lokalite Veľký Šariš Terasa nad potokom Dzikov
Pohľad na rozostavané podpery mosta SO 202-00, v pozadí severný portál tunela Bikoš
Vrtné práce na čelbe západnej tunelovej rúry tunela Bikoš

Stavba

V štruktúre európskych intermodálnych koridorov je rýchlostná cesta R4 súčasťou dopravnej siete Európskej únie TEN-T, ktorá je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 371 v smere zo severu na juh. Jej realizáciou sa odľahčí doprava na existujúcej komunikačnej sieti mesta Prešov a vložením mimoúrovňových križovatiek sa prerozdelí zdrojová a cieľová doprava, čo bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy.

Trasa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ. Následne vedie po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 sa nachádza južný portál tunela Bikoš, v km 2,824 je severný portál tunela.

Smerom od severného portálu tunela ďalej rýchlostná cesta križuje cyklistický chodník, rieku Torysu, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68, a to mostným objektom s dĺžkou 457 m. V km 3,500 sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov, sever s cestou I/68. V km 3,300 až 4,600 vedie trasa údolím potoka Dzikov.

Základný kameň stavby
Základný kameň stavby | Zdroj: VÁHOSTAV-SK, NDS, a. s.

Stavba sa nachádza v katastrálnych územiach Prešov, Malý Šariš a Veľký Šariš a zahŕňa vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 s dĺžkou 4,3 km a preložku cesty I/68 s dĺžkou 1,655 km. Súčasťou stavby sú aj prístupové cesty k portálom tunela a preložky poľných ciest, mimoúrovňová križovatka Prešov, sever a tunel Bikoš, ktorý meria v stavebnej dĺžke na úrovni základu tunela ľavej tunelovej rúry 1 144,5 m a pravej tunelovej rúry 1 164,5 m.

Rýchlostná cesta R4 na úseku Prešov – severný obchvat je štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie R 24,5/100 s celkovou dĺžkou 4 300 m. Súčasťou stavby je spolu 9 mostov – tri mosty na hlavnej trase rýchlostnej cesty R4, jeden na ceste I/68, tri na vetvách križovatky Prešov, sever a dva na prístupových cestách k portálom tunelov.

Súčasťou stavby sú aj tri zárubné múry, jeden oporný múr, preložka vodného toku Dzikov, úprava železničného priecestia, zriadenie nulového poľa, protihlukové steny, informačný systém a preložky existujúcich inžinierskych sietí (vodovody, kanalizácie, rozvody vysokotlakového plynu, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody). Odvedenie dažďových vôd z vozovky R4 a z cesty I/68 sa navrhuje dažďovou kanalizáciou.

Pred zaústením do recipientov sa voda prečistí v odlučovačoch ropných látok, pre regulovaný odtok do recipientov sú navrhnuté retenčné nádrže. Na svahoch cestných telies sa budú realizovať vegetačné úpravy (spolu 4 objekty podľa budúcich správcov a objekt náhradnej výsadby). Na stavbe sa v rámci zemných prác zrealizuje 1 393 823 m3 výkopov a 1 049 611 m3 násypov.

Vrtné práce na čelbe západnej tunelovej rúry tunela Bikoš
Vrtné práce na čelbe západnej tunelovej rúry tunela Bikoš | Zdroj: VÁHOSTAV-SK, NDS, a. s.

Po prvom roku výstavby

Na začiatku realizácie bolo nutné zmeniť prístup na južnú časť stavby v dôsledku petície občanov mesta Prešov, a to cez križovatku Vydumanec nadväzujúcej stavby D1 Prešov, západ – juh, čo spôsobilo posun začiatku výstavby v tomto úseku až od 1. 6. 2020, tzn. desať mesiacov po prevzatí staveniska. Aj napriek tomu sa však počas prvého roka výstavby splnili štyri zmluvné míľniky z celkových deviatich.

Na prístupovej ceste k severnému portálu sa zrealizovalo provizórne premostenie cez rieku Torysa (SO 804-00), zhotovila sa nosná konštrukcia mosta SO 219 a na vyššie zmienenej južnej časti sa začali práce na hlbinnom zakladaní mosta SO 201, ktorý je na kritickej ceste v rámci harmonogramu celej stavby. Zároveň sa ukončili práce na preložke 2 × 110 kV vedenia V6754/6755 v km 2,8 – 4,3 (SO 601-00) a na preložke vzdušného vedenia VN v km 3,368 a 3,813 (SO 614-00).

Na stavbe sa zrealizovali komplexné prieskumné práce – v rámci záchranného archeologického prieskumu sa odkryli vzácne nálezy staré 6 000 rokov. Napríklad v lokalite Veľký Šariš-Terasa sa nad potokom Dzikov objavili časti keramických nádob a pracovných nástrojov z kameňa a jelenieho parohu, patriace našim predkom z doby kamennej. Pri pyrotechnickom prieskume sa na siedmich miestach našla aj nevybuchnutá munícia, ktorá sa následne odborne zlikvidovala.

Časti keramických nádob nájdených v lokalite Veľký Šariš Terasa nad potokom Dzikov
Časti keramických nádob nájdených v lokalite Veľký Šariš Terasa nad potokom Dzikov | Zdroj: VÁHOSTAV-SK, NDS, a. s.

Zemné práce na trase rýchlostnej cesty sa rozbehli na celej stavbe. Postupovali práce na zárubných a oporných múroch a dokončila sa väčšina preložiek inžinierskych sietí. Na moste SO 201-00 Most na R4 v km 1,350 nad údolím a poľnou cestou pokračujú práce na špeciálnom zakladaní podpôr technológiou vŕtaných veľkopriemerových pilót.

Na dominantnom mostnom objekte SO 202-00 Most na R4 v km 3,10 nad riekou Torysou, traťou ŽSR a cestou I/68 sú kompletne založené a zrealizované podpery č. 3 a 4, na podperách č. 5 a 6 sa realizuje podperná konštrukcia a debnenie zárodkov, na podperách č. 7 až 12 sú zrealizované drieky, na podperách č. 15 a 16 sú zrealizované základy a na podperách č. 17 a 18 pokračujú práce na ich zakladaní.

Podperná skruž a debnenie sa realizuje na SO 232-00 Most na vetvách 5 a 6 križovatky Prešov, sever cez potok Dzikov v km 1,002 – ide o klenbový železobetónový monolitický most s rozpätím 25,0 m. Na ostatných mostných objektoch pokračujú výkopové práce a práce na špeciálnom zakladaní. Raziace práce na tuneli Bikoš sa fyzicky začali zo severu 19. 5. 2020.

Deje sa tak pod ochranou svätej Barbory, patrónky baníkov, ktorá bola požehnaná a osadená na severnom portáli tunela Bikoš. Aktuálne je k 17. 9. 2020 vyrazených v kalote vo východnej tunelovej rúre 371 m a v západnej až 418 m, čo predstavuje asi tretinu dĺžky tunela a dáva zásadný priaznivý predpoklad, že sa tunel prerazí v súlade s harmonogramom stavby v apríli 2021.

Pohľad na rozostavané podpery mosta SO 202-00, v pozadí severný portál tunela Bikoš
Pohľad na rozostavané podpery mosta SO 202-00, v pozadí severný portál tunela Bikoš | Zdroj: VÁHOSTAV-SK, NDS, a. s.
TEXT: Ing. Mojmír Štefanec
FOTO A OBRÁZKY: VÁHOSTAV-SK, NDS, a. s.
Mojmír Štefanec je obchodný riaditeľ divízie ­Slovensko v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s.

Literatúra a zdroje
1. Projektová dokumentácia stavby.
2. Archeologický a pyrotechnický prieskum stavby.
3. web NDS, a. s.