Realizácia asfaltových a cementobetónových vozoviek spoločnosťou PORR

Spoločnosť nesie meno zakladateľa Arthura Porra, ktoré je spojené s vývojom novej rakúskej tunelovacej metódy a v súčasnosti aj s rýchlo sa rozvíjajúcou digitalizáciou v sektore stavebníctva, už viac ako 150 rokov. Na Slovensku sa zameriava na výstavbu veľkých infraštruktúrnych projektov, v súčasnosti sa zúčastňuje na výstavbe R3 Tvrdošín – Nižná a D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové.

Pridanou hodnotou slovenskej divízie PORR je príprava a realizácia menších projektov a činností zameraných okrem iného aj na realizáciu vozoviek, opráv mostov, rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy a budovanie a obnovu cyklotrás. Významnou časťou portfólia sú:

– výroba asfaltových zmesí a výstavba asfaltových vozoviek,
– realizácia cementobetónových vozoviek.

Výroba asfaltových zmesí a výstavba asfaltových vozoviek

PORR s. r. o. vlastní 50-percentný podiel v spoločnosti Slovenské asfalty, s. r. o., ktorá má výrobňu asfaltových zmesí ASKOM VS 3TV s kapacitou 240 t/h v Senci. Táto výrobňa bola nedávno modernizovaná, čím sa významne eliminovali negatívne vplyvy na životné prostredie.

V dlhodobom horizonte pripravuje rozšírenie portfólia o nové výrobne asfaltových zmesí na strednom a východnom Slovensku. Pri výbere technologického vybavenia využíva súčasné poznatky v tomto odbore a zohľadňuje aj legislatívu týkajúcu sa ochrany životného prostredia.

Aj vďaka informáciám poskytnutým materskou firmou z európskej organizácie pre asfaltové vozovky EAPA (European Asphalt Pavement Association) sledujeme aj v slovenskej divízii nové trendy vo výrobe a v oblasti asfaltových zmesí a zároveň sme riadnym členom Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky.

Realizácia asfaltových povrchov na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7
Realizácia asfaltových povrchov na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7 | Zdroj: PORR

Popri klasických hutnených asfaltových zmesiach typu asfaltového betónu sme schopní vyrábať aj nízkotepelné asfaltové zmesi, zmesi s vysokým modulom tuhosti a polymérom modifikované asfaltové zmesi. V spolupráci s akreditovaným laboratóriom začleňujeme do ponuky aj receptúry asfaltových zmesí s vyšším podielom recyklovaného R-materiálu.

Spoločnosť má rozsiahle moderné technické vybavenie, preto sme v segmente asfaltových vozoviek schopní pokryť požiadavky zákazníkov v širokej škále od diaľnic až po malé dopravné plochy.

V poslednom období sme realizovali asfaltové povrchy na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7, na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, v rámci revitalizácie vozoviek ciest ll. a lll. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji, v okrese Senec a ďalšie rekonštrukcie miestnych obecných komunikácií a parkoviská pri obchodných a obytných centrách.

Realizácia asfaltových povrchov na parkovisku obchodného reťazca
Realizácia asfaltových povrchov na parkovisku obchodného reťazca | Zdroj: PORR

Realizácia cementobetónových vozoviek

V tejto oblasti je naším cieľom pokryť požiadavky zákazníkov realizujúcich menšie projekty. K dispozícii máme finišery Wirtgen SP 500, ktoré sú vhodné na realizáciu cementobetónových vozoviek s nižšími triedami dopravného zaťaženia, tzn. II. a III. triedy.

Tieto stroje ponúkame na budovanie cementobetónových vozoviek pre infraštruktúrne projekty – najmä parkoviská obchodných centier, komunikácie vo výrobných spoločnostiach, v logistických parkoch a odstavné parkoviská, kde sa v súčasnosti tieto plochy realizujú technológiou liatych betónov, ktorá je vhodnejšia na zhotovovanie priemyselných podláh.

Realizácia asfaltových povrchov na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7
Realizácia asfaltových povrchov na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7 | Zdroj: PORR

Napriek súčasnému zastúpeniu cementobetónových vozoviek na Slovensku považujeme túto technológiu výstavby vozoviek za dôležitú a perspektívnu. Preto sme nadviazali spoluprácu so Slovenským zväzom výrobcov cementu a v apríli tohto roku sme usporiadali diskusné fórum s názvom „Dajú sa cesty stavať udržateľne?“, ktoré bolo určené najmä zástupcom samospráv.

Realizácia asfaltových povrchov na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
Realizácia asfaltových povrchov na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec | Zdroj: PORR

Na podujatí boli prezentované úspešné projekty ciest, kruhových objazdov a cyklotrás zrealizovaných z cementobetónu, ich prednosti z hľadiska trvalej udržateľnosti a v neposlednom rade z pohľadu kvalitných a dlhotrvajúcich riešení s nízkymi nákladmi na údržbu. Dúfame, že sa nám podarilo aj pri tejto príležitosti poukázať na výhody cementobetónových vozoviek a prispieť k ich rozšíreniu na Slovensku.

Realizácia asfaltových povrchov na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
Realizácia asfaltových povrchov na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec | Zdroj: PORR

Pre spoločnosť PORR je kvalitne zrealizované dielo samozrejmosťou. Vieme však, že to nie je všetko a dôležitá je aj zodpovednosť voči spoločnosti.

Vďaka integrácii sociálnych a ekologických hľadísk získala firma PORR v roku 2020 zlatú medailu v hodnotení spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) od agentúry EcoVadis a nedávno takisto najvyššiu známku v medzinárodne uznávanom ekologickom hodnotení Carbon Disclosure Project (CDP).

Od roku 2019 sme členom Schémy pre environmentálne manažérstvo a audit Európskej únie (EMAS), ktorej činnosť je plne v súlade s politikou našej spoločnosti.

Finišer Wirtgen SP 500
Finišer Wirtgen SP 500 | Zdroj: PORR

TEXT A FOTO: PORR s. r. o.