Galéria(15)

Aktuálny stav vo výstavbe rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná sa napája na existujúci obchvat Trstenej a vedie zvlneným členitým terénom, prevažne v extraviláne. Na konci úseku R3 vedie po vetve križovatky Nižná a prostredníctvom rovnomenného privádzača sa pripája na súčasnú cestu I/59 cez okružnú križovatku pred vjazdom do Nižnej. Úsek bude postavený v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a na konci úseku. V km 3,900 – 4,160 povedie cesta v plnom profile. Za mostom v km 4,160 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty, ukončená v km 4,400 mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.

Rýchlostná cesta odbremení frekventovanú dopravnú tepnu v Tvrdošíne. Obchvat mesta prispeje k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vodičom skráti čas jazdy a prinesie úsporu pohonných hmôt. Úsek odľahčí aj zvyšné obce v regióne Oravy, ktorými prechádza kamiónová doprava smerujúca z Poľska.

Dielo má celkovú dĺžku 4 400 m a obsahuje 98 stavebných objektov, z toho 14 mostov. Protihlukové steny majú celkovú dĺžku 1 862 m, križovatkové vetvy 480 m a privádzač 697 m.

Objednávateľom stavby je Národná diaľničná spoločnosť, zhotoviteľom konzorcium stavebných firiem „Združenie R3HTA“ (HOCHTIEF SK, s. r. o., PORR, s. r. o., HYDROEKOL Dolný Kubín, s. r. o.).

Riešený úsek rýchlostnej cesty R3 je navrhovaný ako polovica štvorpruhu, čo zodpovedá približne kategórii R11,5/100. Od križovatky Nižná v km 3,9 bude trasa riešená už v plnom profile v kategórii R24,5/100.

Aktuálna rozostavanosť

Obyvatelia Tvrdošína a okolitých obcí, ako aj návštevníci Oravy spozorovali veľký pokrok vo výstavbe. V ostatnom čase sa podarilo ukončiť niekoľko nosných konštrukcií mostov, dokončujú sa rímsy, realizuje sa sypanie prechodových oblastí a prebiehajú prípravné práce pred ukladaním izolačného systému mosta.
Výstavba mostov bola technologicky aj technicky veľmi náročná.

V zmysle požiadaviek projektu museli byť v jednom zábere zabetónované veľké objemy betónu, čo bolo veľmi náročné z hľadiska pripravenosti realizátora vzhľadom na prípravu príjazdových komunikácií pre domiešavače, spevnených plôch pre čerpadlá betónovej zmesi, zaistenie dostatočného množstva pracovníkov a hlavne dobrú koordináciu s výrobcom betónu.

Najmä v zimných mesiacoch bola potrebná stála prítomnosť zástupcov kvality a technológa betónu zo strany výrobcu, aby sa zaistila kontrola a dodržiavanie teploty betónu, obsahu vzduchu a ostatných predpísaných parametrov čerstvého betónu.

Napríklad na moste SO 206 predstavoval jeden záber objem 1 000 m3, na SO 205 zhruba 1 056 m3 a na moste SO 202 až 1 980 m3.
Ako vidieť na fotografiách, v súčasnosti sú pred dokončením mosty SO 204, SO 205,
SO 211, SO 212 a SO 213.

SO 201 Most na R3 v km 0,03 nad vetvou križovatky Tvrdošín a údolím Krivého potoka s poľnou cestou

Mostný objekt (obr. 2) premosťuje vetvu križovatky Tvrdošín, poľnú cestu a Krivý potok v polovičnom profile ľavého pásu komunikácie R3. Smerovo vedie trasa v priamej. Pozostáva z dvoch jazdných pruhov so šírkou 3,5 m a z vyraďovacieho pruhu so šírkou 3,5 m. Vľavo je navrhnutá chodníková rímsa so šírkou 1,6 m, vpravo 0,9 m. Dĺžka mosta je 185,55 m.

Obr. 2 Výstavba SO 201
Obr. 2 Výstavba SO 201 | Zdroj: PORR

SO 202 Most na R3 v km 0,7 nad údolím

Most (obr. 3) prevádza rýchlostnú cestu R3 ponad údolie. Kolmý most tvorí jedna samostatná spojitá konštrukcia z predpätého betónu v priečnom smere trojtrámového prierezu. Nosná konštrukcia mosta s rozpätím polí v osi nosnej konštrukcie 31,0 + 44,0 + 31,0 m s celkovou dĺžkou mosta 120,90 m je ukončená pri oporách na násypoch hlavnej trasy s výškou približne 0 až 7,5 m.

Obr. 3 Výstavba SO 202
Obr. 3 Výstavba SO 202 | Zdroj: PORR

SO 203 Most na R3 v km 1,3 nad údolím s bezmenným potokom

Most (obr. 4) je navrhnutý v polovičnom profile komunikácie R3 (časť stavby 101) cez prekážku (údolie, bezmenný potok). Je navrhnutý tak, že opory a podpery rešpektujú vedenie trasy cesty R3 v teréne a sú navrhnuté šikmo na os mosta. Nosná konštrukcia je navrhnutá z predpätých prefabrikátov spriahnutých železobetónovou doskou. Most je šikmý, trojpoľový, s rozpätiami polí 17,07 + 24,72 + 17,07 m. Celková dĺžka mosta je 69,13 m. Krajné polia sú riešené skrátením dĺžky prefabrikátov z 24 na 17 m.

Obr. 4 Výstavba SO 203
Obr. 4 Výstavba SO 203 | Zdroj: PORR

SO 204 Most na R3 v km 2,0 nad údolím Krátkeho potoka a poľnou cestou

Most 204 (obr. 5) prevádza diaľnicu ponad údolie s potokom a poľnou cestou. Nachádza sa v extraviláne v katastrálnom území Tvrdošín. Trasa rýchlostnej cesty R3 je v dĺžke premostenia v priamej. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako vyľahčená monolitická z predpätého betónu, v priečnom smere ju tvoria dva trámy spojené doskou. Ide o 7-poľový spojitý systém – jeden dilatačný celok.

Rozpätia jednotlivých polí sú 25 + 5 × 36 + 28 m. Pevné ložisko sa nachádza na podpere č. 4. Nosná konštrukcia je uložená vždy na dvojici ložísk v rámci jednej osi uloženia. V priečnom smere tvorí nosnú konštrukciu doska a dvojica trámov. Výška nosníka v jeho osi je 2,0 m, šírka je premenná – od 1,40 m v spodnej časti po 1,70 m v hornej časti trámu. Osová vzdialenosť trámov je 7,0 m.

Obr. 5 Výstavba SO 204
Obr. 5 Výstavba SO 204 | Zdroj: PORR

SO 205 Most na R3 v km 3,2 nad údolím s potokom a poľnou cestou

Kolmý most (obr. 6) tvorí jedna samostatná spojitá konštrukcia z predpätého betónu, v priečnom smere ide o dvojtrámový prierez. Nosná konštrukcia mosta má rozpätia 30,0 + 43,0 + 43,0 + 43,0 + 30,0 m. Opora 1 je v kontakte s múrom, ktorý je súčasťou objektu. Založenie mosta je hĺbkové, opory sú na veľkopriemerových pilótach s Ø 0,9 m a dĺžkou 16,0 m,podpery na mikropilótach s dĺžkou 12,0 m.

Obr. 6 Výstavba SO 205
Obr. 6 Výstavba SO 205 | Zdroj: PORR

SO 206 Most na R3 v km 4,2 nad údolím s potokom a poľnými cestami

Cesta R3 sa bude budovať len v polovičnom profile, čiže realizovať sa bude len pravý most (obr. 7). Nosná konštrukcia mosta je z predpätého betónu, má tri polia s rozpätiami v osi komunikácie 26,0 + 35,0 + 26,0 m. Priečny rez tvorí dvojtrámový prierez s výškou 2,0 m. Spodná stavba zahŕňa dve opory a dve podpery. Opory tvoria úložné prahy, driek, základy a rovnobežné krídla. Podpery tvoria dvojice pilierov osemuholníkového prierezu uložené na obdĺžnikových základoch. Založenie mosta je hĺbkové na mikropilótach fi 102/16 mm.

Obr. 7 Výstavba SO 206
Obr. 7 Výstavba SO 206 | Zdroj: PORR

SO 210 Most na vetve C v km 0,3 nad údolím s potokom a poľnou cestou

Nosná konštrukcia mosta (obr. 8) je z predpätého betónu, má tri polia s rozpätiami v osi komunikácie 26,0 + 35,0 + 26,0 m. Priečny rez tvorí jednotrámový prierez s výškou 1,75 m. Spodná stavba zahŕňa dve opory a dve podpery. Opory tvoria úložné prahy, driek, základy a rovnobežné krídla. Podpery tvoria piliere osemuholníkového prierezu uložené na štvorcových základoch. Založenie mosta je navrhnuté ako hĺbkové na mikropilótach fi 89/16 mm.

Obr. 8 Výstavba SO 210
Obr. 8 Výstavba SO 210 | Zdroj: PORR

SO 211 Most na privádzači Nižná v km 0,5 cez rieku Oravu

Mostný objekt (obr. 9) tvorí jedna samostatná konštrukcia. Ide o trámový betónový predpätý most s dvoma poľami s rozpätiami 88,0 + 88,0 m s pozdĺžnym nábehom. Priečny rez mosta tvorí jednokomorový prierez s konzolami podporovanými vzperami. Výška mostovky je premenná, od 3,2 m v poli po 6,6 m nad vnútorným pilierom. Výstavba mosta je navrhnutá pomocou letmej betonáže s monolitickými dobetonávkami pri oporách.

Obr. 9 Výstavba SO 211 a SO 210
Obr. 9 Výstavba SO 211 a SO 210 | Zdroj: PORR

Spodná stavba zahŕňa dve opory a jednu podperu. Opory tvoria neodstupňované úložné prahy, driek, základy a rovnobežné krídla. Pilier je tvorený stenovým prvkom tvarovaného prierezu, uložený je na obdĺžnikovom základe.
Založenie mosta je hĺbkové na mikropilótach, pri oporách 01 a 03 sú navrhnuté mikropilóty 89/16 a pri pilieri P2 108/16 mm.

SO 212 Most na privádzači (vetve A) nad poľnou cestou, traťou ŽSR a súčasnou cestou I/59

Nosná konštrukcia mosta (obr. 10) je z predpätého betónu, má 5 polí s rozpätiami v osi komunikácie 24,5 + 3 × 31,0 + 24,5 m. Priečny rez tvorí jednotrámový prierez s výškou 1,50 m. Spodná stavba zahŕňa dve opory a štyri podpery. Opory tvoria úložné prahy, driek, základy a rovnobežné krídla. Podpery tvoria piliere osemuholníkového obdĺžnikového prierezu s oblúkovým vybratím na dlhšej strane a s rozšírením v hlave, uložené na obdĺžnikových základoch. Založenie mosta je navrhnuté ako hĺbkové na mikropilótach 108/16 mm.

Obr. 10 Výstavba SO 212
Obr. 10 Výstavba SO 212 | Zdroj: PORR

SO 213 Most na vetve H v km 0,1 nad údolím Krivého potoka a poľnou cestou

Most 213 (obr. 11) je trvalý cestný most, ktorý tvorí 7-poľová konštrukcia s hornou mostovkou. Nosná konštrukcia je riešená ako jednotrámový monolitický dodatočne predpätý nosník, vyľahčený polystyrénom EPS 100, betónovaný na podpernej skruži. Rozpätia mosta sú 25,0 + 5 × 35,0 + 25,0 m. Usporiadanie vnútorných podpier rešpektuje križovanie s prekážkami.

Obr. 11 SO 201, SO 213 a gabionový múr SO 102
Obr. 11 SO 201, SO 213 a gabionový múr SO 102 | Zdroj: PORR

Nosná konštrukcia je na pilieroch a krajných oporách uložená na dvojici hrncových ložísk. Pri krajných oporách sú osadené povrchové mostné závery. Založenie mosta je hĺbkové na veľkopriemerových pilótach.

Prechod vo vozovke medzi mostom a telesom prevádzanej komunikácie je navrhnutý povrchovými mostnými závermi. V prechodových oblastiach za oporami sú navrhnuté prechodové dosky s dĺžkou 5,0 m a hrúbkou 0,25 m.

Obr. 12 Výstavba zárubného múru SO 236
Obr. 12 Výstavba zárubného múru SO 236 | Zdroj: PORR

SO 221 Most na preložke poľnej cesty SO 120 nad rýchlostnou cestou R3 v km 1,54

Premostenie je riešené trojpoľovou spojitou predpätou konštrukciou s dĺžkami polí 15,2 + 30,5 + 13,7 m. Priečny rez je tvorený dvojtrámom s osovou vzdialenosťou trámov 3,0 m. Zakladanie je plošné.

Obr. 13 Realizácia oporného múru SO 236
Obr. 13 Realizácia oporného múru SO 236 | Zdroj: PORR

Nosná konštrukcia je spojitý predpätý nosník budovaný na pevnej skruži. Predpätie je súdržné, injektované. Predpínanie sa realizuje v jednej etape. Pohľadové plochy sú hladké, hrany sú skosené vložením trojhrannej laty do debnenia.

Výstavba 4 zárubných múrov

Práce na zárubných múroch (obr. 11 až 14), ktoré tvoria podstatnú súčasť stavby, plynulo pokračujú. Na jednotlivých múroch v rôznych stupňoch realizácie sa aktuálne pripravuje podklad pre sekundárne ostenie, realizuje sa gabionový obklad alebo sa ukladá rovnanina z lomového kameňa.

Obr. 14 Realizácia gabionového múru SO 102
Obr. 14 Realizácia gabionového múru SO 102 | Zdroj: PORR

Záver

Zrealizovaním tohto úseku sa tranzitná doprava presmeruje mimo intravilánu mesta Tvrdošín, čo výrazne zvýši bezpečnosť na existujúcej ceste I/59 a zlepší aj ekologické podmienky v meste. Tento úsek rýchlostnej cesty sa napojí na existujúcu cestnú sieť privádzačom, ktorý sa v križovatke Nižná – sever napojí na cestu I/59. Pokračovaním nasledujúceho úseku rýchlostnej cesty R3 Nižná – Dlhá nad Oravou sa obíde aj intravilán obce Nižná.

Obr. 14 Realizácia gabionového múru SO 102
13
12
Obr. 11 SO 201, SO 213 a gabionový múr SO 102
Obr. 10 Výstavba SO 212
09
Obr. 8 Výstavba SO 210
Obr. 7 Výstavba SO 206

TEXT A FOTO: PORR