Realizácia asfaltových a cementobetónových vozoviek spoločnosťou PORR

PORR, s. r. o., je na slovenskom trhu dlhodobo etablovaná spoločnosť. V tomto období sa podieľa na realizácii strategických infraštruktúrnych projektov, ako je diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, ako aj rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná.

Štandardy kvality na veľkých projektoch uplatňuje spoločnosť PORR aj pri príprave a realizácii menších projektov a činností zameraných okrem iného na revitalizáciu vozoviek, opravy mostov, rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy, budovanie a obnovu cyklotrás.

Významnou časťou portfólia divízie Malých projektov PORR je aj:
• výroba asfaltových zmesí a výstavba asfaltových vozoviek,
• realizácia cementobetónových vozoviek.

Zdroj: PORR

Výroba asfaltových zmesí a výstavba asfaltových vozoviek

PORR, s. r. o., vlastní 50-percentný podiel v spoločnosti Slovenské asfalty, s. r. o., ktorá má výrobňu asfaltových zmesí ASKOM VS 3TV s kapacitou 240 t/h v Senci. Táto výrobňa bola nedávno modernizovaná, čím sa  významne eliminovali negatívne vplyvy na životné prostredie.

V dlhodobom horizonte sa pripravuje rozšírenie portfólia o nové výrobne asfaltových zmesí na strednom a východnom Slovensku. Spoločnosť sleduje nové trendy vo výrobe v oblasti asfaltových zmesí aj vďaka informáciám poskytnutým materskou firmou z európskej organizácie pre asfaltové vozovky EAPA (European Asphalt Pavement Association). Zároveň je riadnym členom Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky.

Zdroj: PORR

Popri klasických hutnených asfaltových zmesiach typu asfaltového betónu je schopná vyrábať aj nízkotepelné asfaltové zmesi, zmesi s vysokým modulom tuhosti a polymérom modifikované asfaltové zmesi. V spolupráci s akreditovaným laboratóriom začleňuje do ponuky aj receptúry asfaltových zmesí s vyšším podielom recyklovaného R-materiálu.

Spoločnosť má rozsiahle moderné technické vybavenie, preto je v segmente asfaltových vozoviek schopná pokryť požiadavky zákazníkov v širokej škále, od diaľnic až po malé dopravné plochy. V poslednom období realizovala asfaltové povrchy na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7, na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a pokračuje v realizácii projektov revitalizácie vozoviek ciest ll. a lll. triedy v Bratislavskom, Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji a ďalších rekonštrukcií miestnych obecných komunikácií a parkovísk pri obchodných a obytných centrách.

Zdroj: PORR

Realizácia cementobetónových vozoviek

Spoločnosť PORR má k dispozícii finišery Wirtgen SP 500, ktoré sú vhodné na realizáciu cementobetónových vozoviek s max. šírkou 3,5 m. Tieto stroje sú vhodné na budovanie cementobetónových vozoviek I. aj II. triedy, ako aj na infraštruktúrne projekty. Ide najmä o parkoviská obchodných centier, komunikácie vo výrobných spoločnostiach, logistických parkoch a odstavné parkoviská, kde sa v súčasnosti tieto plochy realizujú technológiou liatych betónov, ktorá je vhodnejšia na zhotovovanie priemyselných podláh.

Napriek súčasnému zastúpeniu cementobetónových vozoviek na Slovensku považujeme túto technológiu výstavby vozoviek za dôležitú a perspektívnu. Preto spoločnosť PORR nadviazala spoluprácu so Slovenským zväzom výrobcov cementu a v novembri tohto roku bude partnerom druhého ročníka diskusného fóra s názvom Dajú sa cesty stavať udržateľne? Fórum je určené najmä zástupcom samospráv a budú sa na ňom prezentovať úspešné projekty ciest, kruhových objazdov a cyklotrás zrealizovaných z cementobetónu, ich prednosti z hľadiska trvalej udržateľnosti a kvalitné a dlhotrvajúce riešenia s nízkymi nákladmi na údržbu.

Zdroj: PORR

Pre spoločnosť PORR je kvalitne zrealizované dielo samozrejmosťou. Vieme však, že to nie je všetko a dôležitá je aj zodpovednosť voči spoločnosti. Vďaka integrácii sociálnych a ekologických hľadísk získala firma PORR v roku 2022 striebornú medailu v hodnotení spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) od agentúry EcoVadis a nedávno aj hodnotenie B v medzinárodne uznávanom ekologickom hodnotení Carbon Disclosure Project (CDP) a ďalšie významné ohodnotenia od agentúr ISS ESG a MSCI.

Zdroj: PORR

Od roku 2019 je PORR zároveň členom Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorej zásady sú plne v súlade s politikou spoločnosti.

www.porr.sk

https://www.instagram.com/porr_cz_sk/

https://sk.linkedin.com/company/porr-cesko-a-slovensko?trk=public_profile_experience-group-header&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.sk%2F

TEXT A FOTO: PORR s. r. o.