Aktuálne projekty spoločnosti PORR na úseku špeciálneho zakladania

Spoločnosť PORR s. r. o. rozširuje svoje pôsobenie o divíziu špeciálneho zakladania. Zámerom je ponúknuť partnerom dlhodobé skúsenosti a znalosti rakúskej spoločnosti pôsobiacej na trhu viac ako 150 rokov.

Oporné múry na D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové

V súčasnosti spoločnosť realizuje trvalé zemné kotvy na oporných múroch diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové (obr. 1).

Zárubný múr zaisťuje pravý jazdný pás diaľnice D1, ktorý vedie na dotknutom úseku v záreze nad niveletou komunikácie. S ohľadom na túto výšku zárezu a priestorové požiadavky bude zárez stabilizovaný zvislou kotvenou pažiacou konštrukciou. Zárubný múr plní funkciu paženia zárezu.

Súčasťou konštrukcie sú aj odvodňovacie subhorizontálne vrty, monitorovací systém vo forme pozorovacích bodov a magnetoelastických snímačov a povrchový pohľadový obklad. Realizované zemné kotvy s dĺžkou 12 až 18 m sú konštruované s ochranou proti korózii. Vystrojenie kotiev pozostáva zo štyroch a šiestich lán Ls15,7 mm (Y 1770) s návrhovou silou Pd = 430 kN, 650 kN, s koreňovou časťou 8,0; 9,0 a 11,0 m.

Kotvy sú rozmiestnené pravidelne vo vzdialenostiach 2,6 m. Sklon kotiev od horizontály je 28° v hornom venci a 32° v dolnom venci tak, aby sa korene kotiev čo najmenej ovplyvňovali. Kotvy sa navŕtavajú cez kotevné vence a vrstvu striekaného betónu. Prechod cez tieto prvky zabezpečujú oceľové prechodky zabudované do kotevných vencov.

Súčasťou armatúry kotevného venca sú prestupy pre kotvy s ø 194/5,6 mm a dĺžkou 0,65 m z ocele S 235. Armatúra venca je usporiadaná tak, aby cez tieto prestupy neprechádzala. Ukončenie hlavy kotvy bude v antikoróznej úprave.

Lanové kotvy sú navrhnuté ako trvalé, s antikoróznou ochranou. Konštrukcia kotvy, ako aj uvedená ochrana sú dané výrobcom. Hlavy lanových kotiev sú chránené oceľovými krytmi s antikoróznou ochranou s cementovou výplňou s pevným uchytením na kotevné dosky.

Predpínanie kotiev sa realizuje v zmysle STN EN 1537 Vykonávanie špeciálnych geo­technických prác – injektované horninové kotvy, a to v dvoch etapách. V prvej etape, po vybudovaní horného kotevného venca, sa kotvy horného radu predopnú podľa vystrojenia na kotevnú silu P0 = 350 kN a 600 kN, skúšobná sila je Pp = 538 kN a 813 kN. V druhej etape, po vybudovaní dolného kotevného venca, sa kotvy dolného radu predopnú podľa vystrojenia na kotevnú silu P0 = 350 kN a 600 kN, skúšobná sila je Pp = 538 kN a 813 kN.

Projekt Adamov – Blansko, BC, Česká republika

Spoločnosť PORR realizuje pre Železničnú správu Českej republiky zakladanie na veľkopriemerových pilótach v projekte Adamov – Blansko, BC (obr. 2). Pri tomto projekte bolo z dôvodu malej únosnosti podkladu navrhnuté založenie nosnej konštrukcie (ŽB polrám aj rovnobežné krídla) mosta na pilótach s ø 900 mm a dĺžkou 6,00 m, zapustených do železobetónových základových pätiek.

Obr. 2 Adamov – Blansko, BC – príprava na vŕtanie veľkopriemerových pilót
Obr. 2 Adamov – Blansko, BC – príprava na vŕtanie veľkopriemerových pilót | Zdroj: PORR

Po vytvorení pracovnej plošiny sa vykonáva hlbinné zakladanie (v zmysle ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, TKP staveb státních drah kapitola 24) rotačnými vŕtanými pilótami DN 900 mm s konštantnou dĺžkou 6,0 m. Pilóty sú po celej dĺžke pažené oceľovými pažnicami. Pažnice majú tuhú stenu, aby sa zabránilo ich deformácii.

Po osadení výstuže (armokoša) do zapaženého vrtu oceľovými pažnicami sa vrt postupne zapĺňa odspodu betónovou zmesou pomocou násypnej rúry. Po ukončení realizácie pilót sa pracovná plošina zruší, zrealizujú sa výkopové práce na úroveň základovej špáry podkladového betónu budúceho základu a okamžite sa uloží podkladový betón.

Obr. 3 Adamov – Blansko, BC – vŕtanie veľkopriemerových pilót
Obr. 3 Adamov – Blansko, BC – vŕtanie veľkopriemerových pilót | Zdroj: PORR
Obr. 4 Adamov – Blansko, BC – vŕtanie veľkopriemerových pilót
Obr. 4 Adamov – Blansko, BC – vŕtanie veľkopriemerových pilót |
Obr. 5 Adamov – Blansko, BC – osádzanie armokoša do pilóty
Obr. 5 Adamov – Blansko, BC – osádzanie armokoša do pilóty | Zdroj: PORR

Polyfunkčný súbor Tesla Hloubětín, Česká republika

Pri tomto projekte zrealizovala spoločnosť PORR okrem zakladania na vŕtaných pilótach s priemerom 620, 750, 900 a 1 200 mm aj paženie stavebnej jamy.

Zaistenie stavebnej jamy bolo zhotovené technológiou nekotveného aj kotveného záporového paženia. Stavebná jama bola okrem najhlbšieho suterénu objektov B a D navrhnutá ako netesná. Pažiaca konštrukcia bola v najhlbšom suteréne objektov B a D doplnená o tesniacu clonu z tryskovej injektáže.

Severná stena objektu Blok I sa zaistila kotveným záporovým pažením. Ako zápory sa použili dvojice oceľových profilov 2xIPE400 s dĺžkou 9 až 10 m, osadzovaných do vrtov s priemerom 900 mm. Zápory boli kotvené dočasnými zemnými oceľovými lanovými kotvami Lp15,3 (St1570/1770).

Kotevná sila sa do zápor prenášala pomocou skrytých kotevných hláv privarených medzi dvojice profilu IPE400. Zostávajúce časti stien výkopu objektov A a C boli čiastočne zosvahované s tým, že v päte výkopu boli zapažené nekotveným záporovým pažením z profilov IPE 400 a IPE 300.

Obr. 6 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie záporového paženia
Obr. 6 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie záporového paženia | Zdroj: PORR

Najnižšie suterény objektov B a D stavby Blok I boli po celom obvode kotvené záporovým pažením, doplneným o tesniacu clonu z tryskovej injektáže (usmernené piliere TI s priemerom 1 000 mm). Ako zápory sa použili profily IPE 400 s dĺžkou 7 m osadzované do vrtu s priemerom 600 mm.

Kotevná sila sa do zápor prenášala pomocou oceľového previazania z profilu 2xIPE 330, ktoré bolo privarené medzi príruby zápor tak, aby nezasahovalo pred líce pažiacej konštrukcie.

Výškový rozdiel 1,6 m na prechode medzi objektmi A a B a výškový rozdiel 3,0 m na prechode medzi objektmi C a D bol zapažený nekotveným záporovým pažením z profilu IPE 400 a IPE 300, ktoré bolo takisto doplnené o tesniacu clonu z tryskovej injektáže.

Tesniaca clona okolo celého obvodu zníženej časti suterénu objektov B a D bola zhotovená minimálne do úrovne 202 m n. m. (s výnimkou prechodu medzi objektmi A a B) tak, aby bolo možné zrealizovať pod ich ochranou výkop na úroveň dna stavebnej jamy.

Obr. 7 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie záporového paženia a veľkopriemerových pilót
Obr. 7 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie záporového paženia a veľkopriemerových pilót | Zdroj: PORR

Vrty pre zápory sa realizovali z upraveného terénu, zodpovedajúceho približne úrovni záhlavia zápor. Po osadení zápory bol vrt v pätke až do úrovne budúceho dna stavebnej jamy zabetónovaný suchým betónom C8/10. Po zrealizovaní zápor bol výkop odťažený na úroveň pracovnej plošiny pre realizáciu kotiev.

Pri odťažovaní výkopu na kotevnú úroveň sa do prírub zápor osadzovali drevené pažiny s hrúbkou 100 až 120 mm. Tie boli z rubu zasypané zeminou, ktorá sa zhutnila, alebo sa pažiny aktivovali klinmi proti prírubám zápor. Výška ťažených (a pažených) záberov sa pohybovala od 0,5 do 1,5 m v ­závislosti od stability zeminy. Následne boli kotvy zrealizované a vo svojej koreňovej časti zainjektované.

Do každého dokončeného, vyčisteného a cementovou zálievkou vyplneného vrtu sa osadil zväzok kotevných lán s injektážnou rúrkou omanžetovanou v koreňovej časti. Injektáž koreňa sa realizovala vzostupne pri najpomalšom chode injektážneho čerpadla najskôr 12 hodín po osadení kotvy. Ďalšie injektáže sa vykonávali po 12 hodinách. Napnutie kotiev sa vykonalo po 15 dňoch od ukončenia injektáží a kotvy sa odskúšali na 1,5-násobok predpísanej kotevnej sily.

Obr. 8 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie záporového paženia
Obr. 8 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie záporového paženia | Zdroj: PORR

Kotevná sila sa do zápor prenášala cez oceľové previazania. Po napnutí kotiev bolo možné doťažiť postupne stavebnú jamu v ďalších záberoch až na úroveň jej dna rovnakým postupom. Na záver prišla na rad 0,3 až 0,5 m hrubá krycia vrstva, ktorá bola doťažená tesne pred realizáciou podkladových betónov.

Súhrn ponuky na úseku špeciálneho zakladania

Obr. 9 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie záporového paženia
Obr. 9 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie záporového paženia | Zdroj: PORR

V článku sú predstavené iba aktuálne projekty, realizácií je omnoho viac. Spoločnosť PORR, divízia špeciálne zakladanie, má znalosti a schopnosti vykonávať úkony, ako sú:
• kotevné práce,
• pilóty,
• trysková injektáž,
• paženie stavebných jám,
• mikropilóty,
• baranené pilóty,
• podzemné steny,
• tenké steny,
• klincovanie/striekané betóny,
• statické zaisťovanie budov,
• zaistenie stability svahov,
• návrhy technických riešení,
• špeciálne práce.

V rámci špeciálneho zakladania vykonáva spoločnosť aj uvedené kotevné práce. Vďaka technologickým možnostiam používaných vrtných súprav možno tieto prvky zabudovať prakticky v akýchkoľvek geologických podmienkach. V závislosti od účelu sa kotvy realizujú ako trvalé alebo dočasné, lanové, tyčové alebo vŕtané.

Najrozšírenejší spôsob zakladania predstavujú v súčasnosti pilóty.Spoločnosť PORR ponúka zakladanie na pažených vŕtaných pilótach, nepažených vŕtaných pilótach, vŕtaných pilótach CFA a na drapákom hĺbených pilótach za súčasného dopažovania hydraulickým stolom.

Často využívanou metódou najmä na zabezpečenie susedných objektov pri budovaní stavebných jám v hustej mestskej zástavbe je trysková injektáž. Táto metóda je šetrná k existujúcim budovám a minimalizuje riziko ich poškodenia. Vďaka ponuke vŕtacích súprav, od miniatúrnych až po najväčšie, možno práce vykonávať v suterénoch existujúcich domov, ako aj pomocou veľkých súprav a dosiahnuť hĺbku vŕtania až 30 m.

Obr. 10 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie veľkopriemerových pilót
Obr. 10 Praha – Tesla Hloubětín 1 – vŕtanie veľkopriemerových pilót | Zdroj: PORR

Stavebné jamy sú v súčasnosti rozšírenou témou pri výstavbe moderných centier. Na výstavbu zvislých podperných konštrukcií spoločnosť využíva a ponúka technológie, ako sú podzemné železobetónové steny, záporové paženie, pilótové steny, prevŕtavané pilótové steny, steny zhotovené zo stĺpov z tryskovej injektáže a mikropilótové steny. Na zachytenie vodorovných síl sú tieto konštrukcie doplnené kotvením na jednej alebo na viacerých úrovniach podľa požiadaviek statického návrhu.

V ťažko dostupných terénoch a stiesnených priestoroch v mestskej zástavbe alebo v suterénoch existujúcich budov sa mikropilóty používajú najčastejšie vzhľadom na nízke náklady na priestor a vybavenie staveniska. Zvyčajne sa používajú pri zakladaní nových budov, výstavbe mikropilótových stien, sanácii zosuvov, sanácii a spevňovaní mostných konštrukcií, spevňovaní základov pri rekonštrukcii budov a výstavbe ochranných dáždnikov pri razení tunelov.

Obr. 11 Hala DT Výhybkáreň a strojáreň, a. s., prevŕtavaná stena vŕtaná pomocou vodiacich stien
Obr. 11 Hala DT Výhybkáreň a strojáreň, a. s., prevŕtavaná stena vŕtaná pomocou vodiacich stien | Zdroj: PORR

Ako náhrada pilótových alebo mikropilótových základov sa môžu použiť pilóty HLV. Pri budovaní hĺbkových stavebných jám v špecifických podmienkach a ako základové konštrukcie nachádzajú bohaté uplatnenie železobetónové podzemné steny.

Tesniace steny sa úspešne používajú pri stavbách na ochranu životného prostredia, ochranu existujúcich skládok, na úpravu toku podzemnej vody atď. Tenké tesniace steny sú účinnou technológiou na utesnenie skládok, šikmých stavebných jám alebo, čo sa v poslednom čase hojne využíva, na utesnenie hrádzí riek.

Klincovanie zemín je metóda vystuženia prírodného terénu zavŕtavanými alebo do cementovou zmesou vyplnených vrtov vloženými klincami. V kombinácii s vystuženou vrstvou striekaného betónu sa používa na zostupné budovanie zárezov, odkopov a stavebných jám.

Injekčné práce slúžia na spevňovanie alebo utesňovaniu zemín, hornín a stavebných konštrukcií a sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie kotiev, mikropilót, klincov a ďalších stavebných prác (napr. tesnenie vrtov). Na injektáž sa používa prevažne stabilná cementová zmes.

Pri statickom zabezpečení poškodených budov alebo v rámci rekonštrukčných prác sa kombinujú rôzne technológie špeciálneho zakladania. Spoločnosť PORR ponúka aj zaisťovanie stability svahov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti zakladania stavieb a širokej škále ponúkaných technológií ponúka partnerom poradenstvo, návrhy technických riešení, optimalizáciu existujúcich projektov, ako aj prípravu variantných návrhov vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie vrátane realizácie.

V snahe uspokojiť špeciálne požiadavky zákazníkov je pripravená navrhovať a realizovať aj neštandardné riešenia založené na mnohoročných skúsenostiach jej projektantov a technikov zo strojného oddelenia, a to tiež vďaka špičkovému a rozsiahlemu strojnému a technologickému zázemiu koncernu.

Zároveň spoločnosť využíva znalosti, skúsenosti a technické vybavenie rešpektovaných značiek v odbore zakladania stavieb.

TEXT A FOTO: PORR s. r. o.