Apartmánový komplex Na Lodenici – Piešťany

Vyše sto apartmánov na vysokej úrovni. V Piešťanoch pribudne nový rekreačný komplex

V ochrannom pásme 2. stupňa liečivých zdrojov v kúpeľnom meste na Považí je v pláne výstavba štyroch budov so 4 nadzemnými podlažiami s nebytovými priestormi – apartmánmi, jedným podzemným podlažím s bazénom s orientáciou k vodnej nádrži Sĺňava pre obyvateľov komplexu.

Piešťany sú nielen tradičným cieľom pacientov, ale aj populárnym miestom oddychu a výstavby rekreačných nehnuteľností vďaka Sĺňave a kultúrnemu vyžitiu. Tento priestor na trhu chce využiť aj investor ErgoRent so sídlom v Ružindole. Budúci areál na Rekreačnej ulici ťaží aj z blízkosti k Nábrežiu Ivana Krasku, po ktorom sa peší a cyklisti dopravia do centra okresného mesta.

Zámer Na Lodenici – Piešťany bol zverejnený v decembri 2022 v nultom a dvoch alternatívnych variantoch. Okresný úrad v Piešťanoch vydal koncom marca tohto roka rozhodnutie , že sa zámer nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré Enviroportál zverejnil začiatkom mája tohto roka. Okresný úrad odporúča variant 1, ktorý uvažuje o využití solárnych panelov na ohrev teplej vody na strechách budov. Projekt je aj príkladom toho, čo všetko musí vziať do úvahy investor v kúpeľnom meste.

Usporiadanie objektov so zelenými strešnými terasami v apartmánovom komplexe vytvorí chránený priestor, ktorý je určený pre šport, relax a detské ihriská. Na základe požiadavky mesta Piešťany postaví investor maximálne 106 apartmánov namiesto navrhovaných 108. Je to súčasť záväzných podmienok a musí byť splnená.

Apartmánový komplex Na Lodenici – Piešťany
Apartmánový komplex Na Lodenici – Piešťany | Zdroj: EIA

Vzhľadom na to, že sa má stavať v území, kde je ochranné pásmo 2. stupňa liečivých zdrojov, štátne inštitúcie mali viacero požiadaviek, napríklad, aby bola počas výstavby zabezpečená ochrana podzemných vôd. Konkrétne na dažďovej kanalizácii bude osadený plnoprietokový odlučovač ropných látok a nemajú byť narušené odtokové pomery v území.

Rezort zdravotníctva v rozhodnutí pripomenul, že pre hluk v kúpeľných mestách sú stanovené limity vo vyhláške. Navrhovateľ výstavby sa vyjadril, že požiadavky akceptuje. V príprave projektovej dokumentácie budú navrhnuté také postupy, riešenia či materiály, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia s dôrazom na podzemné vody.

V domoch budú 2-, 3- a 4-izbové nebytové priestory – apartmány v území, ktoré je určené na rekreačné účely. Mesto Piešťany zdôraznilo v stanovisku, že iba takéto využitie je v súlade s územným plánom. Ide o poskytovanie ubytovacích služieb. Výška objektov je zosúladená s existujúcou zástavbou v lokalite.

Výstavbu ovplyvní aj susedstvo miestneho biokoridoru Dubová a nadregionálneho biocentra Sĺňava. Preto mesto žiada vypracovanie projektu sadových úprav a doplnenie vhodnej zelene v okolí apartmánových domov, parkovacích plôch a výsadbu líniovej zelene pozdĺž miestneho biokoridoru Dubová. Investor reagoval, že parkovanie je riešené podzemnými garážami, povrch územia ako parčík a výsadba je naplánovaná.

Apartmánový komplex Na Lodenici – Piešťany, Rekreačná ulica
Investor:
ErgoRent
Náklady: 31,3 mil. eur bez DPH
Počet apartmánov: 106
Počet parkovacích miest: 131
Realizácia: 3. štvrťrok 2023 – 3.štvrťrok 2024
Stav: v príprave