Výšková budova bývalej ubytovne Hviezda Ministerstva obrany SR

Vojenskú budovu Hviezda obnovia aj z financií plánu obnovy. Rekonštrukcia má cenovku takmer 60 miliónov eur

Na rokovaní v oravskej obci Zákamenné to v stredu odsúhlasila vláda SR. Budova (1978) na Kukučínovej ulici v Bratislave je zapísaná v Registri modernej architektúry. V minulosti bola internátom a spravuje ju Bytová agentúra rezortu obrany. Nová projektová dokumentácia má byť hotová do konca júla. Hviezda má byť novým sídlom rezortu obrany.

Ministerstvo sa bude uchádzať o peniaze na obnovu historických budov z plánu obnovy vo výške 24 mil. eur. Ostatné financie na rekonštrukciu zo štátneho rozpočtu  musí opäť schváliť vláda.

Cieľom je komplexná obnova pri zachovaní architektonickej a historickej hodnoty a vytvorenie moderného a funkčného komplexu pre potreby nového sídla Ministerstva obrany (MO SR).

Objekt poznajú Bratislavčania pod názvom „Kukurica“. Navrhli ho architekti Cyril Sirotný a Ján Strcul v roku 1970. Stavba má kruhový pôdorys, bola vyprojektovaná v roku 1972 a odovzdaná do užívania v roku 1978. Pôvodne slúžila ako internát pre 748 osôb vojenskej akadémie.

Z bývalej vojenskej ubytovne Hviezda v mestskej časti Nové Mesto bude polyfunkčný objekt.
Z bývalej vojenskej ubytovne Hviezda v mestskej časti Nové Mesto bude polyfunkčný objekt. | Zdroj: Alexy

Objekt je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Najvážnejším problémom je zastaraný a skorodovaný obvodový plášť, potom nevyhovujúce rozvody inžinierskych sietí, zatekanie a degradácia nosných konštrukcií na najvyšších podlažiach.

Obstaranie projektantskej spoločnosti a architektonického projektu sa uskutočnilo v roku 2021. Víťazom bola architektonická kancelária  Alexy & Alexy s ktorou bola podpísaná zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia a dokumentácia pre realizáciu stavby.

Dokumentácia sa však v súčasnosti prepracováva podľa aktuálnych potrieb MO SR. Odhadovaná výška nákladov komplexnej a rozsiahlej obnovy je 1,85 mil. eur bez DPH a predpoklad dodania projektovej dokumentácie so zapracovanými zmenami je do 31. júla 2024.

Návrh rekonštrukcie plánuje rozšírenie areálu o priľahlé plochy a ich prepojenie do kontrolovanej zóny s vjazdom pre motorové vozidlá z areálu MO SR a samostatným vstupom pre peších z Kukučínovej ulice. Medzi vyčlenenou zónou a zvyškom areálu bude umožnený prechod a prejazd cez kontrolovanú bránu, pričom sa plánuje architektonická úprava vstupu a vjazdu.

 

Zhotoviteľ má byť známy v roku 2025

Obstaranie zhotoviteľa bude  verejným obstarávaním s predpokladanou dĺžkou 6 až 8 mesiacov, čo by znamenalo predpokladaný termín podpisu zmluvy o dielo s vysúťaženým zhotoviteľom v januári až februári 2025. Zmluva bude uzatvorená po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa diela a ukončená po realizácii diela odovzdaním a prevzatím bez vád a nedorobkov. Termín ukončenia prác financovaných z plánu obnovy je marec 2026. Zdroj: (Úrad vlády SR)

Základné administratívne priestory sú situované v 24 nadzemných podlažiach budovy s celkovou kapacitou do 750 pracovných miest. Táto kapacita pokrýva požiadavku zadávateľa na dostatočné množstvo priestorov pre administratívnych zamestnancov začlenených do viacerých samostatných organizačných zložiek.

Vedúci pracovníci majú samostatné kancelárie, stredný manažment pracuje v menších kancelárskych priestoroch a nižší manažment a radoví zamestnanci využívajú rôzne typy kancelárií. Na 24. NP sa nachádzajú reprezentačné a zasadacie priestory.

Návrh pracuje s diferencovanými administratívnymi priestormi od menších bunkových (pre 1-2 osoby) až po väčšie kancelárie (pre max. 6 osôb). V administratívnej časti sú navrhnuté priestory zasadacích miestností, serverovní, archívov a hygienického zázemia s kuchynkami a dennými miestnosťami.

V rámci návrhu sa pamätá aj na primeraný rozsah oddychových zón zohľadňujúcich kapacitu kancelárskych priestorov. Na 21. nadzemnom podlaží sú situované kancelárie štátnych tajomníkov a na 22. nadzemnom podlaží kancelária generálneho tajomníka služobného úradu. Ministerské podlažie sa nachádza na 23. nadzemnom podlaží.

Obnova budovy Hviezda, Bratislava-Nové Mesto

Investor: MO SR
Architekt: Alexy & Alexy architekti
Náklady: 58,1 mil. eur
Stav: projektová dokumentácie pre stavebné povolenia a dokumentácia pre realizáciu stavby