Parkovací dom page 0001
Galéria(8)

Potvrdené. Na Tomášikovej pribudne nový polyfunkčný komplex, začne sa parkovacím domom

Okolie Tomášikovej ulice sa posledné roky urbanizuje omnoho výraznejšie. Vznikajú tu nové developmenty a ďalšie sú na papiery. Kedysi tu mali byť postavené administratívne a polyfunkčné budovy, z tohto plánu ale vzišlo. Dnes sa situácia mení, nedávno prezentovaný projekt výstavby parkovacieho domu so sebou prinesie omnoho väčšiu transformáciu lokality.

Klientske centrum, Slovenská sporiteľna či pošta alebo tržnica Fresh Market a supermarket Yeme. To sú služby, ktoré aktuálne ponúka časť Tomášikovej ulice v Bratislave.

S nimi súvisia aj nové developmenty – dokončený polyfunkčný projekt N!do a výstavba prebieha na rezidenčnej veži Olivia Residence. Lokalita sa teda postupne rozvíja, pričom transformáciu tohto územia ohlásila pre pár mesiacmi aj spoločnosť Euro Invest II. spol. s.r.o., ktorá tu plánuje vybudovať parkovací dom. Tým sa to ale nekončí.

Najskôr tu mal stáť iný projekt

V minulosti bol na tamojších pozemkoch naplánovaný iný zámer. Účelom pôvodne navrhovanej činnosti bolo vybudovanie objektov občianskej vybavenosti a administratívy. Konkrétne išlo o bloky pod označením OV/3 a OV/4. 

Prvý menovaný polyfunkčný blok pozostával z 10-podlažnej podnože, na ktorej bola uhlopriečkovite v južnom rohu navrhovaná výšková obdĺžniková budova s 25 podlažiami. Pod celou zastavanou plochou tohto bloku boli naplánované aj štyri suterénne podlažia s kapacitou 898 garážových stojísk. 

Snímka obrazovky 2023 08 08 o 17.22.47
Pôvodný návrh zástavby v bloku OV/3 (vľavo) a OV/4 (vpravo) | Zdroj: EURO INVEST II. spol. s r.o. / EIA

Blok OV/4 zase predstavoval súbor polyfunkčných objektov, vytvárajúcich átriové bloky. Severný blok v pôdorysnom tvare „U“ a južný blok v pôdorysnom tvare „L“ boli riešené ako 11-podlažné objekty a posledné podlažia mali byť ustúpené. Východný blok, pôdorysne riešený ako obdĺžnik, pozostával z 23-26 nadzemných podlaží. Pod celou zastavanou plochou tohto celku boli naplánované 4 suterénne podlažia, v ktorých malo byť umiestnených 1 057 parkovacich miest. 

V roku 2010 bola ohlásená zmena navrhovanej činnosti bloku OV/3, ktorý mal po novom disponovať zníženou kapacitou statickej dopravy v garážach z 1 955 parkovacích miest na 1 420 stojísk. Zmena bola ohlásená o päť rokov neskôr aj pri bloku OV/4. Tá súvisela so zánikom pôvodne uvažovaných polyfunkčných objektov, namiesto nich vznikol Fresh Market s administratívnou budovou. 

Štrkové parkovisko nahradí vkusný parkovací dom

Pôvodná koncepcia polyfunkčného bloku OV/3 je už taktiež minulosťou a získa novú podobu. V marci tohto roku zverejnila spoločnosť Euro Invest II. spol. s r.o. zámer výstavby parkovacieho domu a projekt predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Umiestnenie parkovacieho domu je navrhnuté vo východnej časti pozemku, na ploche priľahlej k existujúcemu objektu Slovenskej sporiteľne. 

Parkovací dom page 0001
Parkovací dom | Zdroj: EURO INVEST II. spol. s r.o. / EIA

Na tejto ploche v súčasnosti parkuje priemerne 350 vozidiel zamestnancov banky, ide teda o nekoordinované parkovanie. Podľa developera je to ale jediné miesto v okolí, kde je možné riešiť koordináciu parkovania.

Nakoľko sa stavbou parkovacieho domu zrušia existujúce vjazdy na dočasné štrkové parkovisko, v predstihu sa vybuduje dočasný vjazd na štrkovú plochu z priľahlej okružnej križovatky. To teda znamená, že na jestvujúcej štrkovej ploche naďalej zostane počas celej doby výstavby navrhovaného parkovacieho domu 255 parkovacích miest.

Developer ale výstavbou zruší aj časť miest na pôvodnom parkovisku. Ďalšie stojiská tak vzniknú rozšírením existujúcej štrkovej plochy smerom ku ceste popri polyfunknčom objekte komplexu Koloseu. Na pozemku Slovenskej sporiteľne sa tým vytvorí ďalších 98 dočasných miest a počas celej doby výstavby parkovacieho domu bude k dispozícii 353 stojísk.

Existujúce štrkové parkovisko ale zanikne. Nahradí ho nový podzemný parkovací dom s parkovo upraveným povrchom a zelenými plochami. Disponovať bude jedným nadzemným a dvomi podzemnými podlažiami.

Navrhnutých je tu celkovo 400 parkovacích miest, z toho 260 stojísk bude umiestnených v dvoch podzemných podlažiach, 54 stojísk je navrhnutých na streche parkovacieho domu (na úrovni terénu) a 86 stojísk bude situovaných na rastlom teréne v areáli stavby. Pre zdravotne znevýhodnených bude určených 16 parkovacích miest.

Parkovací dom 2 page 0001 2
Parkovací dom | Zdroj: EURO INVEST II. spol. s r.o. / EIA

Projekt bude dopravne napojený vjazdom a výjazdom na severnom okraji pozemku z Tomášikovej ulice a tiež vjazdom a výjazdom na južnej hranici riešeného územia za supermarketom Fresh Market. Na oboch vjazdoch je navrhovaný závorový systém s kontrolovaným prejazdom na vjazde i výjazde.

Parkovací dom počíta aj s prípravou infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov a súčasťou exteriérových úprav je aj umiestnenie stojanov pre bicykle. Tie budú sústredené do zostáv, ktoré vytvárajú zastrešené parkovisko pre bicykle. Navrhnuté sú aj sadovnícke úpravy, ktoré plynule nadviažu na existujúcu vzrastlú zeleň v blízkosti koľajiska Železníc Slovenskej republiky. Súčasnú plochu zelene chce navrhovateľ revitalizovať, čím vznikne plocha poloprírodnej drevinovej vegetácie – lokálny parčík, ktorý bude plniť funkciu miestneho biocentra. 

Bývanie aj hotel – nové povolenie odhalilo väčší zámer

Výstavba nového parkovacieho domu sa nedávno posunula v povoľovacom procese, Magistrát hlavného mesta totiž vydal súhlasné záväzné stanovisko a vyjadril tak súlad s územným plánom. Mesto malo k projektu niekoľko pripomienok. Žiadalo napríklad doplniť infraštruktúru pre cyklistickú dopravu, parkovanie, opravu a úschovu bicyklov. V objekte požaduje vytvoriť bezpečné a dobre označené trasy vedúce k vchodom a východom z objektu. Developer má v území taktiež vysadiť stromy do uličných stromoradí a alejí. 

Snímka obrazovky 2023 08 08 o 16.01.45
Polyfunkčný komplex Tomášikova | Zdroj: EURO INVEST II. spol. s r.o. / EIA

V dokumentácii je ale uvedená jedna podstatná veta, ktorá výhľadovo potvrdzuje vznik úplne nového developmentu: „Parkovací dom predstavuje I. etapu výstavby Polyfunkčného komplexu Tomášikova.” Výstavba parkovacieho domu je tak počiatočným znamením oveľa väčšieho zámeru. Podľa dostupných informácií bude nový projekt pozostávať z troch stavieb – navrhovaného parkovacieho domu, budovy určenej na bývanie a postaví sa aj objekt hotelového ubytovania. 

Z dopravného hľadiska by mal bytový dom obsahovať 97 parkovacích miest. Pre zamestnancov hotela bude určených 17 stojísk a návštevníci ubytovacieho zariadenia budú mať k dispozícii 262 parkovacích miest. Polyfunkčný komplex Tomášikova bude celkovo tvorený 776 stojiskami pre automobily. Detailnejšie informácie nateraz nie sú známe. Predpokladaný začiatok rutinnej prevádzky celého zámeru je rok 2027. 

Ide o úplne novú informáciu, ktorá dosiaľ nebola známa. Náznaky ďalšieho rozvoja tohto územia bolo možné predpokladať už v marci tohto roku, keď investor publikoval zámer výstavby parkovacieho domu. Tento raz ale developer definitívne potvrdil ideu vybudovať úplne nový projekt – Polyfunkčný komplex Tomášikova.  

Snímka obrazovky 2023 08 08 o 16.39.07
Parkovací dom – situácia | Zdroj: EURO INVEST II. spol. s r.o. / EIA

Development vznikol z pera architektonickej kancelárie AK Jančina, konkrétne architekta Juraja Jančinu. V prípade parkovacieho domu je známy jednoduchý koncept, ktorý zanedbanú oblasť môže pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Vizualizácie ukazujú zelené strechy parkovacieho domu spoločne s výraznou parkovou úpravou v okolí. 

Polyfunkčný komplex Tomášikova zatiaľ disponuje len jednou vizualizáciu, kde je možné vidieť mohutnejšiu vežu obdĺžnikového pôdorysu s vysunutými balkónmi. Z fotografie možno vyrozumieť, že časť balkónov bude zakrytá paravánmi alebo istými tieniacimi mechanizmami, ktoré budú súčasťou konštrukcie. Nachádza sa tu aj námestie so stromomami či rôzne vyvýšené plochy. Nateraz ale treba danú vizualizáciu brať s odstupom, nakoľko projekt nebol oficiálne predstavený. Finálna podoba sa tak môže zmeniť. 

Isté ale je, že lokalita Tomášikovej sa v blízkej budúcnosti dočká nového parkovacieho domu. S odstupom času je vysoko pravdepodobná aj výstavba nových objektov Polyfunkčného komplexu Tomášikova. Územie, kde bol nedávno dokončený projekt N!do a kde rezidenčná Olivia Residence naďalej rastie, tak môže prilákať do oblasti nových rezidentov. Miesto sa stane atraktívnejšie aj pre ľudí, ktorí vyhľadávajú prechodné ubytovanie, nakoľko tu vyrastie hotel. V neposlednom rade, developer konečne sfinalizuje vyše desaťročie trvajúcu premenu bloku OV/3. 

Polyfunkčný komplex Tomášikova sa môže stať zaujímavým projektom. Developer ale musí vytiahnuť všetky karty na stôl a predstaviť víziu, ktorá do lokality zapadne. Prvá etapa – parkovací dom – nie je zlým zámerom, je však primalým na celkové hodnotie polyfunkčnéhé komplexu. Aktuálne tak ostáva čakať na detailnejšie informácie.

Snímka obrazovky 2023 08 08 o 12.11.11
Snímka obrazovky 2023 08 08 o 16.01.45
Parkovací dom 2 page 0001 2
Parkovací dom 3 page 0001 2
Parkovací dom page 0001
Snímka obrazovky 2023 08 08 o 16.36.29
Snímka obrazovky 2023 08 08 o 16.39.07
Snímka obrazovky 2023 08 08 o 17.22.47

Polyfunkčný komplex Tomášikova / Parkovací dom (I. etapa)

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Developer: Euro Invest II. spol. s.r.o.
Architekt: AK Jančina s.r.o.
Stav: V príprave