Pohľad na úsek trate medzi BKV panelmi a otvoreným koľajovým zvrškom v pozadí
Galéria(4)

Ďalší nekonečný príbeh: Rekonštrukcia Vajnorskej radiály sa posúva pre dodanie nekvalitnej dokumentácie

Partneri sekcie:

Predĺženia, meškania, komplikácie. Nie, to nie je pokračovanie petržalskej električky, aj keď by mohlo. Tentokrát ide o Vajnorskú radiálu, ktorá je na niektorých miestach stará až 50 rokov. Jej rekonštrukcia je teda nanajvýš nutná, predsa len, ide o nosný dopravný systém Bratislavy a mesto sa naň výrazne spolieha. Obnova radiály v Novom Meste sa však stále vzďaľuje a inak tomu nie je ani teraz.

Hlavné mesto už dlhodobo komunikuje, že modernizácia a rovzoj električkových tratí v Bratislave je jednou z hlavných priorít nového vedenia Magistrátu. Ten má za sebou rekonštrukciu Dúbravsko-Karloveskej radiály a aktuálne prebieha predĺženie trate aj v najväčšej mestskej časti na Slovensku.

Petržalská radiála si prešla početnými peripetiami a stal sa z nej nekončený príbeh. Obnova v súčasnosti pokračuje s aktualizovaným harmonogramom a mesto v minulosti vyvrátilo aj hrozbu prepadnutia eurofonodov. 

Peniaze, vyčlenené na druhú etapu Petržalskej radiály, tak neprepadnú a využité budú na iné projekty – napríklad na obnovu zastaranej Vajnorskej električkovej trate. Hlavné mesto túto radiálu chcelo zrekonštruovať už v minulosti, projekt sa však dlho vliekol bez výsledku. 

Ako informoval portál imhd.sk, sklz nastal už v roku 2015, keď zhotoviteľ projektovej dokumentácie nestihol termín tak, aby mohla byť preplatená z Operačného programu Doprava. Následne mesto v roku 2018 obstarávalo projektanta na dopracovanie projektovej dokumentácie, súťaž trvala do roku 2020 a víťazom sa stala spoločnosť  Dopravaprojekt, a.s. Ďalšie oneskorenie pri príprave projektu spôsobili dodatočné požiadavky mesta. 

7406 linka 4 Vajnorská ul
Vajnorská radiála | Zdroj: imhd.sk

Modernizácia Vajnorskej radiály mala byť hotová už v roku 2020, donedávna ale nebola dokončená ani projektová dokumentácia. To sa stalo až teraz. Spoločnosť Dopravaprojekt predložila Magistrátu projektovú dokumentáciu na posúdenie investičného zámeru s územným plánom. 

Ako sa zdá, ani po rokoch nebola schopná spoločnosť Dopravaprojekt pripraviť kvalitnú projektovú dokumentáciu. Magistrát hlavného mesta totiž vydal nesúhlasné záväzné stanovisko a ako tvrdí, investičný zámer nie je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.

Navrhovaná projektová dokumentácia nezohľadnila viaceré požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia, cyklodopravy a hromadnej dopravy. „Zámer nie je v území skoordinovaný s dopravnými stavbami, ktoré už majú vydané právoplatné stavebné povolenie, resp. územné rozhodnutie, a ani s plánovaným dopravným projektom hlavných mestských komunikácií Hlavného mesta SR Bratislavy,” informuje mesto v stanovisku. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť tak nie je možné súhlasiť s posudzovaným zámerom v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie.

Projektant neskoordinoval dokumentáciu s plánom predĺženia Tomášikovej ulice. Táto stavba pritom disponuje územným rozhodnutím z roku 2021. Nesúlad projektovej dokumentácie nastal aj v prípade komunikácií či cyklistickej trasy projektu Obchodného centra Matrix Mall, ktorá má právoplatné stavebné povolenie platné do 31.12.2024. Problémom bol aj fakt, že projektant nevzal do úvahy projekt LakeSide Park 03. 

00150209 2 2
Vajnorská radiála – plánovaná oprava jednotlivých úsekov |

Za oddelenie cyklodopravy bolo v nesúhlasnom stanovisku uvedené, že vybudovaním autobusovej niky pred obchodným centrom Vivo! sa vytvorí neprekonateľná stavebná prekážka, ktorá znemožní budovanie hlavných mestských komunikácií. „Je nutné vybudovať obojsmernú cyklistickú komunikáciu od Junáckej ulice pozdĺž predpolia OC Vivo! poza zastávku k zelenej ploche s plánovaným vedením obojsmernej cyklistickej komunikácie,” konkretizuje oddelenie. 

Hlavné mesto v stanovisku uviedlo niekoľko desiatok ďalších pripomienok, ktoré odporúča na zapracovanie do projektovej dokumentácie. Tie sa týkajú tvorby verejných priestorov a z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj riešenia dopravného vybavenia vrátane cyklodopravy či hromadnej dopravy alebo tvorby zelene a adaptácie na zmenu klímy. 

Ako na záver dodalo mesto, v prípade novej žiadosti o záväzné stanovisko v rámci územného konania, musí byť predložená projektová dokumentácia, v ktorej budú zohľadnené uvedené požiadavky a pripomienky týkajúce sa umiestnenia stavby.

Ide tak o smutnú realitu, kedy projekt, ktorý je dôležitý pre obyvateľov hlavného mesta a má zvýšiť úroveň cestovania mestskej hromadnej dopravy, sa stáva nekonečným príbehom. Dopracovanie dokumentácie bude opäť trvať určitý čas, čo len oddiali dlhoočakávanú a potrebnú rekonštrukciu. 

Obnova je rozdelená na 5 úsekov. Prvý úsek, medzi Trnavským mýtom a Za kasárňou, je dlhý 1 kilometer a 70 metrov a postavený bol v roku 1994. Starý je teda takmer 30 rokov. Druhý úsek medzi ulicami  Za kasárňou a Tomášikovou je po rekonštrukcii z roku 2002 a dlhý je približne 710 metrov – ide o najlepší stav zo zvyšných úsekov trate, aj keď nedostačujúci.

Tretí úsek má takmer tri desaťročia a zadefinovaný je od Tomášikovej po Jurajov dvor a dlhý je skoro dva kilometre. Štvrtý úsek stavby je najdlhší, meria 2 kilometre a 150 metrov, pričom výstavba je tu datovaná na rok 1989. Úsek od Zátišia po Železničnú stanicu Nové Mesto je starý presne 50 rokov a má 330 metrov.

Kristove roky trate na Zlaté piesky poznať na prvý pohľad
Vajnorská radiála – súčasný stav | Zdroj: imhd.sk

Je teda viac než zrejmé, že súčasný stav Vajnorskej radiály je desivý. Koľaje sú v katastrofálnom stave, opotrebované sú podvaly aj výhybky, trať je rozbitá a nástupištia nespĺňajú požadovaný štandard. 

Modernizácia by mala priniesť značné skvalitnenie trate. Mesto na webstránke uvádza, že cieľom je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií za nové a progresívne prvky, zabudované pritom budú aj antivibračné a protihlukové zariadenia. Súčasťou modernizácie je okrem iného aj realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií a čo je dôležité, zabezpečí sa aj preferencie električkovej dopravy. 

Hlavné mesto počíta aj so zvýšením priemernej traťovej rýchlosti na 65 kilometrov za hodinu. Zmodernizujú sa nástupištia – každé bude mať dostatočnú kapacitu pre daný uzol, vybavené budú osvetlenými prístreškami pre cestujúcich s dostatočnou ochranou pred dažďom a vetrom. Bočná stena nástupíšť k prichádzajúcim vozidlám bude priehľadná a súčasťou zastávok budú automaty na výdaj cestovných lístkov, ako aj elektronický informačný systém. 

Počas stavebných prác sa pôvodne požadovalo zachovanie jednokoľajnej premávky električiek na Vajnorskej ulici, aby počas prác neprišlo k úplnému odrezaniu najväčšej električkovej vozovne a dielní od zvyšku siete. Modernizácia tak mala prebiehať najskôr na jednej koľaji, následne na druhej. Zachovanie jednokoľajnej premávky sa však ukázalo ako nerealizovateľné. Po úvahách nad ďalšími možnosťami sa nakoniec mesto rozhodlo pre vybudovanie novej, avšak dočasnej jednokoľajnej trate, ktorá zabezpečí prevádzku električiek počas rekonštrukcie Vajnorskej radiály.

V minulosti neboli takéto preložky nezvyčajné, použili sa napríklad pri prestavbe Trnavského mýta či Hodžovho námestia. Naposledy bola preložka električkovej trate v Bratislave použitá začiatkom 90-tych rokov na Lanfranconi počas výstavby diaľničného mosta a následnej rekonštrukcie Karloveskej radiály.

Je sklamaním, že rekonštrukcia električkovej trate trvá aktuálne osem rokov, pritom sa ešte ani nezačalo s rekonštrukciou. Stále trvajú administratívne procesy a trvať ešte budú. Dátumy tu možno odhadovať tak ťažko, ako v minulosti pri projekte predĺženia petržalskej električky. Tá však už svojím harmonogramom disponuje, Vajnorská radiála si naň ešte bude musieť počkať. Čo je ale ešte dôležitejšie, dočkať sa musí predovšetkým kvalitnej projektovej dokumentácie.

7406 linka 4 Vajnorská ul
Pohľad na úsek trate medzi BKV panelmi a otvoreným koľajovým zvrškom v pozadí
Kristove roky trate na Zlaté piesky poznať na prvý pohľad
00150209 2 2