Vizualizácia polyfunkčného komplexu Majerhof v Bratislave-Vrakuni

Komplex Majerhof prinesie do Vrakune okrem bytov aj šport a kultúru

Na území Bratislavy je v príprave prerod ďalšieho brownfieldu na modernú štvrť. Na plochách bývalej prevádzky panelárne a existujúcej vrátnice pripravuje investor Malý Dunaj Development zámer Polyfunkčný komplex Majerhof na uliciach Amarelková a Ihličnatá. Vznikne štvrť s viacerými funkciami.

Enviroportál uverejnil koncom novembra tohto roka zámer pre územie, ktoré tvoria spevnené plochy bývalej panelárne s náletovou vegetáciou. V dokumente, ktorý investor predložil do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), využil aj Architektonickú a urbanistickú štúdiu NOVÝ MAJERHOF od ateliéru SIEBERT + TALAŠ z marca tohto roka.

Výsledkom urbanizmu a objemovo-dispozičného riešenia má byť obytné územie so zázemím, zeleňou a s oddychovými plochami s detskými ihriskami. Polyfunkčný komplex má pozostávať z objektov A1 až A7 a objektu B1. Občianska vybavenosť je naplánovaná na 1. nadzemnom podlaží, od 2. nadzemného podlažia sú riešené obytné plochy.

Výnimkou je však objekt B1 s 2 nadzemnými podlažiami, ktorý je určený len na občiansku vybavenosť – športový komplex. V bezprostrednom okolí zariadenia sa uvažuje so zriadením novej zastávky MHD.

Polyfunkčný komplex Majerhof v Bratislave-Vrakuni
Polyfunkčný komplex Majerhof v Bratislave-Vrakuni | Zdroj: EIA

Objekty v hlavnej časti polyfunkcie sú na úrovni 1. podzemného podlažia určené na parkovanie vozidiel. Súčasťou spodnej stavby budú aj prvky technologického zabezpečenia stavby.

V juhozápadnej časti územia bude polyfunkčný objekt A1, ktorý je navrhnutý so 4 nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím, z toho prvé nadzemné podlažie je riešené ako obchodný priestor.

Polyfunkčné objekty A3, A6 a A7 v južnej a juhovýchodnej časti sú navrhované s 5 nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Prvé nadzemné podlažie bude riešené ako občianska vybavenosť. Pôjde o nové priestory na kultúru – viacúčelová sála, kino, knižnica, zdravotníctvo (napr. lekáreň), dom s opatrovateľskou službou, materská škola s pridruženými vonkajšími zariadeniami telovýchovy a športu, obchodné priestory a služby, kaviarne, reštauračné zariadenia atď.

Polyfunkčné objekty v severnej časti riešeného územia budú pozostávať zo 6 nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Plánované využitie 1. nadzemného podlažia v týchto objektoch je navrhované ako kaviarne, reštaurácie a kultúra. Vyššie nadzemné podlažia sú určené na bývanie.

Pre navrhované objekty sa počíta s možnosťou nainštalovať fotovoltické panely na strechu stavieb, aby sa znížili nároky na elektrickú energiu. Fotovoltika bude využívaná na chod zariadení kotolní.

Polyfunkčný komplex Majerhof v Bratislave-Vrakuni
Polyfunkčný komplex Majerhof v Bratislave-Vrakuni | Zdroj: EIA

Súčasťou riešeného územia v centrálnej časti komplexu bude zeleň, mobiliár s prvkami malej architektúry a detskými ihriskami. V severnej časti je plánovaný parčík. Jeho súčasťou bude vodná plocha, rôzne druhy športových ihrísk a prvkov slúžiacich na šport a rekreáciu pre rezidentov komplexu a jeho návštevníkov.

Polyfunkčný komplex MAJERHOF, Bratislava-Vrakuňa

Investor: Malý Dunaj Development
Architekt: SIEBERT +TALAŠ
Podlahová plocha – nadzemná časť: 24 510,0 m2 (bývanie 18 251 m2, občianska vybavenosť 6 259 m2)
Celková podlahová plocha stavby: 34 160,0 m2
Plocha zelene: 12 900 m2
Parkovanie: 450 miest
Predpokladané náklady: cca 50 mil. €
Realizácia: 2025 – 2028