Po facelifte a s prístavbou bude z budovy v širšom centre moderná škola

Na Bárdošovej ulici na bratislavských Kramároch v plnom prúde prebieha výstavba novej budovy Deutsche Schule, ktorá je charakterizovaná ako rekonštrukcia a prístavba. Umiestnenie školy do pôvodnej budovy Ústavu vzdelávania a služieb zohľadňuje stavebno-technické parametre budovy a tomu bolo prispôsobené aj prevádzkovo-dispozičné rozdelenie.

„Hlavným dôvodom výstavby novej budovy Deutsche Schule sú kapacitné potreby, ako aj zmena a modernizácia vyučovacieho procesu,“ povedal pre ASB Peter Kršák, predseda predstavenstva občianskeho združenia Nemecké školské združenie. Deutsche Schule Bratislava bola založená v roku 2005, jej brány sú otvorené pre žiakov všetkých národností.

Počas štúdia dosiahnu žiaci úroveň nemeckého jazyka C2, čo zodpovedá úrovni materinského jazyka. Deutsche Schule Bratislava má certifikát Exzelente Deutsche Auslandsschule a je v sieti približne 140 nemeckých zahraničných škôl vo svete. Od svojho vzniku škola sídli v prenajatej historickej budove bývalej ŠUP-ky, kde je materská škola, základná škola a osemročné gymnázium.

Projekt Deutsche Schule Bratislava na Bárdošovej ulici – pohľad na nový hlavný vstup do objektu.
Súčasťou rekonštrukcie objektu je aj prístavba novej telocvične s ihriskom na streche.
Na parkovisko nadväzuje vedľajší vstup do školy, využívaný ako bezbariérový.
Táto terasa je prepojená v jednej úrovni s novostavbou multifunkčného ihriska.
Pôdorys 1. NP.
Pôdorys 2. NP.
Pôdorys 4. NP.

Tá už dávno nevyhovuje potrebám moderného vzdelávania. Podľa Petra Kršáka sa uvažovalo aj o stavbe objektu na zelenej lúke. To by však znamenalo, že sa škola príliš vzdiali od centra, čo by bolo proti základnému konceptu. Preto občianske združenie využilo revitalizáciu staršej budovy na Bárdošovej ulici, čo je vlastne širšie centrum mesta.

„Čo sa týka financovania projektu, to zabezpečuje občianske združenie úverom a s veľkou podporou Ministerstva zahraničných vecí SRN – Auswärtiges Amt,“ spresňuje Peter Kršák.

Dispozícia novej budovy

Architektonickú časť novej školy pripravila spoločnosť MS Arch – Ing. arch. Monika Šutá, pričom generálnym projektantom bol RAUM3 – Ing. arch. Marcel Dzurilla. Hlavný vstup do školy je orientovaný z ulice Na Revíne, kde je aj parkovisko školy. To je umiestnené na časti plochy pôvodného parkoviska, jeho druhá časť bude prekrytá dostavbou telocvične, na streche ktorej bude multifunkčné ihrisko.

Na parkovisko nadväzuje vedľajší vstup do školy, využívaný ako bezbariérový. Na 1. PP v bloku E sa nachádzajú priestory učebne pracovného vyučovania a družina. V bloku A je technické vybavenie budovy, ako kotolňa, dielňa, garáž pre vozidlo údržby školy, serverovňa a archív školy. Na blok A nadväzuje novostavba telocvične.

Pôvodný hlavný vstup z Bárdošovej ulice v bloku B v úrovni 1. NP bude využívaný ako vedľajší vstup, takisto bezbariérový. Na 1. NP sa nachádza vstupná hala, jedáleň, kmeňové triedy 1. stupňa základnej školy, vstup do materskej školy v bloku C a multifunkčná študovňa. Átrium medzi blokmi C, D, E a F bude využívané ako školský dvor, tak ako aj terasa pred blokom B do ulice Na Revíne.

Na ihrisko je možné vstúpiť aj z jedálne, čo umožňuje jeho využívanie počas školských slávností. Na 2. NP sa v blokoch A, B a C nachádzajú kmeňové triedy 1. a 2. stupňa základnej školy a gymnázia, ako aj priestory pre učiteľov.

V bloku C a D je škôlka, ktorá má priamy prístup dozáhrady. Na 3. NP sú v bloku A, B a C triedy odborného vyučovania so zázemím. V bloku D a v časti bloku C sú umiestnené triedy pre staršie deti materskej školy. Na 4. NP bloky C a D slúžia na účely administratívy školy a priestory pre učiteľov.

Súčasťou rekonštrukcie objektu je aj prístavba novej telocvične s ihriskom na streche.
Súčasťou rekonštrukcie objektu je aj prístavba novej telocvične s ihriskom na streche. | Zdroj: RAUM3

Výraz s horizontálnym členením

„Budova školy Deutsche Schule Bratislava zachováva pôvodný architektonický výraz budovy, charakteristický hlavne horizontálnym členením lodžií,“ približuje Ing. arch. Monika Šutá.

„Pri rekonštrukcii lodžie začleňujeme do interiéru vzhľadom na ich nevyužiteľnosť na účely školy, ale budú zachované pásové okná, ktoré horizontálne členenie fasády naďalej podporia. Zachovávame aj pôvodné betónové chrliče lodžií ako výrazový a rytmizačný prvok na horizontálnych líniách parapetov,“ vysvetľuje.

„Taktiež sme zachovali hmotovú skladbu jednotlivých blokov stupňovito osadených vo svahu a doplnili novostavbou telocvične a multifunkčného ihriska na jej prečnievajúcej streche. Tá bude mať, podobne ako ostatné hmoty, výrazný horizontálny pás atiky doplnený pavučinou pletivových stien. Architektonický výraz je doplnený akcentom prestrešenia hlavného vstupu,“ dodáva.

Priestory okolo budovy školy budú z väčšej časti využívané na pobyt žiakov mimo vyučovacích hodín a na poobedňajšie vyučovanie – družinu. Plochy budú doplnené detskými ihriskami, prvkami drobného športového a náučného vybavenia a prvkami drobnej architektúry, ako sú lavičky či odpočívadlá doplnené pergolami.

Objekt Deutsche Schule zohľadňuje aj nízkoenergetický aspekt budovy, keď bude využívať zadržiavanie dažďovej vody, ako aj fotovoltiku. K zaujímavostiam bude patriť aj malá hvezdáreň, o výstavbe ktorej sa uvažuje v blízkej budúcnosti.

DEUTSCHE SCHULE BRATISLAVA, REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA

Miesto: Bárdošova 33, Bratislava-Nové Mesto
Investor: Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave
Hlavný architekt: M S arch, s. r. o., Ing. arch. Monika Šutá
Generálny projektant: RAUM3, s. r. o., Ing. arch. Marcel Dzurilla
Realizácia: 08/2020 – 11/2021
Celková investícia: 12 miliónov €
Úžitková plocha: 208 m2

Ľudovít Petránsky