vitazny navrh, zvolen, obcianska stavba

Z bývalého gymnázia vo Zvolene bude spoločenské centrum. Vyhral návrh ateliéru N/A

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil v polovici apríla tohto roka verejnú urbanisticko- architektonickú súťaž na revitalizáciu budovy a areálu bývalého gymnázia Mateja Bela vo Zvolene. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie využitia objektu na účely jeho novej náplne – multifunkčného centra. Odbornú porotu z Česka a Slovenska najviac zaujal návrh bratislavského ateliéru N/A, ktorému prisúdila 1. miesto.

„Víťazný návrh naplnil najlepšie lokalitný program, rovnako najviac zaujal svojím jasným dispozičným riešením. Navrhuje jednopodlažnú dostavbu severovýchodného átria so zelenou strechou a dvojpodlažnú prístavbu nového krídla, čím vznikne zaujímavé a priestorovo optimálne riešenie pre všetky navrhované funkcie,“ hovorí Hana Kasová, vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu BBSK.

„Nosné komerčné priestory pre dve väčšie prevádzky – drogériu a potraviny – navrhnuté na prízemí dopĺňajú stredne veľké a malé komerčné prevádzky, denný stacionár pre 20 klientov či komunitné centrum s viacúčelovou sálou prepojenou s otvoreným juhozápadným átriom. Poschodie je navrhnuté pre pobytové zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov, na vzdelávacie služby a voľnočasové aktivity,“ dodáva.

Z hodnotenia poroty

Porota pracovala v zložení: doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., Ing. arch. Katarína Jägrová, Ing. arch. Danica Turčanová a Ing. arch. Peter Kašša.

Z jej hodnotenia víťazného návrhu vyberáme: „Návrh kompaktným spôsobom intenzifikuje a zahusťuje hmotu jestvujúceho objektu. Vytvára po celom obvode kompaktnej hmoty stavby zaujímavé viacfunkčné pavlačové rozhranie, slúžiace vstupom do jednotlivých prevádzok a obchodov. Umožňuje ich vzájomne nezávislú prevádzku, poskytuje fasádam nevyhnutné tienenie a slúži aj ako horizontálna komunikačná sieť riešeného objektu. Víťazný návrh posilňuje svojou koncepciou ťažiskovú funkciu priľahlého námestia a objekt bývalého gymnázia sa tak spolu s námestím stáva novým atraktívnym centrom sídliska Sekier-Lipovec.“

Celá revitalizácia budovy a areálu je odhadovaná na 4,2 milióna eur, v ideálnom prípade by mohla byť ukončená do konca roka 2022.

zvolen, vizualizacia, obcianska stavba
Víťazný návrh – komunitný dvor | Zdroj: Ateliér N/A

Namiesto písmena H číslica 8

Namiesto písmena H navrhujú víťazní autori v projekte organizačný diagram číslice 8. Tak by mala vyzerať premena niekdajšieho gymnázia a areálu na spoločenské centrum, kde by mali vzniknúť priestory na sociálne služby, vzdelávanie aj obchody. „Na severovýchode pristavujeme nové krídlo a okolo celého obvodu dopĺňame lodžiu,“ hovoria architekti z ateliéru N/A, ktorý tvoria Benjamín Bradňanský a Vít Halada.

„Z polovičných atrií vytvárame plnohodnotné átriá. Do jedného vkladáme zvyšený priestor obchodov a na streche otočenej do novovzniknutého dvora intímnu nu záhradu pre dôchodcov. V druhom, poloverejnom, sa stretávajú všetky komunitné programy. Namiesto centrálnej dispozície s jedným schodiskom, určenej na jednu funkciu, navrhujeme dom, ktorý obsahuje mnoho funkcií a typológií. Vstupy a vertikálne jadrá orientujeme na doplnenú a predĺženú fasádu.“

Transformácia námestia

Víťazný návrh tiež počíta s transformáciou „námestia“ pred budovou nového komunitného centra. Podobne ako pri budove otáčame logiku organizácie. Namiesto chodníkov prepájajúcich dva-tri vstupy na fasádach verejných budov, ktoré vymedzujú zostatkovo plochy zelene, navrhujeme široké zjednotené spevnené plochy po celej dĺžke fasád oboch budov, aby boli zabezpečené rovnocenné prístupy a predpolia pre všetky prevádzky,“ upozorňuje Benjamín Bradňanský.

„Medzi takto okružne definovanú plochu pre peších (zjazdný chodník aj na občasné zásobovanie malých obchodov a služieb) vkladáme plochu s rôznymi stupňami spevnených, ale zároveň pre vodu priepustných plôch. Bežecký ovál, mlatová plocha so stromami, lavičkami a preliezačkami, zatrávnené plochy, zastrešený pavilón, suchý polder s vysokými trávami a tŕstím. Ani námestie, ani park. Verejný priestor existujúci medzi týmito dvoma známymi typológiami,“ dodáva bratislavský architekt.

vizualizacia, zvolen, obcianska stavba
Víťazný návrh – pavlače | Zdroj: Ateliér N/A

Ekologický rozmer

Návrh počíta aj s ekologickým konceptom, a to so skompaktnením stavebnej hmoty a pasívnym tienením v letných mesiacoch, ako aj so zachytávaním dažďovej vody, či už v plochách intenzívnej zelene na strechách (átrium domova dôchodcov alebo v retenčnej nádrži pod komunitným dvorom), alebo v mierke celého mikrourbanizmu v suchých poldroch na námestí.

Ako dodáva Vít Halada, „je možné uvažovať o vybudovaní vzduchového rezervoára pod veľkými obchodnými prevádzkami, odkiaľ by bolo možné čerpať v lete chladný a v zime teplý vzduch do priestoru átria domova dôchodcov. Aktívne tienenie a regulované zasklenie lodžií, prípadne átria, by mohlo viesť k výraznejšej akumulácii a distribúcii teplého a studeného vzduchu, ale takýto koncept si vyžaduje vačšiu investíciu, ako je zverejnený predpoklad.“

obcianska stavba, zvolen, vizualizacia
Víťazný návrh – zelené átrium | Zdroj: Ateliér N/A

2. miesto
DOXA architekti – Tomáš Boroš, Gabriel Boženík, Maroš Mitro

Z hodnotenia poroty:
„Návrh na druhom mieste pracuje s objektom a s kontextom svojho okolia jasným a úsporným spôsobom. Delí okolie na funkčné zóny viažuce sa k jestvujúcej funkcionalite územia, predovšetkým v kontexte priľahlého námestia a parku pod blízkym kostolom. Zaujímavým je aj nanovo definované rozhranie interiéru a exteriéru prostredníctvom pavlačí, tieniacich exponované fasády a prepájajúcich obchodné prevádzky stavby s námestím.“

vizualizacia, obcianska stavba, zvolen
2. miesto – perspektíva | Zdroj: DOXA architekti
obcianska stavba, zvolen, vizualizacia
2. miesto – „kultúrne“ námestie | Zdroj: DOXA architekti

3. miesto
SLLA – Michal Sulo, Miriam Lišková, Dominik Haviar, Zuzana Jančeková, Mário Melek, Ján Augustín

Z hodnotenia poroty:
„Tretie miesto patrí návrhu, ktorý zaujímavým spôsobom pracuje so samostatnou exteriérovou športovou zónou a následným odčlenením parkovacích a dopravných plôch mimo priameho kontaktu a dohľadu. Zvyšuje súkromie užívateľov a objekt výrazne prepája s okolitým zeleným exteriérom.“

obcianska stavba, vizualizacia, zvolen
3. miesto – priestor areálu s námestím v popredí | Zdroj: SLLA
vizualizacia, obcianska stavba, zvolen
3. miesto – areál komunitného centra | Zdroj: SLLA
REDAKČNÁ ÚPRAVA: Ľudovít Petránsky
VIZUALIZÁCIE: ateliér N/A, DOXA architekti, SLLA