PORFIX-pórobetón vyplatí dividendu 500 Sk na akciu

Akcionári spoločnosti PORFIX – pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany, dostanú vo forme dividend viac ako 65 % čistého zisku vytvoreného v roku 2006. Znamená to, že 520 akcionárov dostane vyplatený podiel na zisku vo výške 500 Sk na jednu akciu. Hlasovaním o tom rozhodli majitelia spoločnosti na riadnom valnom zhromaždení.

„Viac ako 30 miliónov Sk zostáva vo forme nerozdeleného zisku na investičné aktivity. Pripravujeme ďalšiu modernizáciu strojno-technologického vybavenia, ktorá povedie k zefektívneniu výrobných procesov,“ uviedol predseda predstavenstva Štefan Schmidt.

„Výrobné kapacity dlhodobo využívame na 100 %. Extenzívny rast už neprichádza do úvahy a jediná možnosť, ako uspokojovať rastúci dopyt, je zvyšovanie efektivity a zlepšovanie kvality,“ upozornil podpredseda predstavenstva Martin Kováč.

Spoločnosť v minulom roku vyprodukovala viac ako 440 000 kubických metrov murovacieho materiálu a celé vyrobené množstvo sa podarilo aj predať. Dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov predstavovali 716,7 milióna Sk a medziročne vzrástli o 18 %.

Hodnota exportu bola vlani 127,4 milióna Sk. Spoločnosť zaúčtovala zisk pred zdanením vo výške 155,6 milióna Sk. Investície dosiahli 56,2 milióna Sk. Priemerný počet zamestnancov bol ku koncu minulého roka 240.

Zdroj: TASR