Tretia výzva na obnovu domu

Ako podať žiadosť o dotáciu na obnovu domu v tretej výzve?

Partneri sekcie:

Slovenská agentúra životného prostredia spustila v pondelok 24. apríla podávanie žiadostí v tretej výzve na obnovu starších rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti. Ako žiadosť podať a na čo nezabudnúť? V tomto návode vás prevedieme celým procesom.

Na tretiu výzvu na obnovu rodinných domov je vyčlenených 190 miliónov eur. Otvorená bude do 28. augusta 2023 alebo do prijatia desaťtisícej žiadosti. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) plánuje do konca leta prijať 10-tisíc žiadostí a pre každého žiadateľa rezervovať sumu 19-tisíc eur.

1. Uistite sa, či ste oprávneným žiadateľom

O príspevok môže žiadať fyzická osoba, ktorá je vlastníkom či spoluvlastníkom rodinného domu postaveného pred rokom 2013 . Na tento úkon môžete splnomocniť inú fyzickú alebo právnickú osobu. V tretej výzve vypadla podmienka trvalého pobytu v dome. Prečítajte si, čo všetko sa ešte zmenilo.

2. Pripravte si dokumenty na predloženie žiadosti

Medzi povinné prílohy patrí originál plnomocenstva pre žiadateľa (je povinné, ak nie ste výlučným vlastníkom), prípadne originál plnomocenstva pre kontaktnú osobu (ak ste na zastupovanie splnomocnili inú osobu) a kópia dokumentu potvrdzujúca vek rodinného domu.

Vek rodinného domu potvrdí kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie mestského či obecného úradu, povolenie užívania stavby alebo znalecký posudok, z ktorého je zrejmý rok výstavby.

K vyplneniu a podaniu žiadosti v tejto výzve nepotrebujete energetický certifikát ani projektové energetické hodnotenie, napriek tomu agentúra odporúča osloviť napríklad stavebného inžiniera, ktorý má oprávnenie vydávať tieto dokumenty. Budete tak mať istotu, že ušetríte minimálne 30 % energie a splníte základnú podmienku výzvy.

SAŽP tiež nemusíte posielať doklady zo stavebného úradu súvisiace s realizáciou obnovy, napriek tomu by ste ich mali hneď na začiatku vybaviť, aby ste neporušili stavebný zákon.

3. Vyplňte formulár žiadosti

Nájdete ho na webovom sídle Obnov dom. K vyplneniu žiadosti budete potrebovať údaje z občianskeho preukazu (aj spolumajiteľov domu) a z listu vlastníctva.

Samotné zaevidovanie žiadosti však nestačí. Formulár vytlačte, podpíšte a vložte ho spoločne s povinnými prílohami do nepriehľadnej obálky, na ktorú napíšete „Žiadosť – Plán obnovy“ a „Výzva 02/01/18-V03“. Urobte tak, pokiaľ ho chcete zaniesť osobne alebo poslať poštou.

4. Predložte svoju žiadosť SAŽP

Vyplnený formulár spolu s prílohami do 15 dní odošlite v listinnej podobe poštou či kuriérom na adresu podateľne Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava. Alebo ho do nej zaneste, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30. Tiež ho môžete priniesť osobne do niektorej z regionálnych kancelárií počas ich otváracej doby.

Ak disponujete elektronickým podpisom, uložený formulár elektronicky podpíšte a spolu s prílohami odošlite do e-schránky SAŽP prostredníctvom www.slovensko.sk. Pokiaľ dokument, ktorý je vyžadovaný ako originál, nemáte prevedený do elektronickej formy zaručenou konverziou, jeho originál dodatočne pošlite poštou alebo kuriérom na adresu podateľne. A to v čo najkratšom možnom čase po elektronickom podaní žiadosti.

Ak ste požiadali o príspevok v pilotnej výzve, ale podmienky novej tretej výzvy sú pre vás výhodnejšie, svoju pôvodnú žiadosť musíte stiahnuť späť (vzor nájdete na stránke Obnov dom) a následne podať novú žiadosť. Ak tak neurobíte vaša žiadosť bude, žiaľ, zamietnutá z dôvodu porušenia podmienky opakovaného poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Novú žiadosť musíte nanovo podať so všetkými prílohami uvedenými v znení výzvy.

5. Počkajte na posúdenie podmienok poskytnutia prostriedkov

Ak žiadosť nie je úplná, SAŽP vám pošle výzvu na jej doplnenie, prípadne pošle rovno oznámenie o splnení/nesplnení podmienok. Cieľom agentúry v tejto tretej výzve je, aby každý žiadateľ dostal spätnú väzbu do 30 dní od podania žiadosti.

6. Podpíšte zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

Spolu s oznámením o splnení podmienok vám SAŽP pošle aj návrh zmluvy vo forme, akú si zvolíte vo formulári v žiadosti, s lehotou 10 pracovných dní na spätné zaslanie podpísanej zmluvy.

S každým žiadateľom, ktorý splní podmienky, uzavrie agentúra zmluvu na maximálny príspevok 19-tisíc eur, ktorý mu rezervuje. Pre získanie tejto maximálnej sumy musíte obnovou ušetriť viac ako 60 % primárnej energie.

7. Predložte energetický certifikát alebo projektové hodnotenie budovy

Musíte tak urobiť najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Ich znenie musí byť v súlade so zverejnenými vzormi. Certifikátom alebo projektovým hodnotením preukážete predpoklad, že obnovou dôjde k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.

8. Realizujte obnovu

Rekonštrukciu v tejto fáze hradíte sami, prípadne si môžete zabezpečiť zdroje spolufinancovania. SAŽP spolupracuje s komerčnými bankami, ktoré poskytujú finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu v prípade, že nemáte dostatok vlastných peňazí.

Výber dodávateľov tovarov a služieb je na vás, realizátormi prác môžu byť všetky firmy, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle platnej legislatívy SR. Prípadne môžete dom rekonštruovať aj svojpomocne. Výnimku tvoria práce, ktoré musí realizovať osoba s príslušným odborným osvedčením, ako je napríklad montáž zdroja tepla, t. j. plynového kondenzačného kotla a obnoviteľných zdrojov energií.

Ak ste s realizáciou ešte nezačali, prípadne nežiadate dotáciu spätne na práce a služby vykonané od februára 2020, realizáciu obnovy musíte ukončiť do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Najneskôr však 31. marca 2026. SAŽP môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie projektu o 6 mesiacov.

Nezabudnite pred realizáciou svoj dom odfotiť zo štyroch strán. Fotodokumentácia je potrebná aj k zariadeniam, ktoré vymieňate.

9. Predložte žiadosť o platbu

Pripravte si kompletnú povinnú dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu a následne predložte žiadosť o platbu. Zároveň musíte najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu predložiť energetický certifikát budovy po obnove. Ak rekonštrukcia rodinného domu podliehala stavebnému povoleniu, k žiadosti o platbu prikladáte aj projektovú dokumentáciu.

Ukončenie realizácie projektu preukážete preberacím protokolom o prevzatí diela/zariadenia, respektíve čestným vyhlásením v prípade obnovy realizovanej svojpomocne.

10. Počkajte na vyplatenie a odložte si bločky

Peniaze z Plánu obnovy vám budú vyplatené až po ukončení obnovy rodinného domu, teda systémom refundácie pri uplatnení zjednodušeného vykazovania výdavkov. Poskytnutie finančných prostriedkov sa vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy, objednané či svojpomocne zrealizované najskôr 1. februára 2020.

V rámci tejto výzvy nebudú financované opatrenia spadajúce pod skupinu opatrení B1 (inštalácia zdroja energie z OZE), na ktoré vám v minulosti už boli poskytnuté finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam. Duplicitné financovanie rovnakých opatrení z rôznych zdrojov teda nie je možné.

Bločky a faktúry nemusíte predkladať so žiadosťou o platbu, no môžete ich potrebovať kvôli prípadnej finančnej kontrole na mieste, ktorá môže prísť najneskôr 31. augusta 2031. Odložte si ich preto.