ASB Články na tému

tepelná izolácia

Ak majú budovy spĺňať súčasné prísne požiadavky spotreby energie na vykurovanie, treba myslieť nielen na dôslednú tepelnú ochranu jednotlivých fragmentov stavby, ale aj na elimináciu tepelných mostov.

Väčšina už realizovaných stavieb so šikmými strechami využíva podkrovné priestory na bývanie. Domy, ktoré sa v Českej republike postavili pred rokom 2000, teraz stoja pred zložitou otázkou – ako dosiahnuť maximálnu úsporu tepla?

Minerálne dosky Multipor sú jedným z najpopulárnejších stavebných riešení na vnútorné zateplenie, vďaka ktorému netreba zasahovať do vzhľadu fasády napríklad v prípade historických budov. Používajú sa aj na vonkajšie kontaktné zateplenie a dopĺňajú tak ucelený systém výrobcu, do ktorého patria aj pórobetónové produkty Ytong a vápennopieskové tvárnice Silka. Stavebné postupy vo forme videí názorne ukazujú, ako správne zateplenie zhotoviť.

Na tepelnú izoláciu stavieb sa kladú čoraz vyššie nároky, najmä na miestach, kde konštrukčné prvky prichádzajú do kontaktu s pôdou, v miestnostiach s vlhkou prevádzkou, pri izolácii soklov, či pri tepelnej izolácii základových dosiek alebo plochých striech. Ideálnym riešením je použitie izolačných dosiek XPS CARBON, ktoré vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam, vysokou pevnosťou v tlaku až do 700 kPa, minimálnou nasiakavosťou a chemickou odolnosťou zabezpečia spoľahlivú termoizoláciu a zároveň výrazne zvyšujú aj životnosť izolačného systému stavby.

Austrotherm Resolution® znamená koniec stiesneným priestorom. Je to moderný tepelnoizolačný materiál vyrobený z rezolovej tvrdenej peny. Vďaka extrémne dobrej tepelnoizolačnej hodnote v kombinácii s malou hrúbkou materiálu sa dajú využiť plochy, ktoré sa vzhľadom na nedostatok miesta doteraz nedali dobre zaizolovať. Pri súčiniteli tepelnej vodivosti (λD) = 0,022 W/(m.K) je Austrotherm Resolution® zárukou najrozsiahlejšej úspory miesta!

Bytové domy s obvodovým plášťom zatepleným vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS) sú vystavené najrozličnejším poveternostným vplyvom či ďalším činiteľom, ktoré môžu spôsobiť ich poškodenie. Najčastejším negatívnym javom je krupobitie alebo vyďobávanie dier vtákmi. Účinnou ochranou je použitie ETICS so zvýšenou mechanickou odolnosťou.

Opravu mechanického lokálneho poškodenia vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) je potrebné vykonať čo najskôr po poškodení, aby nevzniklo druhotné poškodenie vlhkosťou, ktorá môže prenikať narušenou povrchovou úpravu do tepelnoizolačného systému.

Povrchový silikátový nástrek na jednej alebo oboch stranách tepelnoizolačných dosiek znižuje prašnosť, umožňuje rýchlejšie lepenie dosiek a  zvyšuje priľnavosť lepidiel a tmelov. Tepelnoizolačné dosky sú vhodné na zateplenie novostavieb, ako aj rekonštruovaných stavieb.

Znižovanie energetickej náročnosti budov posúva ďalej aj vývoj zatepľovacích materiálov. Novými kritériami na ich výber je teraz okrem tepelnoizolačných vlastností aj súbor praktických kritérií, ako je životnosť zateplenia, vplyv na zdravie a v neposlednom rade aj estetická stránka. Tá sa týka najmä zatepľovania historických budov, kde zateplenie často prináša devalváciu architektonickej hodnoty objektu. Výrobca stavebného systému Ytong už niekoľko rokov ponúka vlastné riešenie pomocou minerálnych dosiek Multipor, ktoré je vhodné aj na vnútorné zateplenie a umožňuje zachovať vzhľad fasády.

Na účinnú tepelnú izoláciu pochôdznych podláh v nevykurovanom podkroví je vhodné použiť tepelnoizolačný systém, ktorý pozostáva z nosných trámikov a krížov z vysokopevnostného EPS a výplňovej izolácie na báze minerálnej vlny. 

Pri zhotovení nového ETICS na už existujúci ETICS je potrebné postupovať v súlade s platnými technickými a normatívnymi predpismi, ako aj detailne vypracovanou projektovou dokumentáciou, ktorej musí predchádzať dôkladná diagnostika existujúceho ETICS.