image 100908 25 v2
Galéria(17)

Zateplenie fasády tepelnoizolačnými doskami s nástrekom

Partneri sekcie:

Povrchový silikátový nástrek na jednej alebo oboch stranách tepelnoizolačných dosiek znižuje prašnosť, umožňuje rýchlejšie lepenie dosiek a  zvyšuje priľnavosť lepidiel a tmelov. Tepelnoizolačné dosky sú vhodné na zateplenie novostavieb, ako aj rekonštruovaných stavieb.

01Zateplenie
02Zateplenie
03Zateplenie
04Zateplenie
05Zateplenie
06Zateplenie
07Zateplenie
08Zateplenie

Príprava podkladu

Ak je podklad, na ktorý sa má klásť tepelná izolácia, vlhký, je potrebné najskôr odstrániť príčinu vlhkosti a so zateplením začať až po vyschnutí muriva. Zaprášený a špinavý podklad je potrebné mechanicky očistiť, pozametať, prípadne očistiť tlakovou vodou. Zvetraný povrch je potrebné mechanicky očistiť vhodnou technológiou. Machy, plesne a huby sa musia mechanicky očistiť a stenu je potrebné ošetriť vhodným protiplesňovým prípravkom. Zároveň je potrebné odstrániť ostré, vystupujúce časti malty, nesúdržné a odlupujúce sa vrstvy náterov a omietok, zvyšky oddebňovacích prípravkov – umytím tlakovou vodou s pridanými detergentmi. Podklad musí byť čistý, suchý, bez mastnôt a nečistôt. Musí byť únosný – schopný udržať tepelnoizolačné dosky s nástrekom pred kotvením. Vhodným podkladom sú murované steny, betónové povrchy, pevné a súdržné cementové, vápenno-cementové omietky, pórobetón a pod. Opravy nesúdržných povrchov je potrebné realizovať v dostatočnom časovom predstihu, aby opravené plochy vyschli (min. 14 dní vopred).

Založenie systému

Pred založením systému sa pomocou nivelačného prístroja alebo vodováhy (laserovej alebo hadicovej) zameria plocha na uloženie tepelnoizolačného systému. Zabezpečí sa absolútna rovina. Osadia sa zakladacie (soklové) profily s príslušnou šírkou (v závislosti od hrúbky tepelnoizolačnej dosky) z ľahkých, alkalicky stálych kovov. Soklové profily sa kotvia zatĺkacími kotvami v minimálnom počte 3 ks na bežný meter, teda 6 ks na štvorcový meter. Pred začatím lepenia tepelnoizolačných dosiek sa osadia aj ukončovacie profily. Aplikujú sa tesniace a dilatačné pásky a profily na nadväzujúce časti stavebných konštrukcií, ak sú navrhnuté. Priestor medzi zakladacím profilom a stenou sa vyplní silikónovým tmelom tak, aby po nalepení tepelnej izolácie nevznikli dutiny, čím sa zabráni prípadnému vzniku tzv. komínového efektu. Pri osadzovaní vnútorných a vonkajších rohov sa profily zastrihnú tak, aby zvierali potrebný uhol. To znamená, že odkvapnica na čelnej strane profilu musí prebiehať bez prerušenia po celom vonkajšom obvode zateplenia. Vzájomné napojenie zakladacieho profilu sa realizuje s medzerou 2 mm s použitím plastových spojok.

Lepenie tepelnoizolačných dosiek

Tepelnoizolačné dosky sa lepia zásadne na väzbu s minimálnym presahom 200 mm, a to vždy smerom od zakladacieho profilu hore. Tepelnoizolačné dosky s nástrekom sa lepia pomocou rámčekov a bodov, tzv. terčov. Lepiaca malta sa nanáša tak, aby lepená plocha tvorila minimálne 40 % povrchu rubovej strany dosky. Lepidlo sa nanáša ručne pomocou murárskej lyžice. Nanesie sa po obvode dosky a do stredu dosky sa nanesú tri „terče“ – podľa nerovnosti podkladu a navrhnutého kotvenia. Lamely s kolmými vláknami sa lepia celoplošne. Použitie odrezkov tepelnoizolačných dosiek je možné, len ak sú širšie ako 150 mm. Tieto odrezky sa môžu použiť len na ploché steny. Odrezky menšie ako polovica tepelnoizolačnej dosky sa nesmú lepiť na nárožia, kúty, podhľady a na miesta nadväzujúce na ostenie, nadpražie a parapety otvorových výplní. Ak sa použijú, môžu vzniknúť praskliny na finálnej povrchovej úprave alebo tepelné mosty.

Suchá zmes lepiacej a stierkovacej malty sa vysype do čistej nádoby s predpísaným množstvom vody (6 až 8 l/25 kg vrece) a mieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom 3 až 5 minút. Zmes sa nechá 10 minút odstáť. Spracovateľnosť pripravenej lepiacej a stierkovacej malty je 2 hodiny. Prvý rad tepelnoizolačných dosiek sa osadzuje do zakladacích profilov a tesne sa pritlačí na prednú stranu profilov tak, aby ich nepresahovali a ani neboli zapustené. Škára medzi zakladacím profilom a podkladom sa dôkladne utesní. Pri nanášaní lepidla a osadzovaní dosiek sa nesmie lepidlo dostať na bočnú stranu dosiek. Dosky sa musia lepiť tesne na zraz. Styky medzi doskami nesmú kopírovať trhliny v podklade a styk dvoch rozličných konštrukcií. Zároveň nesmú kopírovať rozličnú hrúbku konštrukcií. Musia sa dodržať dilatačné škáry. Škáry dosiek sa nesmú prekrývať. Rovnosť nalepených dosiek sa skontroluje vodováhou.

Stavebné otvory (na okná a dvere)

Obloženie otvorov (okná, dvere) sa realizuje tak, aby kríženie škár tepelnoizolačných dosiek bolo minimálne 100 mm od rohov. Vodorovné a zvislé škáry nesmú lícovať s ostením, nadpražím ani parapetmi (všetkých otvorových výplní). Na mieste ostenia, nadpražia a parapetov sa dosky na ploche lepia s presahom. Tepelnoizolačné dosky pri ostení, nadpraží a parapetoch sa k doskám na ploche prisadia (v závislosti od rámu okna, dverí a pod.). Všetky napojenia ETICS na priľahlé konštrukcie je potrebné realizovať použitím vhodných tesniacich pások, dilatačných alebo ukončujúcich líšt a tesniacich tmelov,, aby nemohlo dôjsť k prenikaniu vody do systému a k vzniku trhlín. Ak sa nedodržia odporúčané postupy, môžu vznikať na rohoch okolo okien trhliny. Trhliny spôsobujú zatečenie vody do systému a jeho degradáciu.

Osadenie kotiev

Kotvenie sa realizuje po kontrole rovnosti ETICS, približne jeden až tri dni po nalepení tepelnoizolačných dosiek a pred vyhotovením výstužnej (armovacej) vrstvy. Dĺžka kotiev sa vo všeobecnosti stanovuje jednoduchým výpočtom: hĺbka kotvenia v nosnej konštrukcii + existujúca omietka + lepiaci tmel s tepelnou izoláciou = dĺžka kotvy. Kotvenie, typ kotiev, počet, polohu voči výstuži a rozmiestnenie na ploche ETICS určuje projektová dokumentácia. Počas kotvenia sa nesmie prekročiť maximálny čas vystavenia kotiev UV žiareniu, teda čas, počas ktorého nebudú kotvy chránené ďalšími vrstvami systému.

Otvory na osadenie kotiev sa vŕtajú kolmo na podklad. Pri tepelnoizolačných systémoch s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny sa s vŕtaním začína až po prepichnutí tepelnoizolačnej dosky vrtákom. Priemer vrtáka sa stanoví podľa typu použitej kotvy určenej projektovou dokumentáciou. Do vysokoporéznych materiálov a materiálov s dutinami sa otvory vŕtajú bez príklepu. Otvor sa vyvŕta o 10 mm hlbšie, ako je predpísaná dĺžka kotvy. Najmenšia vzdialenosť odsadenia kotiev od rohov sa odporúča 10 mm. Taniere osadených kotiev nesmú narúšať rovnosť základnej vrstvy. Zle osadené, poškodené alebo deformované kotvy sa musia odstrániť a nahradiť novými, pričom sa osadzujú do nového otvoru, v blízkosti miesta osadenia odstránenej kotvy. Otvor po kotve sa vyplní lepiacou maltou. Ak sa nedá zle osadená alebo deformovaná kotva odstrániť, upraví sa tak, aby nenarúšala celistvosť a rovnosť ETICS.

Základná výstužná vrstva

Pred vytvorením výstužnej vrstvy sa osadia všetky ukončovacie, dilatačné, tesniace lišty a zosilňujúce vystuženia. Najskôr sa vytvára výstužná vrstva na nárožiach, hranách stavby, osteniach a nadpražiach okolo otvorových výplní a na ďalších odporúčaných plochách podľa projektovej dokumentácie. Na to sa použijú plastové alebo nekorodujúce rohy s už zabudovanou sklovláknitou tkaninou. Na miestach dilatačných škár sa použijú špeciálne dilatačné profily s nakašírovanou sklovláknitou tkaninou. Pri ich napojení sa musí dodržať zásada prekrývania zdola nahor, a to v minimálnej dĺžke 20 mm. Na miestach spojov rohových profilov sa musí tkanina dôkladne preložiť minimálne o 100 mm. V oblasti rohov okien a dverí je potrebné vyhotoviť diagonálne vystuženie s rozmermi výstužne sklotextilnej mriežky min. 200 × 300 mm, odporúča sa rozmer 250 × 500 mm.

V oblasti okenného ostenia a nadpražia je potrebné následne vyhotoviť vystuženie pásmi výstužnej sklotextilnej mriežky v šírke ostenia/nadpražia, a to minimálne 150 mm od rohu na každú stranu. V tomto pracovnom kroku sa odporúča osadiť všetky kotviace prvky, napr. na bleskozvody, odkvapové rúry, osvetlenie a pod. Na tepelnoizolačné dosky sa ručne nanáša lepiaca a stierkovacia malta zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 10 × 10 mm. Do pripraveného lepiaceho lôžka sa vtlačí výstužná sklotextilná mriežka, lepidlo ktoré prestúpi cez oká, sa po prípadnom doplnení vyrovná a uhladí. Výstužná sklotextilná mriežka sa kladie zhora nadol s minimálnym presahom medzi pásmi 100 mm. Presah 100 mm sa odporúča aj na vystužených miestach a rohoch stavby. Základná vrstva sa realizuje v hrúbke 3 až 6 mm, ak sa nedosiahne hrúbka 3 mm v jednom pracovnom kroku, odporúča sa naniesť ďalšiu vrstvu v priebehu 12 až 24 hodín, už bez vkladania výstužnej mriežky.

Výstužná mriežka nesmie ležať na tepelnej izolácii bez vrstvy tmelu. Výstužná mriežka sa musí klásť bez záhybov a z oboch strán musí byť zakrytá tmelom. Kladie sa do vonkajšej tretiny výstužnej vrstvy, ak to celková hrúbka vrstvy dovoľuje. Minimálne krytie výstužnej mriežky sa odporúča 1 mm, na miestach vzájomných presahov 0,5 mm. Ak sa vyhotovuje tesnenie tmelom na úrovni základnej vrstvy, musí sa vytvoriť škára so šírkou a hĺbkou potrebnou na dané lepidlo, podľa predpisov výrobcu. Dekoratívne prvky sa lepia na dokončenú základnú vrstvu a po obvode sa utesnia trvalo pružným tmelom, podľa projektovej dokumentácie. Odolnosť ETICS proti mechanickému poškodeniu možno zvýšiť dvojitým vystužením základnej vrstvy. Časový rozdiel medzi zhotovením prvej a druhej výstužnej vrstvy nesmie presiahnuť 24 hodín.

Finálna povrchová úprava

Pred nanesením omietky alebo náteru je potrebné zabezpečiť ochranu všetkých priľahlých stavebných konštrukcií, osadených prvkov a prestupujúcich stavebných konštrukcií proti znečisteniu. Podklad sa napenetruje vhodným penetračným náterom určeným v projektovej dokumentácii. Aplikácia omietky sa realizuje podľa technického listu výrobcu. Odporúča sa používať antikorové náradie. Omietka sa nanáša zvyčajne zhora nadol a potom sa vytvára príslušná povrchová štruktúra. Ak sa použije farebná omietka, odporúča sa použiť aj farebný penetračný náter v príslušnom odtieni omietky. Omietka sa nanáša na ucelené plochy v jednom pracovnom kroku bez prerušenia. Eventuálne nátery sa nanášajú väčšinou valčekom po predchádzajúcom vyschnutí omietky podľa technického listu výrobcu.

01 | Zameranie plochy
Podklad musí byť únosný, čistý, suchý, bez mastnôt a nečistôt. Pred založením systému sa pomocou nivelačného prístroja alebo vodováhy (laserovej alebo hadicovej) zameria plocha na uloženie tepelnoizolačného systému. Zabezpečí sa absolútna rovina.

02 | Soklový profil
Osadia sa zakladacie profily so šírkou v závislosti od hrúbky tepelnoizolačnej dosky. Soklové profily sa ukotvia min. 3 ks zatĺkacích kotiev na bežný meter. Vzájomné napojenie zakladacieho profilu sa realizuje s medzerou 2 mm s použitím plastových spojok. Priestor medzi profilom a stenou sa vyplní silikónovým tmelom.

03 | Lepiaca malta
Suchá zmes lepiacej a stierkovacej malty sa vysype do čistej nádoby s predpísaným množstvom vody (6 až 8 l/25 kg vrece) a mieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom 3 až 5 minút. Zmes sa nechá 10 minút odstáť.

04 | Odkvapový profil
Na zakladaciu lištu sa osadí odkvapový profil s výstužnou tkaninou na pevné spojenie zakladacej lišty s tepelnou izoláciou. Výstužná tkanina sa zapracuje lepiacou a stierkovacou maltou.

05 | Tenká vrstva lepiacej malty
Tepelnoizolačné dosky s nástrekom sa lepia pomocou rámčekov a bodov, tzv. terčov. Do rubovej strany tepelnoizolačnej dosky bez nástreku sa murárskou lyžicou vtlačí po obvode a uprostred (3 terče) najskôr tenká vrstva lepiacej malty. Tento krok sa vynechá pri obojstrannom nástreku.

06 | Hlavná vrstva lepiacej malty
Potom sa nanesie na tenkú vrstvu lepiacej malty hlavná vrstva malty s hrúbkou 20 až 30 mm. Lepiacu maltu je potrebné naniesť tak, aby lepená plocha tvorila minimálne 40 % povrchu rubovej strany dosky.

07 | Nalepenie prvého radu
Prvý rad tepelnoizolačných dosiek sa osadí do zakladacích profilov a tesne sa pritlačí na prednú stranu profilov tak, aby ich dosky nepresahovali a ani neboli zapustené. Lepidlo sa nesmie dostať na bočnú stranu dosiek. Dosky sa lepia tesne na zraz.

08 | Lepenie na plochu
Tepelnoizolačné dosky sa lepia na väzbu s  presahom min. 200 mm, smerom od zakladacieho profilu hore. Styky medzi doskami nesmú kopírovať trhliny v podklade, styk dvoch rozličných konštrukcií a rozličnú hrúbku konštrukcií. Škáry dosiek sa nesmú prekrývať. Rovnosť nalepených dosiek sa kontroluje vodováhou.

09 | Vyvŕtanie otvorov na kotvy
Otvory na osadenie kotiev sa vyvŕtajú kolmo na podklad. S vŕtaním sa začne až po prepichnutí tepelnoizolačnej dosky vrtákom s priemerom podľa typu použitej kotvy. Do vysokoporéznych materiálov a materiálov s dutinami sa otvory vyvŕtajú bez príklepu. Otvor sa vyvŕta o 10 mm hlbšie, ako je predpísaná dĺžka kotvy.

10 | Osadenie puzdra kotvy
Do predvŕtaného otvoru sa zasunie plastové puzdro tanierovej skrutkovacej kotvy.

11 | Zatlčenie kladivom
Plastové puzdro tanierovej skrutkovacej kotvy sa do otvoru postupne natlčie pomocou kladiva.

12 | Oceľová skrutka
Potom sa pomocou akumulačného skrutkovača zaskrutkuje do plastového puzdra kotvy oceľová skrutka. Taniere osadených kotiev nesmú narúšať rovnosť základnej vrstvy.

13 | Vystuženie rohov a hrán
Na nárožia, hrany stavby, ostenia a nadpražia okolo otvorových výplní sa osadia do lepiacej malty plastové alebo nekorodujúce rohy so zabudovanou sklovláknitou tkaninou.

14 | Vystuženie okolo otvorov
Na rohoch okien a dverí sa osadí do lepiacej malty diagonálne vystuženie s rozmermi min. 200 × 300 mm (250 × 500 mm). Nalepia sa pásy sklotextilnej mriežky v šírke ostenia/nadpražia min. 150 mm od rohu na každú stranu.

15 | Výstužná vrstva
Oceľovým zubovým hladidlom sa nanesie na tepelnoizolačné dosky lepiaca a stierkovacia malta najneskôr 8 dní po ich nalepení. Do lepiacej malty sa vtláča sklotextilná mriežka vo zvislých pásoch zhora nadol s presahom 100 mm.

16 | Stierka na výstužnej mriežke
Oceľovým hladidlom sa mriežka vtlačí do stierkovacej malty a dôkladne sa zahladí. Hrúbka vrstvy má byť min. 3 mm. Z vonkajšej strany musí byť výstužná mriežka zakrytá vrstvou stierkovacej malty min. 1 mm, v miestach presahov mriežky min. 0,5 mm.

Info o materiáli:

» Tuhá tepelnoizolačná doska z kamennej minerálnej vlny s prevažne pozdĺžnou orientáciou vlákien s povrchovým silikátovým nástrekom na jednej alebo oboch stranách; minerálna vlna spájaná organickou živicou; v celom priereze hydrofobizovaná; súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,034 W/(m . K)

Čo budete potrebovať:

Tepelnoizolačné dosky
SMARTwall N C1 (s jednostranným nástrekom)
hrúbka: 50 až 240 mm, šírka: 600 mm, dĺžka: 1 000 mm

alebo

SMARTwall N C2 (s obojstranným nástrekom)
hrúbka: 50 až 240 mm, šírka: 600 mm, dĺžka: 1 000 mm

Tanierová skrutkovacia kotva
SMARTwall špeciálne izolačné kotvy TFIX – 8ST
priemer: 8 mm, dĺžka: 115 až 335 mm

Lepiaca a stierkovacia malta
SMARTwall lepiaca a stierkovacia malta
spotreba na lepenie: 5 až 7 kg/m2 (celoplošné lepenie, v závislosti od typu izolácie a podkladu), 2 až 3 kg/m2 (pokrytie lepidlom 40 %, v závislosti od typu izolácie a podkladu), spotreba na stierkovanie: 5 kg/m2, papierové vrece 25 kg

Výstužná mriežka
SMARTwall výstužná mriežka
rozmer oka: 4 × 4,5 mm, hrúbka upravenej tkaniny: 5,5 mm, dĺžka: 1 100 mm, plošná hmotnosť: 145 kg/m2, balenie 10 bm alebo 50 bm

Balík SMARTwall N C1:
– SMARTwall N C1 tepelnoizolačná doska
– SMARTwall špeciálne izolačné kotvy TFIX – BST
– SMARTwall lepiaca a stierkovacia malta
– SMARTwall výstužná mriežka
1 m2 od 26,23 €

Soklový profil

Odkvapový profil s výstužnou tkaninou

Rohový profil

Dilatačný profil s výstužnou tkaninou

Náradie a pomôcky
nivelačný prístroj
vodováha (laserová alebo hadicová)
plastová nádoba
nízkootáčkové elektrické miešadlo
zubové hladidlo (veľkosť zuba 10 × 10 mm)
murárska lyžica
vodováha, 2-metrová lata
elektrická vŕtačka
kladivo
akumulátorový skrutkovač
ochranné rukavice

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Knauf Insulation
FOTO: Knauf Insulation

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.