image 96809 25 v1
Galéria(12)

Vytvorenie nosného podkladu pod obklad a dlažbu nenasiakavou tepelnoizolačnou doskou

Partneri sekcie:

Ako náhradu za bežné murivo alebo sadrokartón možno na vytvorenie vnútorných deliacich stavebných konštrukcií v priestoroch s trvalým zaťažením vodou použiť obojstranne povrchovú upravenú dosku z extrudovaného polystyrénu, ktorá je vystužená sklotextilnou mriežkou a pokrytá vrstvou malty.

01Austrotherm 1
02Austrotherm 2
03Austrotherm 3
04Austrotherm 4
05Austrotherm 5
06Austrotherm 6
07Austortherm 7
08Austrotherm 8

Spracovanie dosiek

Tepelnoizolačnú nenasiakavú dosku je možné na potrebný rozmer rezať pomocou bežného náradia – ručnej píly alebo elektrickej priamočiarej píly, či okružnej píly. Rovnakým náradím je možné do dosiek vyrezať aj potrebné otvory, napr. na upevnenie umývadla.

Lepenie dosiek

Na dosku s potrebným rozmerom a hrúbkou sa nanesie po obvode pás lepiacej malty s hrúbkou 30 až 40 mm a v strede dosky sa vytvoria terče s priemerom približne 80 mm.

Lepidlo musí pokryť aspoň 40 % zadnej strany tepelnoizolačnej nenasiakavej dosky. Postup lepenia dosiek je identický ako pri aplikácii bežného EPS pri zhotovovaní zateplenia obvodového plášťa vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS).

Doska sa priloží na stenu a pritlačí pomocou dlhej laty tak, aby sa dodržala potrebná rovinnosť. Dosky sa lepia na okolité zvislé alebo vodorovné konštrukcie na doraz, bez medzier a škár, na väzbu tak, aby nevznikla priebežná zvislá škára.

Vytvorenie deliacej konštrukcie

Na nalepenú dosku sa po zaschnutí lepiacej malty v mieste budúcej deliacej konštrukcie pomocou akumulačného skrutkovača samoreznými skrutkami pripevnia spojovacie prvky. Pred vložením tepelnoizolačnej neneasiakavej dosky do uchyteného spojovacieho prvku sa na styčnú plochu dosky nanesie po celej výške lepiaci tmel, prípadne lepiaca malta.

Rovinnosť osadenia dosky sa skontroluje vodováhou. Na dosku sa opäť pripevní spojovací prvok (na výšku dosky sa odporúčajú minimálne 3 ks) a na styčnú plochu dosky sa pred osadením opätovne nanesie po celej výške lepiaci tmel, prípadne lepiaca malta. Postup sa opakuje podľa potreby na vytvorenie celej deliacej konštrukcie.

Následne sa styčné plochy jednotlivých dosiek v rohoch sprchovacieho kúta prekryjú hydroizolačnou hmotou, do ktorej sa vloží tesniaca páska, a zapracuje sa vrstvou hydroizolačnej hmoty. Tým sa zabráni pretekaniu vody. Styčné plochy jednotlivých dosiek sa prekryjú 100 mm pásom sklotextilnej mriežky, ktorý sa zapracuje vrstvou lepiacej malty (tzv. výstužná vrstva).  

01 | Rezanie dosky
Pomocou bežného náradia – ručnej píly alebo elektrickej priamočiarej píly, či okružnej píly sa tepelnoizolačná vodotesná doska zreže na potrebný rozmer.

02 | Vyrezanie otvorov
Do tepelnoizolačnej vodotesnej dosky sa pomocou priamočiarej píly vyrežú potrebné otvory.

03 | Lepenie dosiek
Na dosku sa nanesie po obvode pás lepiacej malty s hrúbkou 30 až 40 mm a v strede dosky sa vytvoria terče s priemerom približne 80 mm. Doska sa priloží na stenu a pritlačí pomocou dlhej laty tak, aby sa dodržala potrebná rovinnosť. Ďalšie dosky sa lepia na doraz, bez medzier a škár, na väzbu.

04 | Spojovací prvok na stenu
Pri veľkoformátovom obklade sa odporúča prekotviť nalepené dosky fasádnymi kotvami. Na nalepenú dosku sa po zaschnutí lepiacej malty v mieste budúcej deliacej konštrukcie samoreznými skrutkami pripevnia spojovacie prvky.

05 | Lepiaci tmel na hranu dosky
Pred vložením tepelnoizolačnej vodotesnej dosky do uchyteného spojovacieho prvku sa na styčnú plochu dosky nanesie po celej výške lepiaci tmel, prípadne lepiaca malta.

06 | Spojovací prvok medzi dosky
Na dosku sa do čerstvého lôžka lepiaceho tmelu alebo malty pripevní spojovací prvok na spojenie susedných dosiek.

07 | Osadenie druhej dosky
Doska sa osadí do spojovacieho prvku na doraz k už osadenej tepelnoizolačnej nenasiakavej doske. Na styčnú plochu dosky sa pred osadením opätovne nanesie po celej výške lepiaci tmel, prípadne lepiaca malta.

08 | Utesnenie rohov
Styčné plochy jednotlivých dosiek v rohoch sprchovacieho kúta sa prekryjú hydroizolačnou tekutou fóliou, do ktorej sa vloží tesniaca páska, a zapracuje sa vrstvou hydroizolačnej tekutej fólie.

09 | Styčné plochy dosiek
Styčné plochy jednotlivých dosiek sa prekryjú 100 mm pásom sklotextilnej mriežky, ktorý sa zapracuje vrstvou lepiacej malty (tzv. výstužná vrstva).

10 | Opláštenie potrubia
Odpadové potrubie sa pri stene oplášti tepelnoizolačnými vodotesnými doskami tvaru L alebo U. L alebo U-profily sa vzájomne spájajú a kotvia do muriva pomocou spojovacích prvkov a lepiaceho tmelu.

11 | Nastavenie podpier vaňového elementu
Pred osadením vaňového elementu sa podpery nastavia pomocou vidlicového kľúča č. 17. Podpery je možné nastaviť do výšky 10 mm.

12 | Opláštenie vane
Vaňovými elementmi sa vytvorí opláštenie vaňového záhlavia a obloženie pre neštandardné vane a zároveň sa vytvorí nosný podklad pod keramický obklad.

Info o materiáli:

» Obojstranne povrchovo upravená doska z extrudovaného polystyrénu vystužená sklotextilnou mriežkou a pokrytá maltou; tepelnoizolačná, mrazuvzdorná, vodoodolná, odolná proti vysokému zaťaženiu; súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,035 W/(m . K) (hrúbky 20 až 60 mm), λ = 0,036 W/(m . K) (hrúbky 70 až 120 mm); trieda reakcie na oheň E; vhodná na osadenie umývadla, vytvorenie doplnkových plôch v kúpeľni a kuchynských liniek, ako podklad pod obklad a dlažbu

Čo budete potrebovať:

Tepelnoizolačná vodotesná doska
Austrotherm UNIPLATŇA
rozmer dosky: 1 300 × 600 mm, 2 600 × 600 mm, hrúbky: 4; 6; 10; 12,5; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100 a 120 mm

Spojovací prvok
Austrotherm UNI – spojovacie prvky
pozinkovaný prvok

Samorezné skrutky

Lepiaca malta

Lepiaci tmel
Austrotherm PU – lepiaci tmel
spotreba: 400 g/m2, kartuša, 310 ml

Tepelnoizolačná vodotesná doska tvaru L/U
Austrotherm UNIPALTŇA L/U profil (na opláštenie potrubia)
rozmery L-profil: 2 600 × 150 × 150 mm, 2 600 × 200 × 200 mm, 2 600 × 200 × 400 mm, rozmery U-profil: 2 600 × 200 × 200 × 200 mm, 2 600 × 200 × 400 × 200 mm, 2 600 × 300 × 600 × 300 mm, hrúbka: 20 mm

Hydroizolačná tekutá fólia/membrána

Tesniace pásky

Sklotextilná mriežka
pás so šírkou: 100 mm

Vaňový element
Austrotherm UNIPLATŇA Vaňový element
rozmer dosky: 730 × 600 mm, 1 770 × 600 mm, 2 100 × 600 mm, hrúbka: 30 mm

Podložky
Austrotherm UNI – podložka
∅ 38 mm, balenie: 100 ks

Nastaviteľná podpera
Austrotherm UNI – nastaviteľná podpera

Náradie a pomôcky
ručná píla
priamočiara píla
okružná píla
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
akumulačný skrutkovač
murárska lyžica
oceľové zubové hladidlo
vidlicový kľúč č. 17

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Austrotherm
FOTO: Austrotherm

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2017.