Na sídlisku Klokočina dokončili modernizáciu potrubia

Pracovníci divízie 8 spoločnosti Metrostav úspešne dokončili 3.etapu modernizácie rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody na nitrianskom sídlisku Klokočina.

V roku 2019 bola spoločnosť Metrostav poverená komplexnou rekonštrukciou viac ako 40-ročného potrubia pre rozvod tepla v jednotlivých tepelných obvodoch ako aj inštaláciou nových zariadení pre odovzdávanie tepla (OST) v jednotlivých bytových domoch.

Cieľom modernizácie bolo sústrediť výrobu tepla zo sedemnástich lokálnych kotolní umiestnených na sídlisku na jedno miesto – Centrálny zdroj Párovce. Okrem toho sa rekonštruovali aj samotné rozvody tepla, čím sa zvýšila ekonomickosť ich prevádzky.

Projekt je rozdelený na viacero etáp. V každej z nich ide predovšetkým o dodanie nových odovzdávacích staníc tepla a o výmenu existujúcich starých potrubných vedení za nové.

Pôvodné štvorrúrové potrubné rozvody z okrskových kotolní boli nahradené moderným predizolovaným dvojrúrovým systémom,“ vysvetľuje Martin Magáth za spoločnosť Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s., ktorá je investorom modernizácie.

Zdroj: Metrostav

Najväčším prínosom modernizácie potrubných rozvodov pre obyvateľov sídliska bude vyššia hospodárnosť prevádzky a zníženie počtu havárií a porúch na rozvodoch vykurovania a teplej vody. Odstavením lokálnych zdrojov výroby tepla a centralizáciou jeho výroby príde pre obyvateľov ku zlepšeniu kvality životného prostredia a zníženiu úrovne hluku.

Ďalej bude sídlisko benefitovať z nižšej stratovosti tepla, pretože teplá voda sa bude pripravovať v zabudovanej akumulačnej nádrži priamo v mieste spotreby. Zmenou bude taktiež možnosť individuálnej regulácie dodávok tepla a teplej vody v bytových domoch.

www.metrostav.cz

Zdroj: PR článok Metrostav a.s.