Estakáda v červenci 2021

Najväčšia dopravná stavba západných Čiech prebieha podľa plánu

Mestský okruh v úseku Křimická - Karlovarská, v západnej časti Plzne, spojí v roku 2023 najrozsiahlejšiu priemyselnú zónu mesta s najväčšími sídliskami a zároveň odľahčí dopravu v centre.

Výstavbu tejto 2. etapy mestského okruhu realizuje spoločnosť Křimická – Karlovarská, ktorá združuje spoločnosti BERGER BOHEMIA, a.s. a Metrostav, a.s. Súčasťou projektu je aj 1,2 km dlhá estakáda, ktorej úsek B a C postaví divízia 5 spoločnosti Metrostav. Stavba je zaujímavá rôznorodosťou stavebných objektov a svojím veľkým rozsahom – ide o najväčšiu súčasnú dopravnú stavbu v západných Čechách.

 Súčasná stavba nadväzuje na už dokončenú prvú časť západného obchvatu medzi ulicami Domažlická a Křimická. Projekt pozostáva z 3,5 km dlhej cesty, spomínanej estakády, troch križovatiek, troch mostov a troch biokoridorov. Celková dĺžka obchvatu bude po dokončení viac ako šesť kilometrov. Cestná komunikácia spojí priemyselnú zónu Borské pole a Severné predmestie Plzne.

Příprava na betonáž jednopolového monolitického železobetonového biokoridoru s obloukovou konstrukcí zdroj SUSPK
Stavba priestorovej podpornej konštrukcie priehradového mostíku | Zdroj: Archiv

Tímy divízie 1 a divízie 6 spoločnosti Metrostav sú zodpovedné za výstavbu malých mostov, biokoridorov a kolektorov, ako aj za preložky inžinierskych sietí. V súčasnosti sú ukončené pilotné zakladacie práce pre dva biokoridory (SO1225 nad vetvou „L“ a SO1220 v km 4,322) vrátane základov.

Na zakrivenom biokoridore v km 4,322 sa dokončuje výstavba priestorovej nosnej konštrukcie pre prvú z troch dilatačných jednotiek. Aj na druhom biokoridore relatívne jednoduchej kolmej monolitickej polorámovej konštrukcie je vybetónovaný 1. dilatačný celok nosnej konštrukcie a zároveň prebieha výstavba priestorovej nosnej konštrukcie pre druhú z troch dilatácií.

Momentálne je tiež vybetónovaný strop 1. a 2. časti z troch.Práce prebiehajú aj na premostení hlavnej trasy poľnej cesty spomínaným dvojpoľovým mostom, kde sú dokončené koncové opory vrátane stredového piliera.

Zárodek a lamela z části C estakády
Základ a lišta z časti C estakády | Zdroj: J. Zahradník – GardenCinema.cz

Tu sa uskutoční zásyp základov a výstavba nosnej konštrukcie mostovky.V tomto roku je v pláne dokončiť nosnú konštrukciu na rámovom a oblúkovom biokoridore, moste na poľnej ceste a vzpernom moste cez rameno VIN, kde už bola dokončená časť základov.

Zároveň sa dokončia výkopové práce a do zimy sa vybetónujú základové konštrukcie druhého oblúkového biokoridoru v km 4,72 a oblúkového mosta „cez južné rameno VIN“.

Stavebníctvo v súčasnosti čelí nárastu cien a nedostatku niektorých stavebných materiálov (oceľ, živica, asfalt atď.). Pokiaľ ide o personál, v niektorých týždňoch bol zahraničným pracovníkom znemožnený vstup do krajiny. Výstavba sa však s týmito problémami vyrovnala bez výrazných časových prieťahov.

Estakáda

Táto časť cesty sa napojí na trojpólový 50-metrový most a bude prechádzať cez celé záplavové územie rieky Mže až po ulicu V Radčiciach.

Úsek A stavia spoločnosť BERGER BOHEMIA a.s. a k septembru tohto roku bolo dokončených jedenásť zo šestnástich dilatačných častí stavby. Dokončenie nosnej konštrukcie na úseku A je plánované na koniec roka 2021.

Posuvná skruž na části B estakády3 1
Posuvný priehradový mostík na časti B estakády | Zdroj: J. Zahradník – GardenCinema.cz

Divízia 5 spoločnosti Metrostav je zodpovedná za výstavbu úsekov B a C, ktoré preklenujú záplavové územie rieky. V súčasnosti sú dokončené práce na pilótach a podkladovej konštrukcii – pilieroch. Nosná železobetónová predpätá jednorámová konštrukcia na úseku B bola dokončená 13. augusta 2021 (16 dilatačných dielov alebo polí), dĺžka jedného poľa je 33 metrov.

Konštrukcia využíva technológiu spodného výložníka predpätím 12 kusov devätnástich káblových lán. Nosná železobetónová konštrukcia sekcie C je postavená technológiou letmej betonáže. V súčasnosti sú dokončené základy a spodná stavba objektov P34 a P35.

Pri pilieri P34 bol vybetónovaný základ, bolo vybudovaných 7 párov letmej betonáže a teraz sa pracuje na presune odlievacích vozíkov z P34 do P35, kde už bol vybudovaný základ pre odlievanie pri pilieri P35. Na opore O36 sa dokončili hĺbkové základy, pätky a drieky a prebieha montáž úložného prahu.

Situace I a II etapa výstavby zdroj SUSPK
Situácia I a II etapa výstavby | Zdroj: Archiv

Do konca roka 2021 je plánované dokončenie nosnej konštrukcie v časti B, položenie izolácie pod rímsy a vybudovať ríms. V časti C sa plánuje dokončenie nadstavby s letmou betonážou a prepojením väzníkov nad pilierom P34 a P35 vrátane dokončenia opory O36.

www.metrostav.cz