Partneri sekcie:

Zelená domácnostiam v polčase

Podstatne viac ako iné zariadenia si vlastníci novostavieb vyberali tepelné čerpadlá

S podporou z pilotného národného projektu Zelená domácnostiam má byť ku koncu roka 2018 nainštalovaných v domácnostiach približne 18 000 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra už pripravuje pokračovanie projektu.

Prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie boli vydané v decembri 2015. Záujem domácností o podporu bol obrovský a pretrval až do konca projektu. Mesiac po spustení projektu v roku 2015 navštívilo webovú stránku projektu Zelená domácnostiam 80 000 jedinečných používateľov, po dva a pol roku je to viac ako 270 000 jedinečných používateľov.

Zelení kvôli úsporám

Podmienky projektu boli od začiatku nastavené tak, aby motivovali domácnosti inštalovať nové technológie, no aby zároveň nemali s papierovaním veľa starostí. O poukážky sa žiadalo elektronicky a s dokumentáciou významne pomáhali zhotovitelia. Ako sa ukázalo, hlavným dôvodom, prečo sa domácnosti do projektu zapájali, bolo okrem samotného príspevku aj presvedčenie, že vďaka novým technológiám ušetria zásadne aj na prevádzkových nákladoch.

„Slovenské domácnosti chcú byť zelené, ale o obnoviteľné zdroje energie sa zaujímajú predovšetkým preto, že chcú znižovať náklady na energiu. Pre nadšenie z novej technológie však, žiaľ, niekedy podceňujú dôsledné posúdenie, či má využitie zariadenia v konkrétnej domácnosti význam. Aj preto neustále upozorňujeme, že nie všetky zariadenia sú vhodné pre každého a vždy treba zohľadniť individuálne potreby a možnosti domácností. Dôležité bolo, že sme o výhodách a obmedzeniach jednotlivých technológií mohli informovať prostredníctvom bezplatného energetického poradenstva, ktoré naši odborníci poskytujú v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU. Užitočných informácií v tejto oblasti nikdy nie je dosť,“ zdôrazňuje generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

3 600 typov podporovaných zariadení

Z projektu sú podporované štyri druhy zariadení, spolu viac ako 3 600 konkrétnych typov. Jednoznačne pripravenejšie bývajú domácnosti, ktoré sa zaujímajú o kotly na biomasu a slnečné kolektory. Tie sú verejnosti dobre známe, už v minulosti sa poskytovala štátna podpora na ich kúpu a množstvo zhotoviteľov má s týmito zariadeniami skúsenosti.

V prípade tepelných čerpadiel domácnosti volili skôr zariadenia s jednoduchšou inštaláciou, a keďže je to finančne náročnejšia technológia, bolo v ich záujme, aby investíciu dobre zvážili. Cena, ale aj širšie množstvo technických riešení pri tepelných čerpadlách boli zvyčajne dôvodom, že sa do inštalácií púšťali predovšetkým dodávatelia s dlhodobými skúsenosťami a technickým zázemím.

Neprimerané očakávania

Najmenej sú slovenské domácnosti pripravené na fotovoltické inštalácie. Práve záujemcovia o fotovoltické panely mali najčastejšie neprimerané očakávania. Väčšinou si investíciu spájali s vyššími finančnými úsporami, ako mohli dosiahnuť pri ideálnom riešení. Podstatne menej sa zaoberali tým, že zníženie nákladov závisí predovšetkým od toho, ako dokážu prispôsobiť svoju spotrebu samotnej výrobe elektriny z fotovoltických panelov počas dňa.

V novostavbách preferujú čerpadlá

Poukážky mohli domácnosti využiť v existujúcich, ale aj v nových domoch. V novostavbách je umiestnená necelá tretina podporených zariadení. Podstatne viac ako iné zariadenia si vlastníci novostavieb vyberali tepelné čerpadlá. Z približne 5 000 čerpadiel, ktoré majú byť nainštalované do konca roka 2018, pripadá na novostavby takmer 3 000.

Novostavby s tepelnými čerpadlami majú evidentne nižšie energetické nároky. Pri všetkých druhoch čerpadiel bol priemerný inštalovaný výkon zariadení umiestnených v novostavbách nižší o 1,5 až 2 kW, čo môže byť aj pozitívnym dôsledkom prísnejších požiadaviek na tepelnú ochranu nových budov. Priemerný inštalovaný výkon za všetky čerpadlá bol 8,4 kW.

Priemerné inštalované výkony

Pri fotovoltických paneloch je priemerný inštalovaný výkon v pilotnom projekte 2,7 kW, pri solárnych kolektoroch 3,6 kW a pri kotloch na biomasu do 24 kW. Tieto hodnoty však môžu byť najmä pri zariadeniach využívajúcich energiu slnka do veľkej miery ovplyvnené podmienkami projektu. Tie boli nastavené tak, že maximálna výška podpory súvisela s priemernými nákladmi na inštaláciu zariadení pri najčastejšie využívaných výkonoch v slovenských domácnostiach.

Najvyšší počet podporených inštalácií pripadá na slnečné kolektory
Najvyšší počet podporených inštalácií pripadá na slnečné kolektory 

Cieľom je zvýšiť výkon OZE

Cieľom projektu je čo najviac zvýšiť celkový inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Najväčší prínos vzhľadom na vynaložené prostriedky na podporu majú kotly na biomasu. Ich inštalovaný výkon býva podstatne vyšší ako pri iných zariadeniach, ale náklady na obstaranie sú nižšie.

Priemerná výška podpory na inštalovaný kilowatt pri kotloch na biomasu bola v pilotnom projekte približne 60 €. Pri tepelných čerpadlách to bolo 350 €/kW, pri slnečných kolektoroch 440 €/kW a pri fotovoltike viac ako 1 000 €/kW. Pri všetkých zariadeniach pritom platila zásada, že hodnota poukážky má pokrývať domácnostiam maximálne 50 % nákladov na dodávku a montáž vrátane montážneho materiálu, ale aj skúšok a revízií.

Do konca roka by mal celkový inštalovaný výkon podporených zariadení presiahnuť 130 MW. Kotly sa na tom podieľajú 45 %, ale z rozpočtu určeného na poukážky na ne pripadá približne len 10 %. Tepelné čerpadlá sa zaslúžia o tretinu spomínaného výkonu, z rozpočtu odkroja zhruba 37 %.

Najviac je podporených kolektorov

Dva mesiace pred ukončením projektu boli preplatené poukážky na slnečné kolektory viac ako 6 200 domácnostiam, 85 % z nich tvoria ploché kolektory (obr. 1). Z 2 200 zatiaľ podporených kotlov na biomasu je pritom viac ako 60 % peletových, tretina je na splyňovanie dreva (obr. 2). Spomedzi 4 500 už podporených tepelných čerpadiel je približne 90 % typu vzduch – voda (obr. 3). Fotovoltické inštalácie boli podporené v 3 600 domácnostiach.

Obr. 1 Dva mesiace pred ukončením projektu boli preplatené poukážky na slnečné kolektory viac ako 6 200 domácnostiam 85 z nich tvoria ploché kolektory
Obr. 1 Dva mesiace pred ukončením projektu boli preplatené poukážky na slnečné kolektory viac ako 6 200 domácnostiam 85 z nich tvoria ploché kolektory 
Obr. 2 Z 2 200 zatiaľ podporených kotlov na biomasu je viac ako 60 peletových tretina je na splyňovanie dreva
Obr. 2 Z 2 200 zatiaľ podporených kotlov na biomasu je viac ako 60 peletových tretina je na splyňovanie dreva 
Obr. 3 Spomedzi 4 500 už podporených tepelných čerpadiel je 91 typu vzduch voda.
Obr. 3 Spomedzi 4 500 už podporených tepelných čerpadiel je 91 typu vzduch voda. 

Takmer 1 000 zhotoviteľov

V zozname oprávnených zhotoviteľov, ktorí podpísali zmluvu so SIEA, je registrovaných takmer 1 000 podnikov. Aspoň jednu inštaláciu, ku ktorej bola preplatená poukážka, zrealizovalo 700 zhotoviteľov. Sú medzi nimi aj drobní podnikatelia, ktorí inštalovali len zopár zariadení. Viac ako 10 inštalácií úspešne ukončilo 300 zhotoviteľov. Tí sa podieľali na 14 000 podporených inštaláciách.

Pomoc s administratívou aj poradenstvo

Nové možnosti podpory ovplyvnili do veľkej miery prácu špecialistov, ktorí sa venujú technickým zariadeniam budov. Ešte pred spustením projektu sa konali semináre, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 1 000 záujemcov o projekt, väčšinu tvorili budúci zhotovitelia. Ich očakávania boli vysoké, možno dokonca vyššie ako domácností.

SIEA už pred vydávaním poukážok upozorňovala, že ak majú byť inštalácie užitočné, bude nutné množstvo zákazníkov vopred v problematike zorientovať a poradiť im s výberom. Zároveň bolo treba vysvetľovať, že vyčlenená čiastka 45 miliónov € nie je k dispozícii naraz, ale postupne, po častiach.

Dodnes sa najmä menší podnikatelia sťažujú, že ich projekt zaťažuje administratívou, pretože všetky doklady odovzdávajú pri predkladaní žiadostí o preplatenie poukážok zhotovitelia. Pri množstve vydaných poukážok a zrealizovaných inštalácií však boli tieto kroky nevyhnutné. Bez pomoci zhotoviteľov by nebolo možné zrealizovať projekt v takom rozsahu.

Pokračovanie

SIEA aktuálne pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. V rámci neho by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25 000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok plánuje SIEA rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.

Článok vznikol v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 5/2018.