ASB Články na tému

energetické úspory

Vo výškovej administratívnej budove Tower 115 v Bratislave ukončili energetickú modernizáciu, ktorá prináša ročne úsporu niekoľko tisíc eur a súčasne ušetrí až 400 ton emisií CO2.

redakcia ASB -

Na obnovu 30 tisíc rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti sa pripravujú Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) aj banky. Zvýrazniť efekt obnovy rodinných domov by mohlo efektívne a transparentné nastavenie schémy a pripravenosť bánk na financovanie. Vyplynulo to z online podujatia, ktoré organizovala platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) za účasti generálneho riaditeľa SAŽP a zástupcov bánk.

V čase pandémie trávime doma viac času než sme v minulosti zvykli. Home office, škola na diaľku, okrem prírody nie je ani kam veľmi chodiť. Viac času doma znamená vyššiu spotrebu energie a tým aj viac možností na šetrenie.

V rámci riešeného projektu rekonštrukcie rozvodných tepelných sietí pre okruhy kotolní sa menili staré potrubné rozvody v zastavanom území v intraviláne mesta na východe Slovenska. Išlo o rozvody vykurovacej a teplej vody, ktoré boli umiestnené v kanálovom systéme rozvodu potrubí.

Globálne otepľovanie a znečistenie planéty ovplyvňujú čoraz viac naše životy. V rámci globálneho otepľovania existujú dva hlavné smery, oba vedecky podložené modelmi a teóriami. Jeden prúd tvrdí, že činnosť ľudstva spôsobuje globálne otepľovanie, druhý zasa, že otepľovanie je dané silnejšou aktivitou slnka a ďalšími väzbami, ktoré sa dejú nezávisle od ľudskej činnosti.

Stavba získala cenu EFEKTIA 2019 za energetickú efektívnosť v kategórii súkromný sektor. Okrem technického riešenia hodnotila porota aj prínos projektu, ktorý ukazuje, že aj pri značnom zastavaní územia sa dá realizovať dielo s výnimočnými výsledkami z využívania podielu obnoviteľných zdrojov energie.

Tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľné zdroje dostupné všade okolo nás. Využitie takýchto zdrojov pre väčšie budovy však vyžaduje dôkladnú projektovú prípravu, aby zdroj tepla dokázal maximálne využiť dané podmienky, ktoré poskytuje primárny obnoviteľný zdroj tepla.

Človek, ktorý riadi ekologické a úsporné auto pretekárskym štýlom jazdy, bude mať väčšiu spotrebu paliva ako človek, ktorý jazdí bežným autom, avšak rozumným štýlom jazdy, zameraným na nízku spotrebu. Podobne aj „konzumný človek“, ktorý býva v pasívnom dome, minie v konečnom dôsledku viac energie ako človek, ktorý býva v bežnom dome, no vedome žije tak, aby mal čo najmenší negatívny vplyv na prírodu.

V minulých článkoch sme vám postupne predstavovali kancelársku budovu spoločnosti Fenix Trading v Jeseníku v štandarde nZEB, v ktorej sa od otvorenia v júni 2016 overovala priebežne spolupráca fotovoltiky, elektrického sálavého vykurovania a batériového úložiska. Testovacia prevádzka bola vlani ukončená a v závere minulého a na začiatku tohto roka bolo možné nazbierané dáta detailne vyhodnotiť.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pracuje spolu s maďarským partnerom Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. na projekte INCI NZEB & EMMA. Ide o projekt financovaný z programu ERDF – INTERREG SLOVAKIA-HUNGARY, ktorého cieľom je nájsť nákladovo efektívne riešenia spĺňajúce požiadavky smernice EP a Rady č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov po roku 2020 a zvýšiť inštitucionálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Maďarskom ako krajinami, ktoré stoja pred obdobnými výzvami. Súčasťou projektu sú v každej krajine pilotné projekty, SIEA sa rozhodla vybrať existujúcu školskú budovu.

Energetický manažment budov rozhoduje okrem iného aj o spôsobe regulácie vykurovania budov, teda o tom, na akú teplotu sa bude počas dňa vykurovať a či sa zavedú útlmy vykurovania. Článok sa zaoberá porovnaním rôznych útlmov vykurovania bytového domu metódami počítačovej simulácie a ich vplyvom na tepelný komfort a spotrebu tepla budovy na vykurovanie, a súčasne poukazuje na vplyv prijatých zjednodušení spočívajúci v zanedbaní vplyvu dynamiky vykurovacích telies a termostatického ventilu.