image 79204 25 v1
Galéria(11)

Montáž stavebnicového antikorového zábradlia

Partneri sekcie:

Požiadavky na zábradlie určuje vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

01Zabradlie Montaz stavebnicoveho nerezoveho zabradli foto zdroj J.A.P Slovakia 3
02Zabradlie Montaz stavebnicoveho nerezoveho zabradli foto zdroj J.A.P Slovakia 4
03Zabradlie Montaz stavebnicoveho nerezoveho zabradli foto zdroj J.A.P Slovakia 5
04Zabradlie Montaz stavebnicoveho nerezoveho zabradli foto zdroj J.A.P Slovakia 6
05Zabradlie Montaz stavebnicoveho nerezoveho zabradli foto zdroj J.A.P Slovakia 1
06Zabradlie Montaz stavebnicoveho nerezoveho zabradli foto zdroj J.A.P Slovakia 2
07Zabradlie Montaz stavebnicoveho nerezoveho zabradli foto zdroj J.A.P Slovakia 7
08Zabradlie Montaz stavebnicoveho nerezoveho zabradli foto zdroj J.A.P Slovakia 8

Vyhláška predpisuje, že pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, prípadne inou zábranou, ktorá musí bezpečne odolávať zaťaženiu pôsobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere. Zábradlie sa má zriadiť na voľnom okraji pochôdznej plochy v súlade so slovenskými technickými normami v závislosti od zatriedenia pochôdznej plochy. Za voľný priestor sa nepovažuje priestor zakrytý konštrukciou, ktorá bezpečne znáša zaťaženie pešou prevádzkou.

Najmenšia dovolená výška zábradlia vrátane držadla je:

 • základná – 1 000 mm vo všetkých prípadoch, ak nie je predpísaná väčšia výška alebo dovolená znížená výška;
 • znížená – 900 mm, ak je hĺbka voľného priestoru najviac 3 m;
 • zvýšená – 1 100 mm, ak je hĺbka voľného priestoru väčšia ako 12 m, pochôdzna plocha sa vo vzdialenosti menšej ako 1 m zvažuje k voľnému okraju so sklonom väčším ako 10 % alebo stupňovito, bez ohľadu na hĺbku voľného priestoru, vo voľnom priestore je možné ohrozenie látkami škodlivými zdraviu,
 • zvláštna – 1 200 mm, ak je hĺbka voľného priestoru väčšia ako 30 m.

V bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov alebo s mriežkovou výplňou. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v prevádzke určenej deťom. Šikmé zábradlie schodišťa a šikmej rampy sa musí zabezpečiť držadlom umiestneným vo výške najmenej 900 mm a najviac 1 200 mm. Pri výbere zábradlia sa teda treba riadiť týmito pravidlami. Jedno z vhodných riešení predstavuje stavebnicové zábradlie, ktoré pozostáva z jednotlivých kompatibilných a kombinovateľných komponentov.

Pred montážou

Výberu zábradlia musí predchádzať zameranie schodiska. Je potrebné zmerať výšku a šírku každého schodu, šírku samotného schodiska a balustrády. Po zameraní schodiska sa stanoví potrebný počet stĺpikov v závislosti od dĺžky zábradlia (štandardná vzdialenosť stĺpikov je 1 000 mm). Následne sa zvolí typ ukotvenia stĺpikov (do boku alebo na hornú plochu schodov), typ horného držadla (antikorové alebo drevené) a typ výplne (antikorové duté a plné prúty, spletané lanká alebo sklenené výplne vyrobené z bezpečnostného skla s možnosťou dekoru na skle). Ku každému lanku, tyči a držadlu je potrebné objednať koncovky, ktoré sa používajú vždy na začiatku a na konci zábradlia.

01 | Kontrola komponentov
Dodané komponenty zábradlia sa vybalia a skontroluje sa kompletnosť dodávky. Stĺpiky sa premiestnia na miesto určenia, rozvrhne sa ich umiestnenie po celom schodisku a dôkladne sa vymerajú miesta kotvenia.

02 | Vyvŕtanie otvorov
Príklepovou vŕtačkou sa vyvŕtajú do betónu v mieste vyznačenia otvory do hĺbky 100 mm a z otvorov sa odsaje prach. Vyčistené otvory sa vyplnia do 2/3 chemickou kotvou a osadia sa závitové tyče tak, aby vyčnievali z otvoru. Dĺžka vyčnievajúcej časti je súčet pätky a klobúkovej matky (v tomto prípade 20 mm).

03 | Osadenie päty
Na závitové tyče sa nasadí päta stĺpika. Kotvy sa vyvážia pomocou vodováhy a utiahnu sa klobúkové matice. Do päty sa nasadí stĺpik, vodováhou sa skontroluje jeho rovinnosť a imbusovým kľúčom sa dotiahnu skrutky.

04 | Vymeranie otvorov v držadle
Uvoľnia sa a vycentrujú krčky držadla. Zmeria sa dĺžka držadla a vyznačia sa miesta vyvŕtania otvorov na jeho upevnenie na krčky. Držadlo sa skráti na požadovaný rozmer a vyvŕtajú sa otvory. Na konci držadla sa v strede vyvŕta otvor pre závrtnú maticu a  osadí sa matica.

05 | Ukotvenie do koncovky
Na stene sa dôkladne vymeria miesto na ukotvenie koncovky vodorovného držadla, vyvŕta sa otvor a koncovka držadla sa pripevní. Na držadle sa vymerajú a vyvŕtajú otvory na osadenie na krčky. Držadlo sa osadí do koncovky na stene a na krčky stĺpikov. Vodováhou sa skontroluje rovinnosť a upraví výška osadenia.

06 | Spojenie držadiel
Jednotlivé držadlá sa spoja pomocou 3D spojky a ohnutím spojok sa nastavia správne uhly podľa sklonu zábradlia. 3D spojky umožňujú nastavenie sklonu držadla podľa potreby.

07 | Pripevnenie držadla na krčky stĺpikov
Držadlo sa nad schodmi osadí na krčky stĺpikov a cez vyvŕtané otvory upevní pomocou skrutiek. Po osadení sa vodováhou prekontroluje jeho rovinnosť a v prípade potreby skoriguje výška. Na koniec držadla sa osadí záslepka.

08 | Prútová výplň
Na prúty, ktoré budú tvoriť výplň zábradlia, sa osadia 3D spojky, ktorá sa ohnú do požadovaného uhla a nasadia na prúty. Prúty výplne sa osadia do kotiev na stĺpikoch a po skorigovaní polohy sa kotvy utiahnu pomocou imbusového kľúča.

09 | Zarovnanie prútovej výplne
Konce prútov sa zarovnajú pomocou vodováhy.

10 | Záslepky prútov
Na koniec každého prúta sa pripevní pomocou anaeróbneho lepidla na antikorovú oceľ záslepka. Záslepky sa zafixujú papierovou lepiacou páskou, ktorá sa po vytvrdnutí lepidla (24 hodín) odstráni.

Info o materiáli:

 • Antikorové zábradlie určené na použitie v interiéri aj v exteriéri; guľatý antikorový stĺpik s bočným kotvením, pätka, drevené držadlo uchytené v osi stĺpika, výplň z piatich prútov

Čo budeme potrebovať

 • antikorový stĺpik okrúhly na kotvenie zboku
 • päta stĺpika bočná
 • krčky držadla pre schody
 • krčky držadla pre balustrády
 • drevené držadlo
 • spojka dreveného držadla
 • antikorová prútová výplň
 • 3D spojky antikorových prútov
 • záslepka antikorového prúta
 • kotva prúta
 • závitová tyč
 • antikorová klobúková matica
 • chemická kotva
 • papierová lepiaca páska
 • ochranný olej
 • Náradie: meter, elektrická vŕtačka, príklepová elektrická vŕtačka, elektrická píla na antikoro, okružná píla, kľúč na utiahnutie matíc, vodováha, fixka, vysávač, súprava imbusových kľúčov, akumulačný skrutkovač

tip: Pred inštaláciou

Pred samotnou inštaláciou je potrebné presvedčiť sa o úplnosti dodávky. Zábradlie sa môže aj skúšobne vyskladať.

tip:Kontrola rovinnosti

Osadenie stĺpikov a ich tzv. rovinnosť je potrebné skontrolovať aj vizuálne.

tip:3D spojka zábradlia

Ak lom ohybu prútovej výplne nie je úplne ideálny, resp. nekopíruje uhol ohybu schodiska, je vhodné použiť 3D spojku z antikora, ktorou sa prepoja jednotlivé prúty výplne zábradlia alebo držadla. Po nasunutí prúta alebo rukoväte možno 3D spojku ohnúť silou a nasmerovať do potrebného sklonu.

TEXT: spracované z podkladov firmy J.A.P. Slovakia
FOTO: J.A.P. Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.